Hyppää sisältöön

Haja-asutusalueen kylien osayleiskaavan muutos ja laajennus Antaverkan ja Mutalan välisellä alueella

Osayleiskaava ei ole lainvoimainen hyväksymispäätöksestä jätetyn valituskäsittelyn vuoksi. Asian käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa, johon on saapunut valitus hallinto-oikeuden päätöksestä.

Kaupunginvaltuustossa 3.9.2018 § 88 hyväksytty aineisto

Osayleiskaava
Merkinnät ja määräykset
Selostus
Ehdotuksen muutokset
Ehdotuksen merkinnät-muutokset
Viranomaisneuvottelumuistio
Vastineet lausuntoihin
Vastineet muistutuksiin
Kuusela alueen palstoituskartta
Luontoselvitys Kuuselan alueen luonnosta

Kaava-aineiston liitteitä

Alueen sijainti
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Maakuntakaavaehdotus
Ote nykyisestä oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta
Rantojenkäytön osayleiskaava
Mitoitusvyöhykkeet
Mitoitus ranta-alue
Emätila rantamitoitus
Kuivanmaan mitoitusselvitys
Tekninen verkosto
Rakennettu ympäristö
Maisemaselvitys
Kasvillisuus
Rakennuskohteet ja kulttuuriympäristöt
Luonto- ja suojelukohteet
Maanomistus
Voimassa olevat vesihuollon toiminta-alueet
Rakentamistapaohjeet
Vastineet lausuntoihin
Muistutukset ja vastineet
Viherverkkotarkastelu

Selvitykset

Antaverkka-Mutalan OYK mitoitusselostusliite
Lempiänniemen-Ylisen alueen kasvillisuusselvitys
Liito-orava Antaverkka-Mutala
Luontoselvitys Vahanta-Ylinen
Luontoselvitys Ylinen-Mutala
Luontoselvitys Pohjankylä
Maaseutualueen rakennusinventointi
Rakennusinventointi Pohjankylä
Vahannan-Peräsillan-Lempiäniemen alueen pesimälinnusto
Vahanta-Lempiäniemi-Mutala linnusto- ja liito-oravaselvitys
Ylöjärven kulttuuriympäristöohjelma otteita
Ylöjärven maaseutualueen maisemahistoria
Ylöjärven historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi
Arkeologinen perusinventointi otteita

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Keränen Leena
Kaavoitusarkkitehti
040 133 1403
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Keva Helena
Kaavasuunnittelija
041 730 2041
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Saarela Roosa
Kaavasuunnittelija
044 481 1312
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 18.9.2020