Yksityistiet

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019. Uuden lain mukaan kunnat voivat edelleen myöntää avustuksia tiekunnille. Avustamisen ehtona kuitenkin on, että tiellä on tiekunta. Samoin tiekunnan tietojen on oltava ajan tasalla yksityistierekisterissä ja ns. kansallisessa tietietojärjestelmässä eli Digiroadissa (painorajoitukset, tienkäytön rajoitukset ja kieltämiset). Lisätietoja uudesta yksityistielaista

Yksityistielaki

84§ Kunnan avustus

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Edellisen pohjalta tulee tiekunnan avustushakemukseen liittää muiden pyydettyjen tietojen lisäksi todennukset lakisääteisten tietojen hoitamisesta alla oleviin rekistereihin.

Yksityistierekisterin osalta:

Ajantasainen rekisteriseloste maanmittauslaitokselta pyydettynä ko. tiekunnan osalta.

Kansallisen tie- ja katuverkon tietojärjestelmän Digiroadin osalta:

Kopio viestistä, jolla tiedot on toimitettu Digiroad-operaattorille sekä Digiroad-operaattorin kuittaus asiassa. Ilmoitus myös, jos tiekunnalla ei ole mitään tietoja rekisteriin vietäväksi.

Lisäksi:

Tiekunnan tulee päivittää tietonsa ja varmistaa ajantasaiset tietietonsa kunnalle vähintään 3 vuoden välein, jotta tiekunnalle myönnetään avustusta. Ensimmäisen kerran vuonna 2019.

Yksityisteiden kunnossapitoluokitus

Yksityistieavustusta hakevan yksityistien tulee avustusta haettaessa täyttää ja toimittaa ajantasainen kunnossapitoluokkaselvitys. Kunnossapitoluokituksen mukaan yksityiset tiet jaetaan pisteytyksellä neljään luokkaan ja tämä luokitus määrittelee kulloinkin myönnettävän avustussumman.

Täytettävä lomake löytyy tämän sivun alaosasta.

Yksityisteiden kunnossapitoavustus

Kaupunki myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustuksia tiekunnille. Avustuksiin ovat oikeutettuja ne tiekunnat, jotka hoitavat itse tiensä kunnossapidon ja joiden vaikutuspiirissä on vähintään yksi vakituisesti asuttu talous. Avustushakemus tulee jättää vuosittain 30.4. mennessä tekniselle lautakunnalle. Anomukseen on liitettävä tilinpäätös tai tositteet syntyneistä kustannuksista sekä ote maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä ja Digiroad-tietojen toimittamisesta.

Tulostettava, pdf-muodossa oleva yksityistieavustuksen hakemuslomake löytyy tämän sivun alaosasta.

> Sähköisesti täytettävä lomake

Yksityisteiden avustusten maksamisperusteista (ks. sivun alaosa) on päätetty kaupunginvaltuustossa (4.6.2018 § 80).

Peruskorjausavustus

Tiekunnat voivat hakea yksityisteiden peruskorjaukseen avustusta. Avustusta voidaan myöntää vuosittain määrärahojen puitteissa kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti (4.6.2018 § 80). Avustushakemus tulee jättää vuosittain 30.4. mennessä tekniselle lautakunnalle.

 

 

Yksityistieavustushakemus


Sivu päivitetty 17.4.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi