< Previous | Contents | Next >

LUKU 8 OPPILASHUOLTO


Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimi- tystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä104.


Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus105.


Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää106. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.107 Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.


Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista, opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisen oppilashuoltosuun- nitelman laatimisesta. Opetuksen toteuttamiseen kuuluvasta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusteiden luvussa 7108.


103 Perusopetuslaki 31 § 1 mom. (477/2003)

104 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom.

105 YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989

106 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 4 mom.

107 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom.

108 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 §


 

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö8.1.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö, Ylöjärvi8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto8.2.1 Yhteisöllinen oppilashuolto, Ylöjärvi8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat8.4.1 Oppilashuoltosuunnitelmat, Ylöjärvi8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadintaKoulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma137