< Previous | Contents | Next >

7.3.1 Pedagoginen arvio


Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa kuvataan

oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista

oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista

oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet

arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea

arvio tehostetun tuen tarpeesta.


72 Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)


Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunni- telma tai muita suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.


Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniam- matillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa73. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla, esi- merkiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.


 

7.3.1.1 Pedagoginen arvio, Ylöjärvi7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana7.3.2.1 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana, Ylöjärvi