Jätevedet ja vesihuolto

Haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesien käsittely

Uusi hajajätevesiasetus tuli voimaan 15.3.2011. Asetus kumosi aiemman valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ja kohtuullisti sen säännöksiä.

Siirtymäajan pidentämisestä annettu asetus vuodelta 2015 edellyttää, että kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää asetuksen asettamat puhdistusvaatimukset 15.3.2018 mennessä. Lisätietoa asetuksen vaatimuksista ja jätevesien käsittelystä on saatavilla mm. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton Opas jätevesien maailmaan -oppaasta. Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai korjaamiseen liittyvästä lupamenettelystä lisätietoja antaa rakennusvalvonta.

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Selvityksen perusteella tulee olla mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön ja täyttääkö puhdistusjärjestelmä asetuksen velvoitteet.

Lomakkeet, joilla voi tehdä selvityksen kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja hakea lupaa jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamiseksi, löytyvät Luvat, ilmoitukset ja lomakkeet -sivulta.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistön on liityttävä vesijohtoon ja viemäriin, jollei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ole hakemuksesta myöntänyt vapautusta liittymisvelvollisuudesta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta voidaan myöntää  mikäli seuraavat ehdot täyttyvät (Vesihuoltolaki 11 §):

1. Liittyminen muodostuisi kohtuuttomaksi kiinteistön omistajalle
2. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuoltolaitoksen toimintaa
3a. Vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä
3b. Viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoamien ja käsittely voidaan toteuttaa niin ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa

Kaikkien edellä mainittujen ehtojen tulee täyttyä. Lomake vapautushakemuksen tekemiseksi löytyy Luvat, ilmoitukset ja lomakkeet -sivulta.


Sivu päivitetty 3.3.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi