Hyppää sisältöön

Oppilashuolto ja kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja

Lotta Lampi, 0400 413 200 

Paikalla Mutalassa pääsääntöisesti maanantaisin ja perjantaisin.

Kouluterveydenhoitajaan voit olla yhteydessä myös Wilman kautta.

Terveystarkastukset ovat lapsilla vuosittain. 1. ja 5. luokalla on laaja terveystarkastus, jolloin tarkastuksen tekevät sekä terveydenhoitaja että lääkäri. Vanhemmat ovat aina tervetulleita mukaan tarkastuksiin. Erityisesti laajoissa tarkastuksissa toivotaan vanhempien olevan läsnä.

Koulukuraattori 

Pekka Allén, 050 313 2478

etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Koulupsykologi

Katja Pajunen, 040 133 4532

etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Psykiatrinen sairaanhoitaja 

Milja Grönlund, 041 730 5900

etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Koulukuraattorin ja koulupsykologin tavoittaa myös Wilman kautta.

Opiskeluhuolto

Pääterveysaseman hammashoitola, Mikkolantie 10, 2.krs., Ylöjärvi
Soppeenharjun hammashoitola, Tornitie 1, Vuorentausta
Moision hammashoitola, Kuusistontie 1, Ylöjärvi
Kurun hammashoitola, Kisatie 1, Kuru
Viljakkalan hammashoitola, Elokaarentie 3, Viljakkala

 

Keskitetty ajanvaraus ma-to klo 9 - 15 ja pe 9 - 14 p. 03 5652 8111.
Ajanvaraus särkypäivystykseen ma-pe klo 8-9 p. 03 5652 8111 Särkypäivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä päivystyskeskus Acutassa, Teiskontie 35, Tampere. Ajanvaraus klo 8-12, p. 03 565 70115.

Web-asiointipalvelu: aikojen tarkistaminen, siirto, peruminen. EI oikominen eikä kirurginen. https://www.hitportal.fi/hitportal/ylojarvi

Sähköisen asiointipalvelun avulla voit tarkistaa, siirtää tai peruuttaa suun terveydenhuoltoon varatun ajan. Huom. Uuden ajan varaaminen ei ole vielä mahdollista palvelun kautta. Sähköistä asiointipalvelua voi käyttää asiakas, jonka puhelinnumero on rekisteröity suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmään.

7-vuotiaille, 5.-luokkalaisille ja 8.-luokkalaisille lähetetään aika hammashoitoon.

3.-luokkalaisille ja 9.-luokkalaisille lähetetään Wilman kautta kehote varata aika itse hammashoitolasta.

Kaikki hammashoitoajat lähetetään koteihin luokkalistojen perusteella. Pidemmältä hammashoitoon tulevat taksikyydeillä. Taksilla kulkevien nimet ilmoitetaan sähköpostilla kouluille tiedoksi.

Oikomishoidon käynteihin kyydin järjestämisestä ja kustannuksista vastaavat vanhemmat.

Vanhempien tulee huolehtia siitä, että lapsi muistaa mennä hammaslääkärille sovittuna aikana. Lapsen sairastuessa peruutuksesta on ilmoitettava välittömästi hammashoitolaan. Peruuttamatta jääneestä varatusta hoitoajasta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 50,80 €. Mikäli peruutus on tehty viimeistään edellisenä päivänä tai sairastapauksessa samana aamuna, maksua ei peritä.

Mutalan koulun oppilashuollon suunnitelma

Uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain tuomat muutokset koulun oppilashuollossa astuivat voimaan 1.8.2014.

Lain tarkoituksena on

-edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä;

-edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä;

-turvata varhainen tuki sitä tarvitseville;

 -turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu;

-vahvistaa opiskeluhuolloin toteutumista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.

1. Käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut

Psykososiaalisia ja kouluterveydenhuollon palveluita on koululla saatavilla seuraavasti: Koulukuraattori työskentelee koululla torstaisin. Kuraattorille voi oppilas ohjautua esim. huoltajan, opettajan tai terveydenhoitajan ohjaamana. Kuraattoripalvelut perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kuraattori tekee myös ennaltaehkäisevää työtä esim. järjestämällä ryhmäkeskusteluja oppilaille. Terveydenhoitaja on tavattavissa torstaisin. Soittoaika terveydenhoitajalle on maanantaista torstaihin klo 11-12.

Koulupsykologi käy koululla kerran kuukaudessa koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän yhteistunnilla ja muuten tarpeen mukaan. Koulupsykologi on koululla tavattavissa konsultaatiota varten yhteisöllisen oppilashuoltotunnin yhteydessä.

2. Yhteisöllinen oppilashuolto

Rehtori vastaa yhteisöllisen oppilashuollon koollekutsumisesta, mikäli sellaista erikseen tarvitaan, toimii paikalla ollessaan kokouksen puheenjohtajana sekä vastaa pääsääntöisesti aikataulun laadinnasta. Oppilashuollosta tiedotetaan syksyn vanhempainilloissa ja koulun kotisivuilla.

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteisöllisesti siten, että oppilashuoltohenkilöstö on mukana koulun yhteistunneilla. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja koulupsykologi. Yhteistuntien teema on tunne- ja vuorovaikutustaidot ja tunteja pidetään keskimäärin kerran kuukaudessa. Oppilashuollollisen yhteistunnin jälkeen on järjestetty kiinteä mahdollisuus konsultaatiopalveluihin.

 Käsittelemme moniammatillisesti luokkakohtaisia sosiogrammeja. Luokanopettajat teettävät jokaisessa luokassa sosiogrammin, jotka käsitellään moniammatillisesti yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä yhdessä opetushenkilökunnan havaintojen kanssa. Luokanopettajat saavat ohjeet sosiogrammin teettämiseen ja ne käsitellään ryhmässä yleisellä tasolla ilman oppilaiden nimiä. Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja ja kyseisen luokan opettaja

3. Yksilökohtainen oppilashuolto

Moniammatillinen asiantuntijaryhmä kutsutaan koolle tarpeen ja tilanteen mukaan. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon edustaja, joka on huomannut oppilaaseen kohdistuvia huolenaiheita. Koolle kutsuttavan ryhmän monialainen kokoonpano perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan sekä käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asian käsittely yksittäisen lapsen tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu huoltajan ja oppilaan suostumukseen. Yksilökohtainen oppilashuolto on vapaaehtoista. Mahdollinen kieltäytyminen oppilashuollollisista palveluista pyydetään aina kirjallisesti. Huoltajalla ei ole kuitenkaan oikeutta kieltää alaikäistä oppilasta käyttämästä oppilashuollon palveluja. Oppilaan mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja edellytystensä mukaisesti. Yksittäisen opiskelijan oppilashuoltoa koskevia tietoja saa luovuttaa vain oppilashuollon toteuttamiseen osallistuville. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus saada opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot salassapitosäännösten estämättä.

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö tai muu asiantuntijaryhmän jäsen kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen.

Pedagogiset asiat käsitellään oppilashuoltoon kuulumattomassa moniammatillisessa pedagogisessa ryhmässä, johon kuuluu rehtori, erityisopettaja ja oppilaan luokanopettaja.

Päivitetty: 21.3.2023