< Previous | Contents | Next >

8.1.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö, Ylöjärvi


Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 14 §:n mukaisesti koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä.


117 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 14 § 1 – 4 mom.

118 Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013


Ryhmässä puheenjohtajana toimii opetuspäällikkö. Lisäksi ryhmässä on edustaja koulutuslautakunnasta, perhekeskuksesta, koulun sosiaalityöstä, lasten- suojelusta, kouluterveydenhuollosta, nuorisopalveluista, varhaiskasvatuksesta, perusopetuksen rehtoreista, huoltajista sekä perusopetuksen oppilaista. Ryhmä nimetään sivistyslautakunnassa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ryhmä toimii yhteistyössä Nuorten palvelu- ja ohjausverkosto Nootin kanssa.


Oppilaitoskohtaista yhteisöllistä oppilashuoltoryhmää johtaa Ylöjärven kaupungissa oppilaitoksen rehtori. Ryhmän oppilaitoskohtainen kokoonpano, ko- koontumisaikataulu sekä toiminnan sisältö tarkennetaan oppilaitoksen lukuvuosisuunnitelmassa kunkin lukuvuoden syyskuussa. Lukuvuosisuunnitelma hyväksytään sivistyslautakunnassa. Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu Ylöjärvellä vähintään kerran kuukaudessa sekä laajennetussa, alueellisessa kokoonpanossa vähintään kerran vuodessa. Laajennetun oppilashuoltoryhmän kokoonpano tarkennetaan vuosittain lukuvuosisuunnitel- massa.