Hyppää sisältöön

Jätehuolto

Jätehuollon järjestämisestä Ylöjärven kaupungin alueella vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

Asuin- ja vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään eikä siitä voi saada vapautusta. Liittyminen tapahtuu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelun kautta.

Mikäli kiinteistöllä syntyy poikkeuksellisen vähän jätteitä, voi kiinteistön jäteastian tyhjennysvälin pidennystä tai tyhjennysten pidempiaikaista keskeytystä hakea alueelliselta jätehuoltolautakunnalta. Alueellinen jätehuoltolautakunta on 17 kunnan yhteinen toimielin, joka vastaa jätehuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä.

Jätehuoltolautakunta voi myös perustellusta syystä kohtuullistaa kiinteistön jätemaksua. Lomakkeet ja lisätietoa mm. jätemaksun kohtuullistamisen periaatteista löytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilta.

Kiinteistön haltija on vastuussa jätevesijärjestelmänsä toimivuudesta ja huoltotoimista, kuten saostus- ja umpisäiliöiden tai pienpuhdistamojen lietetilojen tyhjennyksistä. Asumisessa syntyvien jätevesilietteiden tyhjennykset organisoi Pirkanmaan Jätehuolto. Lietesäiliöiden tyhjennykset on tilattava Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta.

Ylöjärvellä sijaitsee kaksi Pirkanmaan Jätehuollon jäteasemaa: Ylöjärven jäteasema sekä Kurun jäteasema.

Jätehuoltomääräykset

Alueellinen jätehuoltoviranomainen on vahvistanut toimialueensa yhteiset jätehuoltomääräykset. Määräykset koskevat mm. jätteiden omatoimista käsittelyä ja hyödyntämistä, jätteiden keräysvälineitä, asumisessa syntyvien lietteiden käsittelyä ja kuljetusta, yleisötilaisuuksien jätehuoltoa ja vaarallisten jätteiden keräystä.

Esimerkiksi jätteen polttaminen on jätehuoltomääräysten mukaan kiellettyä. Poikkeuksena keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa saa polttaa kuivia risuja ja oksia sekä puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puutavaraa. Paperia ja kartonkia saa polttaa vain sytykkeenä. Ulkona avotulella saa polttaa vain vähäisessä määrin kuivia risuja ja oksia. Kaikessa polttamisessa on noudatettava huolellisuutta ja otettava huomioon, etteivät savukaasut aiheuta haittaa ympäristölle tai naapureille.

Myös puutarhajätteiden vieminen puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille on jätehuoltomääräyksien mukaan kiellettyä. Suositeltavinta on kompostoida puutarhajätteet omalla pihalla mullaksi ja hakettaa risut kompostin seosaineeksi tai katteeksi pensaiden juurille. Haitallisia vieraskasveja sisältävä puutarhajäte pitäisi mädättää suljetussa jätesäkissä ennen kompostointia tai sijoittamista jäteastiaan. Kohtuullisissa määrin puutarhajätettä ja puutuhkaa voi käyttää maanparannusaineena.

Roskaantuminen

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Roskaajan velvollisuus on siivota roskaamansa alue.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Lisäksi se neuvoo jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Roskaantuneista alueista voi tehdä ilmoituksen ympäristöhaitasta ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Yhteystiedot

Ylöjärven ympäristötoimi
ymparistonsuojelu@ylojarvi.fi
Kocis Eevi
Ympäristötarkastaja
040 120 8901
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Virkavapaalla
Kokko Laura
Ympäristösuunnittelija
044 481 1402
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Päivitetty: 9.5.2022