< Previous | Contents | Next >

13.1.2 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe, Ylöjärvi


Ylöjärvellä oppilaan siirtymistä toiselta kolmannelle luokalle valmistellaan toisen vuosiluokan keväällä. Arviointikeskustelussa käydään läpi oppilaan ja huolta- jan kanssa oppilaan edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesti kysymisen ja kuuntelemisen taidot, vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri kei- noin, edistyminen työskentelytaidoissa ja edistymisestä taidossa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä.


Näiden taitojen kehittymistä seurataan kaikissa koulun tilanteissa ja erityisesti kunnallisen painotuksen mukaisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoihin suunna- tuilla oppitunneilla. Lisäksi oppilaan kielivalintaa tuetaan kaikissa Ylöjärven kouluissa englannin kielen kielisuihkuttelulla 2. luokan keväällä osana tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta.


Kielen oppimisen aloittamisesta puhutaan vanhempainilloissa.


Erityisen tuen tarpeellisuus ja tuen tarpeellisuus tarkistetaan 2. luokan päättyessä. Tehostetussa tuessa kouluun tulleiden oppilaiden tuen tarpeellisuus ja tuen muodot tarkistetaan, ellei tuen tarpeen arviointia ole alkuopetuksen aikana muuten tehty. Erityisen tuen tarkistus tehdään kunnallisen prosessikaavion mukaisesti ja tehostetun tuen oppilaiden tuki tarkistetaan koulun pedagogisessa ryhmässä.