< Previous | Contents | Next >

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät si-

sältöalueet

Laaja-alainen osaa- minen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminenT1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuoro-

vaikutustilanteissa

S1

L1, L2, L3

T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden käy-

tänteisiin

S1

L1, L2, L7

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä

ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla

S1

L1, L2, L7


T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään,

että ihmiset viestivät eri tavoin

S1

L1, L2, L7

Tekstien tulkitseminenT5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkaile-

maan omaa lukemistaan

S2

L1, L4, L5

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merki-

tyksiä ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien tarkastelun yhteydessä

S2

L1, L2, L4

T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin

S2

L1, L4, L5

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta, media- teksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttä-

miseen sekä lukukokemusten jakamiseen

S2

L2, L4, L5

Tekstien tuottaminenT9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien

avulla

S3

L1, L4, L5, L7

T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja

muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä

S3

L2, L4, L5

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitte- luun ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasi-

oita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia

S3

L1, L4, L5

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminenT12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja pu- hutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että

omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen

S4

L2, L4, L7

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnat- tua kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, ke- hittämään lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyt- töön

S4

L2, L3, L4


T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkulttuu- rin muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuotta-

maan omaa kulttuuria yhdessä muiden kanssa

S4

L2, L4, L7


13.4.1.1 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi


Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä: tavoitteet luokilla 1–2

1.lk

2.lk

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas rohkaistuu osallistumaan erilaisiin vuoro- vaikutustilanteisiin ryhmä- ja luokkatilanteissa.

T1

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ryhmä- ja luokkatilanteissa.

T2

Oppilas rohkaistuu osallistumaan keskustelutilan- teisiin ja esittämään kysymyksiä ja mielipiteitä.

Oppilas kehittää aktiivisuuttaan ja mielikuvitustaan erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa.

T2

Oppilas osallistuu keskustelutilanteisiin ja esittää kysy- myksiä ja mielipiteitä.

Oppilas kehittää aktiivisuuttaan ja mielikuvitustaan eri- laisissa ryhmäviestintätilanteissa.

T3

Oppilas rohkaistuu osallistumaan erilaisiin leikkei- hin ja ilmaisuharjoituksiin.

Oppilas rohkaistuu ottamaan erilaisia rooleja ja il- maisemaan itseään draaman avulla.

T3

Oppilas osallistuu leikkeihin ja draamaharjoituksiin. Oppilas ottaa erilaisia rooleja ja harjoittelee tulkitse- maan niitä.

T4

Oppilas harjoittelee havainnoimaan tunne- ja ele- viestintää ja keskustelemaan niiden herättämistä ajatuksista.

Oppilas pyrkii huomioimaan toisia ja käyttäytyy

T4

Oppilas havainnoi tunne- ja eleviestintää ja keskuste- lee niiden herättämistä ajatuksista.

Oppilas osallistuu aktiivisesti luokan hyvän ilmapiirin rakentamiseen.


muita kohtaan kunnioittavasti.

Oppilas harjoittelee tietoisesti hyviä käytöstapoja.

Oppilas käyttäytyy asiallisesti toisten tunteita huomioi- den.

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

T5

Oppilas opettelee ahkerasti lukemaan. Oppilas lukee sanatasolla sanoja sujuvasti. Oppilas harjoittelee äänetöntä lukemista.

Oppilas harjoittelee arvioimaan omaa lukutaitoaan. Oppilas harjoittelee tekstin ymmärtämisen strate- gioita.

T5

Oppilas omaksuu sujuvan mekaanisen lukutaidon. Oppilas pyrkii ymmärtämään lukemansa, ikätasolleen suunnatun tekstin sisällön.

Oppilas osallistuu pohtimaan tarinoiden merkitystä ja sisältöä.

Oppilas osaa tarkkailla ja arvioida omaa lukutaitoaan ja luetunymmärtämistään.

Oppilas harjoittelee tekstin ymmärtämisen strategi- oita.

T6

Oppilas tarkastelee ympäristönsä viestejä. Oppilas tutkii erilaisia kuvia ja tekee niistä tulkin- toja.

Oppilas harjoittelee käyttämään kuvan-, tekstin- ja tunteidenlukutaidoissa tarvittavia käsitteitä.

Oppilas osallistuu pohtimaan sanojen ja tekstien si- sältöä, merkityksiä ja rakenteita.

Oppilas pyrkii laajentamaan käsitevarantoaan.

T6

Oppilas osaa tulkita ympäristönsä viestejä.

Oppilas osaa tulkita erilaisia kuvia ja käyttää kuvantul- kinnassa tarvittavia keskeisiä käsitteitä.

Oppilas osaa havainnoida ja tulkita ikätasolleen suun- nattuja monimuotoisia tekstejä ja niiden merkityksiä ja rakenteita.

Oppilas pohtii sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä sanavalintoja.

Oppilas pyrkii laajentamaan käsitevarantoaan. Oppilas harjaantuu taidoissaan ilmaista aikaa, järjes-

tystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja oh- jaavissa teksteissä.

T7

Oppilas harjoittelee tiedonhankintaa tekemällä ha- vaintoja ympäristöstä sekä tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas tutustuu sähköiseen tiedonhakuun.

T7

Oppilas tekee havaintoja ympäristöstä eri aistien avulla ja sanoittaa havaintojaan.

Oppilas osaa käyttää kuvia ja tekstejä tiedonhankin- nassa.

Oppilas tutustuu sähköiseen tiedonhakuun.Oppilas harjoittelee aakkosjärjestyksen käyttämistä tie- donhankinnan yhteydessä.

T8

Oppilas lukee lukutaidolleen ja ikätasolleen sopivia fakta- ja fiktiotekstejä sekä yksin että ryhmässä.

Oppilas jakaa lukukokemuksiaan muiden kanssa. Oppilas tutustuu kerronnan peruskäsitteisiin, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika, juoni.

T8

Oppilas lukee lukutaidolleen ja ikätasolleen sopivia fakta- ja fiktiotekstejä sekä yksin että ryhmässä.

Oppilas jakaa lukukokemuksiaan muiden kanssa. Oppilas pyrkii käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika, juoni.

Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

T9

Oppilas rohkenee kertoa tarinoita ja mielipiteitään. Oppilas harjoittelee kuvaamaan kokemuksiaan kir- joittamalla, puhumalla ja kuvien avulla.

T9

Oppilas tuottaa omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvia tuotoksia.

T10

Oppilas harjoittelee tuottamaan pieniä kertovia ja kuvaavia tekstejä.

T10

Oppilas harjoittelee tuottamaan pieniä kertovia ja ku- vaavia tekstejä myös monimediaisissa ympäristöissä.

T11

Oppilas käyttää tarkoituksenmukaista kynäotetta, kirjoitusasentoa sekä harjaantuu silmän ja käden koordinaatiossa.

Oppilas osaa piirtää pienet ja isot tekstauskirjaimet sekä tavuttaa sanoja kirjoittaessaan.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

T11

Oppilas osaa erotella sanojen tavu- ja äännerakenteita ja joitakin kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, ku- ten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso al- kukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä.

Oppilas harjoittelee tekstin suunnittelua ja ajatuskar- tan laatimista.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja ja osaa kirjoittaa pieniä tarinoita tietokoneella.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T12

Oppilas tekee havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä.

T12

Oppilas tekee havaintoja puhutusta kielestä ja tutustuu kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien.Oppilas tekee ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kie- lestä ja eri puhetavoista sekä kielenkäytön vaikutuk- sesta toisten käyttäytymiseen.

Oppilas keskustelee kielen muodoista ja merkityksistä.

T13

Oppilas kuuntelee ja lukee ikätasolleen suunnattua kirjallisuutta.

Oppilas etsii itseään kiinnostavaa luettavaa. Oppilaille jakaa lukukokemuksiaan säännöllisesti muiden kanssa.

Oppilas tutustuu kirjastoon ja sen käyttöön.

T13

Oppilas kuuntelee ja lukee lapsille suunnattua kirjalli- suutta.

Oppilas valitsee itseään kiinnostavaa luettavaa. Oppilas jakaa lukukokemuksiaan muiden kanssa. Oppilas tutustuu kirjastoon ja sen käyttöön.

T14

Oppilas tutustuu suomalaiseen lastenkulttuuriin omassa lähiympäristössään.

Oppilas tutustuu tapakulttuuriin, juhlaperinteisiin ja joihinkin kansanperinteen muotoihin lähiympä- ristössään.

Oppilas osallistuu erilaisiin luovan ilmaisun harjoi- tuksiin ja pieniin esityksiin.

T14

Oppilas tutustuu suomalaiseen lastenkulttuuriin omassa lähiympäristössään.

Oppilas tutustuu tapakulttuuriin, juhlaperinteisiin ja joihinkin kansanperinteen muotoihin lähiympäristös- sään.

Oppilas osallistuu yhteisten esitysten tai muiden kult- tuurituotosten tekemiseen.