< Previous | Contents | Next >

7.3.1.1 Pedagoginen arvio, Ylöjärvi


Pedagogisen arvion ja selvityksen laatimisesta vastaa oppilaan opetuksesta ja arvioinnista vastaava opettaja tai opettajat. Asiakirjat tehdään Wilma- järjestelmään. Asiakirjojen laatimisesta sovitaan oppilaan sekä huoltajan kanssa ja luokanopettajaa/-valvojaa informoidaan asiasta ja konsultoidaan erityis(luokan)opettajaa tarvittaessa. Jos asiakirjan valmisteluun osallistuu useampi opettaja, on päävastuu luokanopettajalla tai -valvojalla. Asiakirjat käsitellään koulun pedagogisen tuen ryhmässä. Rehtori vastaa tuen järjestämisestä.


Kuvaus yhteistyöstä eri toimijoiden välillä oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa on Ylöjärvellä kuvattu kaaviona (Liite Oppilaan saaman tuen vas- tuunjako Ylöjärvellä).