< Previous | Contents | Next >

13.1.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen, Ylöjärvi


Toimintatavat

Nivellyksen yhteistyö alkaa esiopetuksen syksyllä yhteistyön suunnittelupalaverilla. Tämän palaverin koolle kutsuminen on koulun vastuulla. Palaveri toteute- taan marraskuun loppuun mennessä. Tapaamisessa arvioidaan päättyneen lukuvuoden yhteistyön toimivuutta sekä sovitaan kuluvan lukuvuoden nivellysyh- teistyön muodoista sekä käytänteistä. Nivellystunnit ja opettajavierailut toteutetaan yksikkö- ja tarvekohtaisesti sovitulla tavalla kevään aikana. Nivellystun- tien puitteissa luokanopettajat ja/tai erityisopettajat tutustuvat esioppilaisiin varhaisen puuttumisen ja tiedonsiirron näkökulmasta.


Esiopetuksen henkilökunta voi tutustua alkuopetuksen käytänteisiin vierailemalla alkuopetuksen luokissa. Vastaavasti tulevat ensimmäisten luokkien opetta- jat voivat vierailla esiopetusryhmissä. Toukokuussa järjestetään kouluilla esioppilaille kouluun tutustumispäivä, joka päätetään syksyn ensimmäisessä rehto- rikokouksessa. Esi- ja alkuopetuksen joustavat ryhmittelyt ja muu yhteistyö esikouluvuoden aikana tukevat nivellysyhteistyötä ja oppilaan kouluun siirtymistä. Joustava ryhmittely voi olla suunnitelmallista, pidempiaikaista tai projektityyppistä, tietyn aiheen ympärille rakennuttua toimintaa. Muu yhteistyö voi sisältää esim. yhteistyöpäiviä, oppilasvierailuja, retkiä ja tapahtumia. Arjen yhteistyötä tehdään lapsen opinpolun yhtenäistämiseksi esiopetusvuonna ja ensimmäisenä kouluvuonna.


Tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut

Esiopetusvuoden keväällä esiopettajat täyttävät yhteistyössä esioppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa tiedonsiirtolomakkeet. Lomakkeiden tiedot siirtyvät esiopetuksesta (esiopettaja) koululle (luokan- ja/tai erityisopettaja) tiedonsiirtopalaverissa tai muuten sovitulla tavalla. Lomakkeet toimitetaan myös kouluterveydenhoitajalle ja iltapäiväkerhotoiminnan koordinaattorille. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden tiedonsiirtoon kiinnitetään huomiota: kevään arviointipalavereihin osallistuvat tarvittaessa luokan- ja/tai erityisopettajat. Arjen yhteistyötä tehdään lapsen opinpolun yhtenäistämiseksi esiopetus- vuonna ja ensimmäisenä kouluvuonna.


Vuosiluokat 1–2: Koululaiseksi kasvaminen


Vuosiluokkien 1–2 opetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja sitä edeltäneen varhaiskasvatuksen antamat valmiudet. Vuosiluokkien 1–2 erityisenä teh- tävänä on luoda perusta oppilaiden myönteiselle käsitykselle itsestä oppijana ja koululaisena sekä kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Perusopetuksen alussa jokaisen oppilaan edistymisen huolellinen seuranta on erityisen tärkeää, jotta voidaan huolehtia siitä, että oppilaalla on edel- lytykset opinnoissa etenemiseen.


On tärkeätä, että jokainen oppilas saa rohkaisevaa palautetta ja tilaisuuksia uusien asioiden oppimisesta nouseville ilon ja onnistumisen kokemuksille. Oppi- laita kannustetaan tuomaan esiin kiinnostuksen kohteensa ja löytämään uusia. Opetus suunnitellaan riittävän haasteelliseksi kunkin oppilaan tarpeita ajatel- len. Koulussa ei sallita minkäänlaista kiusaamista eikä syrjivää käyttäytymistä. Oppilaita ohjataan yhdessä toimimiseen, omatoimisuuteen ja vastuunottoon omista koulutehtävistä. Kielellisten, sosiaalisten sekä motoristen taitojen ja muistin kehittymiseen samoin kuin kunkin omaan kehitysrytmiin kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on, että kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vaikeudet tunnistetaan varhain ja tuki annetaan oikea-aikaisesti. Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus. Koulun aloitusta ja koululaiseksi kasvamista tuetaan yhdessä kotien kanssa.


Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet muuttuvat vuosiluokilla 1–2 oppiaineiksi, mutta opetus voi olla edelleen pääosin eheytettyä. Oppilaiden omatoimisuutta, yhdessä tekemisen taitoja sekä asioiden välisten yhteyksien ymmärtämistä edistetään toteuttamalla luvun 4 mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Tällöin tarjoutuu myös enemmän tilaisuuksia yhteistyöhön niin esiopetuksen kuin ylempien vuosiluokkien kanssa.


Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe


Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja tukea kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen, kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen vahvistaminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta ja opintojen järjes- telyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun asettamia vaati- muksia ja mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä.


Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan opintojen alkamista.