< Previous | Contents | Next >

2.2.1 Perusopetuksen arvoperusta, Ylöjärvi


Sivistyslautakunta on käsitellyt perusopetuksen arvoperustaa ja peilannut sitä Ylöjärven kaupungin strategiaan. Keskiössä on "Hyvinvoiva ylöjärveläinen". Huoltajille ja verkostoryhmille on järjestetty osallistamisiltoja, jossa arvopohjasta on keskusteltu ryhmissä. Osallistamisillassa on tuotu esille normiperus- taa arvojen takana. Kaikille perusopetuksen kouluille on järjestetty oppilaskuntakysely, jonka avulla jokainen opettaja on voinut tuoda arvokeskusteluai- hiot luokan arkeen. Koulujen tulokset on käsitelty rehtorikokouksessa ja sivistyslautakunnassa. Niistä on myös lähetetty tiedote koteihin.


Koulujen henkilöstö on käsitellyt perusopetuksen arvoperustaa ja sen suhdetta kaupungin arvoperustaan osana tulospalkkiotavoitettaan 2015 ja kunnalli- sessa veso-päivässä. Lisäksi kukin koulu täydentää omasta paikallisesta näkökulmastaan perusopetuksen arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista omalla koulullaan koulukohtaiseen opetussuunnitelmaansa.


Arvoperustan toteutumista seurataan lukuvuosittain osana lukuvuoden arviointia. Lisäksi arvoperusta nostetaan päätöksentekijöiden tietoisuuteen käyt- tämällä niitä jatkuvasti pohjana päätöksenteon valmistelussa sekä hanke- ja kehittämistoiminnassa.