Hyppää sisältöön

Opetus ja koulun arki

1. tunti 8.15 - 9.00
2. tunti 9.15 - 10.00
3. tunti

10.00 - 10.45

10.15 - 11.00

luokat 1.-5.

luokat 6.-9.

ruokailut 10.30 - 11.30 luokittain porrastetusti
4. tunti 11.30 - 12.15
5. tunti 12.30 - 13.15
välipala 13.15 - 13.30 ma - to maksullinen välipalatarjoilu ruokasalissa
6. tunti 13.30 - 14.15

 • Syyslukukausi ke10.8. - ke 22.12.2022
 • Syysloma (vko 42) ma 17.10 - su 23.10.2022
 • Joululoma to 23.12.2022 - su 8.1.2023
 • Kevätlukukausi ma 9.1. - la 3.6.2023
 • Talviloma (vko 9) ma 27.2. - su 5.3.2023
 • Pääsiäisloma to 6.4 - ma 10.4.2023

Kurun Yhtenäiskoulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää kouluyhteisön järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä kaikkien työn ja opiskelun sujumista. Lainsäädäntö velvoittaa jokaista kouluyhteisön jäsentä koulun järjestyssääntöjen noudattamiseen. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, retkillä, leirikoulussa ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa.      

1 § Huomioin oikeuteni ja noudatan velvollisuuksiani.    

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.  
Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.  
Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Oppilaan ollessa sairaana tulee huoltajan ilmoittaa poissaolosta Wilma-järjestelmän kautta saman aamupäivän aikana. Muihin poissaoloihin tulee hakea lupa ennen poissaoloa. Hyväksyttävästä syystä voi luokanvalvoja antaa luvan enintään viiden päivän poissaoloon, rehtori pidempään.  
Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän voi luvan koulusta poistumiseen antaa joko opettaja tai terveydenhoitaja.  
Opettajilla on velvollisuus seurata oppilaiden poissaoloja.      

2 § Noudatan yleisiä ohjeita.    

Jokaisella oppilaalla on velvollisuus noudattaa henkilökunnan antamia ohjeita viipymättä.  
Oppilaalla on pyydettäessä velvollisuus kertoa oma nimensä ja luokkansa.  
Koulussa pukeudutaan asiallisesti ja päivittäiseen toimintoon sopivalla tavalla. Toisia loukkaavat tai epäasialliset tekstit asusteissa ovat kiellettyjä.  
Koulun sisätiloissa ei käytetä päähinettä. Päällysvaatteet ja kengät jätetään naulakoihin oppituntien ajaksi.  
Kouluun ei suositella tuotavan arvoesineitä eikä makeisia.  
Makeisten, purukumin yms. eväiden syöminen ja juominen luokissa ja ruokalassa on kiellettyä ilman erillistä lupaa.   
Koulupäivän päätyttyä poistutaan koulurakennuksesta. Koulun tiloissa ei saa oleskella asiattomasti.  
Hissin käyttämiseen tarvitaan henkilökunnalta saatava erillinen lupa.  
Koulun alueelta poistuminen koulupäivän aikana ilman henkilökunnan antamaa lupaa on kiellettyä.  
Koulun alueella on tallentava kameravalvonta.  
Energiajuomien tuominen ja juominen on kielletty koulupäivän aikana. Opettaja takavarikoi energiajuomapullon koulupäivän ajaksi.      

3 § Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen.    

Hyvä käyttäytyminen on toista kunnioittavaa ja ystävällistä. Aamuisin tervehditään ja toisia kohtaan käytetään asiallista kieltä.  
Arjen koulutyössä kaikkia autetaan, kehutaan ja kannustetaan. 
Toisen fyysistä koskemattomuutta kunnioitetaan.  
Seurustelevien parien hellyydenosoitukset tulee rajata kouluaikana käsikkäin olemiseen.  
Koulun yhteisissä tilaisuuksissa toimitaan hyvien tapojen mukaisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Koulua edustettaessa toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti ja tilaisuuksissa käyttäydytään erityisen hyvin.  
Opettajalla tai rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulumatkalla tai koulussa tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta siihen syyllistyneen ja sen kohteena olevan oppilaan huoltajalle.    

4 § Huomioin turvallisuuteen liittyviä asioita.    

Jokaisen kouluyhteisössä työskentelevän velvollisuus on edistää turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  
Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta tulee välittömästi ilmoittaa koulun henkilökuntaa kuuluvalle.  
Jokaisella on oikeus turvalliseen koulupäivään. Koulussa ei sallita koulukiusaamista eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta tulee ilmoittaa heti opettajalle. 
Koulumatkalla ja kouluaikana sattuvista tapaturmista ilmoitetaan opettajalle tai terveydenhoitajalle sekä kansliaan tapaturmailmoituksen kirjaamista varten.      

5 § Turvaan opiskelu- ja työrauhan kaikille.   

Oppilaan tulee saapua oppitunneille ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät suoritettuina. 
Jokaisella on koulussa oikeus häiriöttömään työskentelyyn; oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen ja muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.  
Oppitunneilla työskennellään opettajan ja/tai ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti.  
Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Kansliaan takavarikoidusta esineestä täytetään haltuunottolomake.  
Oppitunnit lopettaa opettaja.      

6 § Puhelimeni ja muut laitteeni eivät häiritse.    

Puhelimet, kuulokkeet ja muut elektroniset laitteet pidetään äänettömällä ja poissa käytöstä oppitunneilla, ruokalassa ja koulun muissa tilaisuuksissa. Luokkien 7-9 tuntien alussa puhelimet jätetään opettajan osoittamaan paikkaan. Lukuvuoden alussa huoltajan tulee ilmoittaa luokanvalvojalle, jos oppilaalla ei ole koulupäivien aikana puhelinta käytössä tai hän säilyttää puhelintaan omassa lokerossaan.  
Välitunneilla 7-9 luokkien oppilaat saavat käyttää puhelintaan. Luokkien 1-6 oppilaat eivät käytä puhelinta koulupäivän aikana, ellei opettaja toisin ohjeista.  
Opettajalla on oikeus ottaa oppilaalta pois häiritsevä laite tai esine, mikäli oppilas ei noudata saamiaan ohjeita. Jos oppilas ei luovuta häiritsevää laitetta, niin oppilaalle tulee Wilmaan häiriömerkintä, oppilas poistetaan luokasta ja asiasta ilmoitetaan kotiin.  
Koulussa voi kuvata vain niitä henkilöitä, joilta on saatu lupa kuvaamiseen. Tallenteiden julkaisemiseen on oltava tekijänoikeudet sekä asianmukaiset luvat. 
Laitteet ovat omistajansa vastuulla, eikä koulu vastaa niiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.  
Musiikin soittaminen puhelimesta on sallittua välituntien aikana ulkotiloissa sellaisella voimakkuudella, että se ei häiritse kohtuuttomasti muita.  
Teknisentyön pajan tilat ovat kännykkävapaata vyöhykettä työturvallisuussyistä.   

7 § Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta.    

Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulukiinteistöä, kalusteita ja oppimateriaaleja huolellisesti. Oppikirjat ja opiskeluvälineet on pidettävä hyvässä kunnossa. Oppikirjat ovat koulun omaisuutta, ja ne palautetaan koululle.  
Jos oppilas vastuuttomalla toiminnallaan rikkoo tai hukkaa koulun välineistöä tai omaisuutta, tulee hän korvausvelvolliseksi.  
Koulun roskaaminen ja sotkeminen on kiellettyä. Jokaisen on ylläpidettävä järjestystä, ja jokaisella on velvollisuus jälkiensä siivoamiseen.  
Huomioidaan jokaisen oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen.  
Yksityisomaisuutta pidetään koulussa mukana omistajansa vastuulla. Rahat ja muu arvotavara on kuljetettava mukana, eikä niitä tulee jättää valvomatta.  
Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.  
Sattuneesta tai aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille, vararehtorille tai opettajalle.  
Oppilas on velvollinen korvaamaan myös yksityisen omaisuudelle aiheuttamansa vahingon.  
Polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja mopoautot säilytetään järjestyksessä koulun alueella niille osoitetuilla paikoilla.      

8 § Teen välitunnista mukavan ja turvallisen tauon.    

Koulun sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti varovaisuutta noudattaen.  
Koulupäivän aikana ei ole lupa ajaa polkupyörällä tai moottoriajoneuvolla. Pysäköintialue ei ole välituntialuetta.  
Turvallisuuden edistämiseksi kiellettyä on lumipallojen, kivien yms. esineiden heitteleminen ja väkivaltainen tai vaaraa aiheuttava käyttäytyminen, mm. leikkitappelut. 
Koulu ja koulualue pidetään roskattomina ja siisteinä.  
Ulkovälitunnit vietetään koulun välituntialueella ja noudatetaan annettuja ohjeita.  
Ulkovälitunneilla mennään ulos ripeästi ilman eri kehotusta.  
WC-tiloissa ei oleskella ryhminä eikä tarpeettomasti.  
Käytävillä oleskellaan kulkua estämättä, mm. ovien aukaiseminen tulee olla mahdollista.  

9 § Ruokailen hyviä tapoja noudattaen.    

Ruokailuun mennään ilman päällysvaatteita. Reput yms. jätetään naulakoihin. 
Jokainen ruokailee omalla ruokailuvuorollaan. 
Ruokajonossa odotetaan vuoroa rauhassa etuilematta. Ruokaa otetaan sen verran, kuin kukin jaksaa syödä.  
Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja käyttäytyen rauhallisesti ja syöden siististi.  
Ruokailun jälkeen varmistetaan, että ruokailupaikka jää siistiksi. Ruokailuvälineet, lautaset ja tarjottimet viedään niille varattuihin palautuspaikkoihin heti kun ruoka on syöty.  
Ruokaa ei saa viedä koulun muihin tiloihin.  
Ruokalasta poistutaan viimeistään klo 11.20 välitunnille ulos.  
Ruokala on kännykkävapaa vyöhyke.  
Ruokalassa liikutaan rauhallisesti.      

10 § Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän.    

Koulumatkat kuljetaan noudattaen liikennesääntöjä sekä annettuja ohjeita mahdollistaen omalla käyttäytymisellä muiden turvallisen liikkumisen ja koulumatkan.  
Koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti sekä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jokaisen oppilaan tulee noudattaa koulukuljetuksien aikatauluja.  
Liikunta- ja muille opetuspaikoille siirrytään noudattaen erityistä varovaisuutta ja annettuja ohjeita.    

11 § En tuo tupakkatuotteita, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä koulun alueelle.    

Tupakkatuotteiden (myös nuuska ja sähkötupakka), päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito ja käyttö ja säilytys koulun alueella on kiellettyä. Kielto koskee myös koulualueella olevia ajoneuvoja ja niiden säilytystiloja.  
Tupakkalain rikkomuksista tehdään ilmoitus poliisille.  
Opettajilla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen aine tai esine tarvittavia voimakeinoja käyttäen. Esineet palautetaan oppilaan huoltajalle tai luovutetaan poliisille.  
Oppilas ei saa olla koulun alueella päihtyneenä tai huumeiden vaikutuksen alaisena.  
Loukkaavien tai hyvien tapojen vastaisten paino- tai multimediatuotteiden tuominen kouluun on kielletty.    

12 § Koulun sääntöjen lisäksi noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita.    

Rehtori tai opettaja voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita. Niitä oppilaan tulee noudattaa kuten järjestyssääntöjä.  
Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä ole erikseen mainintaa, noudatetaan peruskoulua koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä muuten Suomen lakia.      

13 § Kurinpitoasioissa toimitaan lain edellyttämällä tavalla.    

Rehtori, opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista sekä ohjata toimimaan sääntöjen edellyttämällä tavalla.  
Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki 36§). 

Kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat  

 • siivousvelvoite 
 • kasvatuskeskustelu 
 • jälki-istunto 
 • määräys oppilaan poistumisesta oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta sen jäljellä olevaksi ajaksi 
 • oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen jäljellä olevan koulupäivän ajaksi 
 • oppilaan määrääminen tekemään koulutehtäviään päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi 
 • kirjallinen varoitus  
 • määräaikainen koulusta erottaminen.  

 Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi. Sääntöjen noudattamista seurataan jatkuvasti. Säännöt tarkistetaan vuosittain.

Päivitetty: 30.8.2022