Kaavaprosessi

Käsittelyvaiheet

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi kaavan vireille tulosta kaavan hyväksymiseen. Kaavojen luonne ja merkittävyys vaikuttavat kaavaprosessiin. Merkittävissä kaavoissa prosessi on tavallista laajempi ja osallistumismahdollisuuksia enemmän.

Kaupunginhallitus käsittelee yleiskaava-asiat ja  merkittävien asemakaavojen linjaamiset. Ympäristölautakunta käsittelee asemakaava-asioita.

Alla on lyhyesti kuvattu vaiheittaista kaavoitusprosessia:

1. Aloitus

Kaavasuunnittelun vireille tulosta ilmoitetaan osallisille. Jokaisesta kaavasta laaditaan alkuvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on nähtävillä kaavoituksessa ja kaupungin internetsivuilla.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavoituksen kohde, suunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet sekä sen merkittävimmät vaikutukset, jotka aiotaan arvioida ja selvittää työn kuluessa. Siinä kerrotaan myös valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, osallistumismahdollisuudet ja tiedottamisen menettelytavat. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Aikaa mielipiteen jättämiselle on 30 päivää nähtäville asettamisesta.

2. Kaavaluonnos

Kaavaluonnoksessa kuvataan alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja mm. rakentamisen määrä ja sijoittaminen. Luonnos asetetaan nähtäville mielipiteitä varten kaupungintalolle sekä kaupungin internetsivuille. Kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää luonnoksesta mielipiteensä ja tehdä parannusehdotuksia. Usein järjestetään myös yleisötilaisuus.

3. Kaavaehdotus

Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon luonnoksesta saadut mielipiteet. Ehdotus on kaavoituksen viimeistelty näkemys alueesta päätöksentekoa varten. Ehdotus sisältää kaavakartan merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostuksen. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja nähtävillä olon aikana siitä voi jättää muistutuksen.

4. Hyväksyminen

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Ympäristölautakunta hyväksyy vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavamuutokset, muutoin kaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Mahdolliset muistutukset käsitellään ennen kaavan hyväksymistä. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoituslehdessä, ilmoitustaululla ja kotisivulla.

Oheiset kaaviot kuvaavat kaavan käsittelyä vireilletulosta voimaantuloon

Lisätietoja

Ympäristöministeriö:
Maankäytön suunnittelun ohjaus – tavoitteena hyvinvoiva elinympäristö
Ympäristöhallinto:
Asemakaavoitus


Sivu päivitetty 19.4.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi