< Previous | Contents | Next >

10.1.2.1 Kielirikasteinen opetus, Ylöjärvi


Kauraslammen koulussa opiskelu kielirikasteisella luokalla on kohdistettu äidinkielenään suomea puhuville tai niille oppilaille, joiden suomen kielen taito vastaa äidinkielen tasoa. Kohdekielenä luokilla on englannin kieli. Luokalle pääsyyn ei ole määritelty muita esimerkiksi oppimisvalmiuksiin liittyviä kritee- rejä.


Kielirikasteiselle luokalle ei ole erillistä kielellistä valmiutta arvioivaa valintakoetta. Kielirikasteinen opetus tapahtuu osana oppilaiden kouluarkea. Kauras- lammen koulussa toteutetaan alkuluokkatoimintaa, johon osallistuvat esiopetuksen ja alkuluokkien oppilaat. Näin ollen esi- ja alkuopetuksen säännölli- sessä yhteistyössä hyödynnetään myös kielirikasteisen opetuksen menetelmiä. Kielirikasteista opetusta toteutetaan toistaiseksi vuosiluokilla 1–2.


Opetussuunnitelman sisällöt ovat kielirikasteisessa luokassa samat kuin rinnakkaisilla luokilla, kuten myös oppilaiden viikkotuntimäärä.


Vieraan kielen opetuksen määrä on noin 15–20 % oppituntimäärästä tarkoittaen noin 3–4 viikkotuntia. Kielirikasteisen opetuksen määrä viikkotasolla vaihtelee, koska välillä voidaan toteuttaa runsaalla kielipainotuksella projekteja ja toisinaan opiskelu tapahtuu pääosin suomen kielellä. Kielirikasteisessa opetuksessa sanastoa, ääntämistä, rakenteita ja sanontoja opiskellaan aihepiireittäin ja oppiaineita integroidaan aihealueittain. Kauraslammen koulussa osittain englanniksi opetettavia oppiaineita 1. luokalla ovat matematiikka, uskonto, ympäristöoppi, liikunta, käsityö, musiikki ja kuvataide. Toiminnassa painotetaan etenkin suullista tuottamista ja ymmärtämistä (ns. kommunikatiivista kompetenssia). Äidinkielen opetus toteutetaan kielirikasteisessa luo- kassa kokonaan suomeksi. Kielirikasteisessa opetuksessa käytettävät oppikirjat ovat suomenkielisiä. Oppisisältöjen tukena hyödynnetään leikkiä,


englanninkielisiä oppi- ja lastenkirjoja, videoita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Luokassa työskentelee ei-suomenkielinen koulunkäynninohjaaja, jonka kanssa kommunikointi tapahtuu englanniksi. Lisäksi koulussa vierailee myös syntyperäisiä kielenpuhujia.


Kielirikasteisen opetuksen tavoitteet eri oppiaineissa ja oppimistuloksissa ovat perusopetuksen päättyessä samat kuin perusopetuksessa, joka ei ole kieli- rikasteista. Kielirikasteisen opetuksen tärkeänä tavoitteena on kannustaa ja aktivoida oppilaita käyttämään kohdekieltä. Kielellisissä tavoitteissa huomioi- daan kielirikasteisen opetuksen määrä. Kielirikasteisen opetuksen tavoitteena on, että oppilaat oppivat koulussa arkipäivän englantia jo ensimmäiseltä luokalta lähtien ja englanti on luonteva osa heidän arkipäiväänsä.


Kielirikasteisen opetuksen yleiset tavoitteet vuosiluokilla 1–2: Oppilas innostuu ja kiinnostuu vieraan kielen oppimisesta; Oppilas saa paljon puhumishar- joitteita ja ääntämisen opetusta; Oppilas yrittää ymmärtää arkipäivän tilanteisiin tai oppisisältöihin liittyvää selkeää englanninkielistä puhetta; Oppilas rohkaistuu käyttämään vähäistäkin englannin kielen taitoaan; Oppilas selviytyy yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista; Oppilas tutustuu vieraisiin kulttuureihin, erityisesti englanninkielisten maiden

kulttuureihin. Englanti vieraana kielenä (A1 eli erillisenä oppiaineena) alkaa kolmannelta luokalta lähtien normaalisti huomioiden oppilaiden korkeampi lähtötaso.