Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021

5.11.2018 18:15
Kategoria: Yleiset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven talousarvion vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2019-2021 kokouksessaan 5.11.2018.

Kaupunginvaltuusto ei tehnyt muutoksia kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen. Käsittelyn aikana äänestettiin neljästi. Äänestykset koskivat raitiotien suunnittelun, perusopetuksen, Vanhan Räikän peruskorjauksen sekä Ranta-Laadun asuinalueen liikenneväylien määrärahoja.

Talousarvion yhteenveto

 • Veroprosentti 20,50 (ei korotusta)
 • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero laskee, muut kiinteistöverot pysyvät ennallaan: vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,45 (aiemmin 0,48), yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00
 • Vuosikate 11,6 milj. € eli 346 €/asukas
 • Tilikauden ylijäämä 1,3 milj. €
 • Investoinnit (netto) 13,0 milj. €
 • Lainamäärä 100,7 milj. € eli 2 784 €/asukas

Lähtökohtana tasapainoinen talous, asukaskohtainen velkamäärä ei kasva

Suomen talouden kokonaistilanne jatkuu ennusteiden mukaan maltillisen kasvun uralla. Ennustelaitosten arvioissa talouskasvun arvioidaan olevan noin 2 prosentin luokkaa vuonna 2019. Kasvun ennakoidaan jatkuvan mutta hieman hidastuvan vuosina 2020 ja 2021. Kuntien tulevan vuoden taloutta haastaa kustannustason nousu. Menopaineita lisää etenkin uuden sopimuskauden mukanaan tuomat palkkaratkaisut. Myös ikääntyneiden suhteellisen määrän voimakas kasvu tulee näkymään kuntien lähivuosien palveluiden kysynnässä.

Ylöjärven talousarvion laadinnan lähtökohtana oli kaupunkistrategian mukaisesti talouden tasapaino ja velkaantumisen hallinnointi. Menojen kasvu on kahden hyvin maltillisen vuoden jälkeen voimakkaampaa ja investointitasokin nousee, mutta asukaskohtainen velkamäärä ei kasva.

Talousarvio sisältää vakituisten asuinrakennusten verokannan laskun. Muilta osin veroprosentit pysyvät ennallaan.

Nettokäyttötalousmenot ovat 163 milj. euroa ja kasvua on 3,7 prosenttia vuoden 2018 talousarvioon verrattuna.

Vuosikatteeksi muodostuu 11,6 milj. euroa ja tilikauden ylijäämäksi 1,3 milj. euroa.

Kaupungin lainamäärä asukasta kohti laskettuna laskee vuoden 2017 tilinpäätöksestä 33 eurolla 2 784 euroon.

Vuoden 2019 lopussa kaupunkilaisia ennakoidaan olevan 33 605 eli väestönkasvu olisi 1,1 prosenttia.

Yli 20 uutta vakanssia

Lisärahaa koulujen oppimateriaaleihin ja digilaitteisiin, sijaisia vakinaistetaan varhaiskasvatuksessa, nuorten maksutonta ehkäisyä kokeillaan, uimahallin kesätauko lyhenee, katuvalojen yösammuttamisesta luovutaan

Uudet vakanssit, joita talousarvioon sisältyy 22,4 kappaletta, painottuvat sivistyksen toimialalle: 4 luokanopettajaa, 3 erityisluokanopettajaa, 2 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, 2 koulupsykologia, 2 tuntiopettajaa ja 1 lehtori.

Perusturvaosaston uudet vakanssit ovat seuraavat: 2 sosiaalityöntekijää, 1 sosiaaliohjaaja, 1 fysioterapeutti, 1 koululääkäri, 1 psykiatrinen sairaanhoitaja, 1 psykologi sekä lastenpsykiatrin viran muuttaminen kokoaikaiseksi.

Lisäksi mahdollistetaan hyvinvointikoordinaattorin vakanssin perustaminen.

Kouluissa kohdennetaan resursseja uusien vakanssien ohella oppimateriaaleihin ja digilaitteisiin. Varhaiskasvatuksessa suurin panostus on 8 sijaisresurssin vakinaistaminen. Koulujen iltapäivätoiminnassa ohjaajaresurssia lisätään lapsimäärän kasvun vuoksi. Lukion toimintaedellytyksiä vahvistaa valtakunnallisen yrittäjyyden erityisen koulutustehtävän mukanaan tuoma valtion lisärahoitus.

Vapaa-aikapuolella uimahallin kesätaukoa lyhennetään viiteen viikkoon. Vanhan Räikän saneeraus valmistuu ja se luo lisää toimintaedellytyksiä etenkin kulttuuritarjonnalle. Urheilutalon palloilusalin liikuntavälineet uusitaan.

Sosiaalipalveluissa lisätään lastensuojelun henkilöresursseja ja vammaispalveluita vahvistetaan sosiaaliohjaajalla. Terveyskeskuksessa varaudutaan kasvaviin hoitotarvike- ja lääkemenoihin. Alle 20-vuotiaiden maksuttomaan ehkäisyyn on varattu kokeilumääräraha. Lisäksi kouluterveydenhuoltoa vahvistetaan keskittämällä toimintaa uuden koululääkärin vakanssin avulla. Nuorison mielenterveysongelmien kasvaneeseen palvelutarpeeseen vastataan uusilla psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykologin vakansseilla.

Teknisellä toimialalla arvioidaan, että rakentamisen kustannukset nousevat selvästi. Yksityistieavustuksia lisätään ja katuvalojen yösammuttamisesta luovutaan.

Asuntotuotannon painopisteenä tulee vuonna 2019 olemaan keskustan asuinkerrostalorakentaminen. Omakotitalotontteja on suunniteltu luovutettavaksi yhteensä parisenkymmentä lähinnä Siltatien alueelta.

Yritystonttien rakentaminen tulee keskittymään Heinikon sekä Kolmenkulman alueille.

Investoinnit

Talousarvioon sisältyvät investoinnit ovat nettomäärältään 13,0 milj. euroa.                    

Talonrakennusinvestoinnit 2019                    

 • Talonrakennusinvestointeihin osoitetaan yhteensä 3,9 milj. euroa. Isoimmat kohteet ovat seuraavat:
 • Viljakkalan koulun liikuntasalin rakentaminen, kustannusarvio 1,6 milj. euroa.
 • Kaurasmäen päiväkodin saneeraus, kokonaiskustannusarvio 1,5 milj. euroa. Hanke valmistuu 2020.
 • Vanhan Räikän saneerauksen valmistuminen. Rakennus on suojelukohde, jonka käyttötarkoitus muutetaan monikäyttöiseksi kulttuuritilaksi.

Muut keskeiset investoinnit 2019

 • Teiden rakentamiseen, perusparannukseen ja päällystämiseen osoitetaan yhteensä 6,3 milj. euroa. Isoimmat hankkeet ovat seuraavat:
 • Työläjärven alueen kunnallistekniikan rakentaminen, kokonaiskustannusarvio 3,4 milj. euroa, jatkuu vuodelle 2021.
 • Heinikon teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen, kokonaiskustannusarvio 1,4 milj. euroa, jatkuu vuodelle 2021.
 • Myllyrinteentien peruskorjaus
 • Ylöjärven Yhtenäiskoulun kentän muutos- ja korjaustyöt
 • Soppeenharjun kentän tekonurmen uusinta
 • Räikänpuiston leikki- ja seniorialueet sekä hiihtoreitit

Suunnitelmavuosien merkittävimmät hankkeet

 • Siltatien koulu, 14,3 milj. euroa, 2021-2023
 • Vanhan Haaviston teiden peruskorjaus, yhteensä 1,3 milj. euroa 2020-2023
 • Siivikkalan keskustan rakentaminen 2020-
 • Vuorentausta, Murronpellon kunnallistekninen rakentaminen 2021-
 • Skeittiparkki 2020

Ylöjärven kaupungin talousarvio 2019 (pdf)