< Previous | Contents | Next >

7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana


Tehostetun tuen aikana oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan 74. Oppimissuunnitelma on opetussuunnitelmaan perustuva kirjalli- nen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.


Tavoitteena on turvata oppilaalle edellytykset edetä opinnoissaan ja edistää hänen hyvinvointiaan. Oppimissuunnitelma tukee kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa ja voi siten pa- remmin tukea lastaan. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille.


73 Laki perusopetuslain muuttamisesta 16 a § (1288/2013)

74 Perusopetuslaki 16 a § 3 mom. (642/2010)


Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa75. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnitte- lussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Oppimissuunnitelman laatimisen yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen aikatau- lusta. Lisäksi oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan tuen tarvetta aina oppilaan tilanteen muuttuessa.


Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää:


Oppilaskohtaiset tavoitteet

oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan

oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä erityistarpeet

oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet


Pedagogiset ratkaisut

oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut

oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kom- munikointitavat

oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus

opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa

oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet


Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut

oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako

opetukseen osallistumisen edellyttämien perusopetuslain mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuunjako

yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki


75 Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)


Tuen seuranta ja arviointi

oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi sekä arviointiajankohdat

oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanteesta sekä oppilaan itsearviointi

arvioinnissa käytettävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan hänelle sopivin tavoin

oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta

suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Oppimissuunnitelma muissa tilanteissa

Oppimissuunnitelmaa käytetään vaikka oppilas ei saisi tehostettua tukea, mikäli

oppilas etenee eri oppiaineiden opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelman mukaisesti

opetus järjestetään erityisin opetusjärjestelyin

perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilas on otettu joustavan perusopetuksen toimintaan.

Näissä tilanteissa laadittava oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunni- telma.