< Previous | Contents | Next >

7.4.5.1 Pidennetty oppivelvollisuus, Ylöjärvi


Ylöjärvellä erityislastentarhanopettaja sekä oppilashuollon ja opetuksen asiantuntijat ja huoltajat tekevät yhteistyötä päätöstä valmisteltaessa. Toi- minta päätöstä valmisteltaessa kuvataan oppilaan saaman tuen vastuunjakotaulukossa (Liite). Opetuspäällikkö päättää oppilaan ottamisesta pidenne- tyn oppivelvollisuuden piiriin. Opetuspäällikkö päättää pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan opetuksen järjestämisestä 1. vuosiluo- kasta alkaen. Oppilas voi opiskella 1. vuosiluokasta alkaen lähikoulussa yleisopetuksen opetusryhmään integroituna tai pienryhmässä tai keskitetyssä erityisopetuksessa alueellisilla pienluokilla. Opetuspäällikön päätöksellä oppilaan opetus voidaan järjestää myös toisen kunnan erityisluokissa.

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden kaikki opetuksen järjestelyihin liittyvät päätökset tehdään erityisen tuen päätöksen yhteydessä ja opetuksen järjestäminen kuvataan yksilöllisesti henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa.


96 Perusopetuslaki 27 §


Päätös pidennetyn oppivelvollisuuden purkamisesta tekee opetuspäällikkö. Purkupäätöstä valmisteltaessa tehdään oppilaasta pedagoginen selvitys sekä kaupungin oma suositus erityiseen tukeen.