Hyppää sisältöön

Oppilaanohjaus

Opinto-ohjaaja
Susanna Ritamäki
p.040 1334828
susanna.ritamaki(at)ylojarvi.fi

Opinto-ohjaaja
Sofia Salomäki
sofia.salomaki(at)ylojarvi.fi

Koko vuoden

 • koti-koulu-yhteistyö
 • seutukunnalliset ja kaupunkitason yhteiset kokoukset
 • ohjausverkostotapaamiset, konsultointi ja oppilashuoltotyö
 • koulutukset ja työelämä- ja koulutustiedon päivitys
 • toisen asteen koulutuksen yhteistyö
 • kolmannen sektorin yhteistyö
 • työelämäyhteistyö

ELOKUU

 • lukuvuoden työn suunnittelu
 • 7.luokkien ryhmäyttäminen 
 • kevään yhteishaussa sijoittuneiden oppilaiden tilastointi

SYYSKUU

 • koko koulun yhteinen vanhempainilta 
 • 9. luokkien ohjauskeskustelut

LOKAKUU

 • 9. luokkien toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen, oppilaitosvierailut ja koulutuskokeilut
 • 9. luokkien ohjauskeskustelut
 • 9. luokkien TET-viikot

MARRASKUU

 • 9.luokkien toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen ja oppilaitosvierailut
 • Jatko-opintoilta 9. luokkien huoltajille 
 • 9. luokkien ohjauskeskustelut
 • ValinnaisaineMESSUT 7. luokille 
 • 7.luokkien koulun sisäinen TET 

JOULUKUU

 • 7. luokkien valinnaisaineiden valinta
 • Yhteishaun demo 9. luokilla
 • 9. luokkien ohjauskeskustelut

TAMMIKUU

 • Yhteishakutiedote 9.-luokkalaisten huoltajille
 • 8. luokilla valinnaisaineiden esittely ja valinta 

HELMIKUU

 • 9. luokkalaisten yhteishakusuunnitelmien palautus
 • 9. luokkien yrityskylävierailut
 • Yhteishaku alkaa viikolla 8

MAALISKUU

 • 9. luokkien yhteishaku jatkuu viikolle 12

HUHTIKUU

 • 8. luokan TET-viikot 
 • 8.luokkien ohjauskeskustelu alkavat

TOUKOKUU

 • 8. luokkien ohjauskeskustelut
 • Kasipäivä 8.-luokkalaisille 

KESÄKUU

 • Yhteishakutulokset 
 • opiskelupaikatta jääneiden oppilaiden ohjaus

Yläkoulun valinnaisuus

Valinnaisuus 2023-2025 luokat 8-9 / valinnaiset 2 vvt

Valinnaisuus 2023-2024 9. luokat / valinnaiset 1 vvt

Ohjeita valinnaisuuden tekemiseen Ylöjärvellä yläkouluissa

8. luokan oppilaalla on lukujärjestyksessä pakollisia aineita 25 tuntia ja valinnaisia aineita 5 tuntia, joista yksi valinnainen on tunne- ja vuorovaikutustaidot (1h).

Valinnaiset aineet valitaan 7. vuosiluokalla ja ne ovat laajuudeltaan yhteensä 4 vuosiviikkotuntia, 2vvh laajuisena sekä 8. että 9. luokilla.

Valinnaisaineet jaetaan kahteen ryhmään: 

 • Taide- ja taitoaineiden valinnaiset 
 • Valinnaisaineet

Valinnaisaineet 9.luokalla

Jokainen oppilas valitsee 8. luokalla kaksi yksivuotista yhden vuosiviikkotunnin pituista valinnaisainetta 9. luokalle. Molempia valinnaisaineita opiskellaan yksi vuosiviikkotunti tai tiiviimmin jaksoittain kaksi vuosiviikkotuntia = kaksi tuntia viikossa joko syksyllä tai keväällä.

9. luokalla kaikille pakollisia aineita on 24 tuntia ja valinnaisaineita 6 tuntia.

Valinnaisaineiden arviointi

Kaikki kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan numerolla (4-10). Päättötodistuksen saamiseksi arvosanat tulee olla vähintään 5.

Yksivuotinen vain 9.luokalla opiskeltava valinnaisaine arvioidaan sanallisesti. Päättötodistukseen tulee merkintä "hyväksytty" tai "hylätty".

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisaineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä "suoritettu". Muutoin valinnaisen kielen arvosana A2-/B2-kielessä lasketaan mukaan päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon.

Valinnaisaineet ja jatko-opinnot

Oppilas voi päästä aikomaansa jatkokoulutukseen, vaikka hän opiskelisi mitä tahansa taide- ja taitoainetta ja koulukohtaista valinnaisainetta. Jatko-opintojen valintaperusteina käytetään lukuaineiden keskiarvoa ja yhteisten aineiden ja valinnaisaineiden keskiarvoa ja pisteytystä. Valinnaisaineen opiskelu voi joko parantaa tai heikentää oppilaan jatkokoulutukseen pääsymahdollisuuksia. Arvosanojen vaikutus yhteishakuun selitetään opinto-ohjauksen oppitunneilla.

Valinnaisaineiden vaikutus lukio-opintoihin haettaessa

Lukioon haetaan lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukion vuosittainen hyväksyttyjen keskiarvoraja kertoo viimeisenä opiskelupaikan saaneen hakijan keskiarvon. Mikäli lukion viimeistä opiskelupaikkaa tavoittelee useampi kuin yksi oppilas samalla keskiarvolla, katsoo yhteishakujärjestelmä ensin oppilaiden hakutoivejärjestystä: ylemmällä hakutoivesijalla lukioon hakeva saa opiskelupaikan. Mikäli hakutoivejärjestys on hakijoilla sama, sen jälkeen järjestelmä vertaa hakijoiden kaikkien aineiden keskiarvoa.

Oppilas voi lukion ainevalintoja suunnitellessaan päättää, jatkaako hän perusopetuksessa opiskelemansa A2- tai B2 -kielen opiskelua lukiossa. Kielen opiskelutason voi vaihtaa lukiossa siten, että vaihtaa A2-kielen B2-kieleksi, tai aloittaa aivan alusta valitsemalla kielen B3 -kielenä. Lukiossa voi myös olla opiskelematta muita kuin pakollisia kieliä.

Erityislukioihin on omat erilliset pääsyvaatimuksensa. Erityistehtävän saaneisiin lukioihin haettaessa pitää palauttaa lausunnot erilaisista harrastuksista.

Valinnaisaineiden merkitys ammatillisiin opintoihin haettaessa

Ammatilliseen koulutukseen haetaan kaikkien aineiden keskiarvosta saatavilla pisteillä, 3 parhaan painotettavilla aineen( ko, ku, kä, mu & li) keskiarvosta saatavilla pisteillä, 1.hakutoivesijasta saatavalla +2 lisäpisteellä, päättötodistusvuodesta saatavalla +6 pisteellä ja mahdollisesta pääsykokeesta. Opinto-ohjaajalla on useamman vuoden pisterajat tiedossa.

Valinnaisainetta opiskellen voi hahmottaa omia edellytyksiä eri alojen ammatillisiin opintoihin. Valinnaisaineet tuottavat virikkeitä ja hyvää pohjaosaamista ammatilliseen koulutukseen, mutta mikään valinnaisaine ei ole ehtona jatko-opintoihin.

Valintojen toteutuminen

Oppilaan toivomat valinnat pyritään toteuttamaan. Toiveet toteutuvat, mikäli kyseistä valinnaisainetta valinneita tulee riittävä määrä opetusryhmän muodostamiseksi, eikä ryhmä toisaalta muodostu liian suureksi tai jos oppilaan valinnat saadaan toteutettua lukujärjestyksessä. Huoltaja hyväksyy oppilaan valinnat. Valinnaisainetta ei tule valita sillä perusteella, että haluaisi päästä kaverin kanssa samaan opetusryhmään, sillä näin ei välttämättä käy, jos ryhmiä perustetaan useampia!

 • TET-viikko kasiluokilla keväällä
 • TET-viikko ysiluokilla syksyllä

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku

Mukana ovat ammatilliset perustutkintokoulutus, lukiokoulutus, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) sekä kansanopistoissa järjestettävä oppivelvollisille suunnattu koulutus.

Päivitetty: 12.9.2023