< Previous | Contents | Next >

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA


Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle. Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille15. Pe- rusopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet nousevat perustuslaista, perusopetuslaista ja -asetuksesta, valtioneuvoston asetuksista sekä opetussuun- nitelman perusteista. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuk- sista, joihin Suomi on sitoutunut. Perusopetus rakentuu yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta.


 

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet2.2 Perusopetuksen arvoperusta2.2.1 Perusopetuksen arvoperusta, Ylöjärvi2.3 Oppimiskäsitys2.3.1 Oppimiskäsitys, Ylöjärvi2.4 Paikallisesti päätettävät asiat