Hyppää sisältöön

Hankkeet

Liikkuva varhaiskasvatus

Hanke on päättynyt 30.6.2021. Tavoitteena on ollut vahvistaa lasten fyysistä aktiivisuutta ja ylläpitää liikunnallista toimintakulttuuria. Hankkeen tarkempi esittely (pdf)

Hankkeen rahoituksella on koulutettu varhaiskasvatuksen henkilöstöstä yhdeksän lasten ja nuorten liikunnan ohjaajaa. He tsemppaavat henkilöstöä lasten liikkumisen lisäämiseen ja antavat vinkkejä mm. liikuntaleikkeihin ja uusien välineiden hankintaan. Varhaiskasvatuksen liikunnanohjaajat saavat tukea kaupungin lasten ja nuorten liikuntakoordinaattorilta. Lisäksi joka päiväkodissa on myös liikuntatsemppari, jonka kanssa liikunnanohjaaja kehittää toimintaa. Kaksi liikunnan ammattitutkinnon suorittanutta ohjaajaa ovat valmistaneet varhaiskasvatuksen käyttöön motoristen taitojen havainnointiohjelman.

Lukuhanke, lukemista edistävä elämäntapa

Lukukoordinaattori työskenteli varhaiskasvatuksessa, esi- ja alkuopetuksessa 4.6.2021 saakka. Lukukoordinaattori vahvisti lasten ja huoltajien lukevaa elämäntapaa​ ja auttoi henkilökuntaa lukemisen kulttuurin kehittämisessä.

Hanke on vaikuttanut Ylöjärvellä niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja alkuopetuksessa ja yhteistyön vahvistamisessa. Varhaiskasvatuksessa lukeminen päivittäisessä toiminnassa on lisääntynyt ja monipuolistunut. Lukemisen tärkeys on korostunut ja lukemisen hyötyjä on herätty pohtimaan. Toimintaympäristöihin on tehty näkyviä muutoksia, joihin kuuluvat kalustehankintojen myötä tehdyt muutokset sekä lukemisen näkyväksi tekeminen niin lapsille kuin vanhemmillekin. Vanhempia on osallistettu mukaan perhelukupassin ja sen ympärille toimipisteittäin rakentuvien toimintojen mukaan.  Hankkeen myötä on tehty myös muutos varhaiskasvatussuunnitelmaan, joka tukee lukevaa elämäntapaa ja takaa tasa-arvoisempaa kirjallisuuskasvatusta toimipisteissä.
Kirjasto- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat alkaneet myös kehittää yhteistyösuunnitelmaa, joka tulee osaksi paikallista kulttuurikasvatussuunnitelmaa

Hankkeen myötä koordinaattori on jakanut opettajille kirja-, toiminta sekä osallistaviavinkkejä, joita opettajat ovat hyödyntäneet arjessa ja yhdistäneet siihen omaan ammattitaitoaan. Hankeen koordinaattori loi tarinakettu Karvonen- hahmon, joka alkoi elämään omaa elämää toimipisteissä muistuttaen lukemisesta. Kouluissa opettajat ovat kasvattaneet ymmärrystään lukemisen innostamiseen sen opettamisen ohella. Hanke on innostanut opettajat osallistamaan myös perheitä lukemisharrastuksen pariin. Koulujen toimintaympäristömuutokset ovat ensisijaisesti innostaneet ja motivoineet kirjojen pariin. Ilahduttavasti toimintaympäristön muutokset ovat olleet onnistuneita, sillä ne ovat muun muassa saaneet oppilaat ja lapset kysymään lukuhetkiä sekä hakeutumaan itsenäisesti kirjojen pariin. Koulujen ja kirjaston yhteistyötä vahvistettiin päivittämällä kirjastovastaavien yhteistiedot sekä yhdistämällä heidät toisiinsa. Jatkossa kirjasto alkaa taas pitämään puolivuosittain tapaamisia jakaakseen vinkkejä sekä ylläpitääkseen aktiivista yhteydenpitoa koulujen ja kirjaston välillä.

Hankkeen myötä varhaiskasvatus-, opetus ja kulttuuri/kirjastopalveluiden yhteistyö on monipuolistunut ja kehittynyt sekä yhteistyön jatkumosta on tehty suunnitelmia. Tarkoituksena taata mahdollisimman tasa-arvoista lukukulttuurikasvatusta kaikille ylöjärveläisille lapsille. Osana tätä hankerahoilla toteutettiin kuusi lukupiirilaatikkoa 1.-2.-luokkalaisille sekä 12 tarinalaatikkoa varhaiskasvatukselle osallistaen lapsia ja henkilökuntaa. Laatikot jäävät kirjastolle ja ovat lainattavissa sieltä tulevaisuudessa.

Kopo-hanke

Hankerahoitus koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi 1.8.2020-31.7.2021.​
Tarkoituksena tarjota tukea lapsille ja nuorille vahvalla kasvattajatiimillä. Varhaiskasvatuksessa toimivat työparina varhaiskasvatuksen erityisopettaja (rahoitus keväälle 2021) ja hyvinvointipedagogi. Hankkeen tarkempi esittely (pdf).

Hankkeessa työparina toimineet erityisopettaja ja hyvinvointipedagogi vahvistivat henkilöstön osaamista lapsiryhmien tuen tarpeiden havainnoimisessa, tuen järjestämisessä ja hyvinvoinnin arvioimisessa. Henkilöstö tutustui seutukunnalliseen kasvattajatiimin toiminnan arvioinnin malliin, josta valittiin tiimikohtaisia vahvuuksia ja kehittämisalueita. Hyvinvointipedagogi jalkautui osaksi 16 lapsiryhmän kasvattajatiimejä perustuen oppimisen tuen ja hyvinvoinnin kysymyksiin ryhmissä. Lisäksi hyvinvointipedagogi järjesti 4 huoltajille suunnattua korona-ajan tuki-iltaa etäyhteyksin. Illoissa esiteltiin lapsiperheiden matalan kynnyksen palvelut ja koronan myötä kehitetyt perheiden tuen digi-/etäpalvelut Ylöjärvellä.

Hankkeessa tunnistettiin useita tapoja tukea lasten ja henkilöstön hyvinvointia ja toiminnan pedagogisia perusteita poikkeusaikana. Hankkeen tarjoaman tuen ja koulutuksen koettiin vahvistaneen oppimisen tukeen liittyvää osaamista kasvattajatiimeissä ja vahvistaneen lapsituntemusta ja lasten kohtaamisen tärkeyttä ryhmissä. Kohdennetun tuen tunne- ja kaveritaitoihin, lapsiryhmään kohdistetun myönteisen huomion ja läsnäolon sekä mahdollisuuden joustaviin pienryhmittelyihin koettiin vahvistaneen lasten hyvinvointia, onnellisuutta ja ryhmään kuulumisen tunnetta. Positiivinen palaute toimivista ja lapsia tukevista käytännöistä koettiin ryhmien yhteishenkeä ja työssä jaksamista edesauttavaksi tekijäksi

Henkilöstön palautteissa oli lisäksi esillä erityisesti työhyvinvoinnin tukemisen näkökulma. Henkilöstö koki vahvistuneensa ja voimaantuneensa pedagogisissa ja työhyvinvoinnillisissa keskusteluissa. Palaute toi esiin, että hanke toi kaivattuja rakenteita, aikaa ja tilaa pedagogiselle keskustelulle. Hanketyöntekijöiden koettiin tuovan uutta kentälle ja innostavan henkilöstöä kehittämään ja kehittymään. Hyvinvointipedagogille ja hankkeen erityisopettajalle muodostui kokonaiskuva oppimisen tuen alueellisista ja yksikkökohtaisista tarpeista, lasten ja henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen tavoista ja tuen tarpeiden tunnistamisen käytännöistä varhaiskasvatuksen jatkosuunnittelua varten.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöltä kerätystä palautteesta saatiin myös paljon tietoa hanketyön ja kentän yhteistyöstä. Palautteiden perusteella kentän ja hankkeiden vuoropuhelua tulee kehittää edelleen ja pohtia erityisesti, millaiset rakenteet ja toimintatavat tukevat ja sujuvoittavat yhdessä tekemistä, yhdessä oppimista kaikkien osapuolten kesken sekä palvelevat parhaiten ryhmien kokonaispedagogisia tarpeita.

Ympäristökasvatus hanke

Varhaiskasvatuksen kestävän elämäntavan käsikirja (painopisteenä sosiaalisesti kestävä elämäntapa, vuorovaikutus ja kaveritaidot)  valmistuu 2020. Hankkeen avulla jalkautetaan käsikirja päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon sekä luodaan yhteinen ymmärrys (lapset, henkilöstö ja huoltajat) kestävästä elämäntavasta. ​Tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Hanke päättyy marraskuussa 2021. ​Hankkeen tarkempi esittely (pdf).

Päivitetty: 20.9.2021