< Previous | Contents | Next >

7.3.2.1 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana, Ylöjärvi


Pedagogisia asiakirjoja valmisteltaessa oppilas huoltajineen otetaan mukaan oppilaan ikätason mukaisesti. Asiakirjat käydään läpi oppilaan ja huoltajan kanssa ja heidän näkemyksensä täydennetään asiakirjaan. Asiakirjan allekirjoittavat laatijat, oppilas sekä huoltaja tai huoltajat. Yhteishuoltajuustilan- teessa molempien huoltajien allekirjoitukset pyydetään pedagogisiin arvioihin ja selvityksiin.


Oppimissuunnitelma (yleinen tai tehostettu tuki) ja HOJKS (erityinen tuki) laaditaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Oppimissuunni- telman laatimisesta ja tarkastamisesta vastaa pääsääntöisesti luokanopettaja/-valvoja yhteistyössä niiden opettajien kanssa, joiden opettamia oppiai- neita oppimissuunnitelma koskee. Eri oppiaineita koskevat tavoitteet laatii opettaja, joka vastaa oppilaan kyseisen oppiaineen arvioinnista. Jos oppimis- suunnitelma koskee useampaa oppiainetta, luokanopettaja/-valvoja kokoaa aineenopettajilta saadut sisällöt yhdeksi oppimissuunnitelmaksi. Oppimis- suunnitelmien laatimisessa konsultoidaan erityis(luokan)opettajaa tarvittaessa. Oppimissuunnitelman


sisällöstä sovitaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa yhteisessä palaverissa, jonka koollekutsuja on luokanopettaja/-valvoja. Erityis(luokan)opet- taja osallistuu palaveriin tarvittaessa. Oppimissuunnitelma käsitellään koulun pedagogisen tuen ryhmässä. Rehtori vastaa tuen järjestämisestä.