< Previous | Contents | Next >

13.4.1.2 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi


Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä: sisällöt luokilla 1–2

1.lk

2.lk

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Oppilasta rohkaistaan erilaisiin vuorovaikutustilan- teisiin luokka- ja kouluympäristössä.

Oppilaille tarjotaan säännöllisesti mahdollisuuksia kertoa itsestään ja kokemuksistaan (kohtaamiset, keskustelut, leikit, kysyminen, vastaaminen,

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja ni- meämistä, kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista. Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytän- teitä erilaisissa kasvokkain tapahtuvissa vuorovaiku- tustilanteissa. Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja.


kertominen) sekä rohkaistaan häntä kysymään ja kertomaan mielipiteitään (esim. pari-, pienryhmä- ja luokkakeskustelut).


Harjoitellaan monipuolisesti kuuntelemisen taitoa.


Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä keskustelujen ja leikkien avulla.


Tunneviestintään perehdytään keskustelemalla tunteista ja harjoittelemalla tunneilmaisua leikkien, kuvien ja draaman avulla.

Tehdään erilaisia äänenkäyttö- ja draamaharjoituk- sia.


Kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen. Oppilasta ohjataan eläytyvään ilmaisuun ja rohkais- taan ottamaan erilaisia rooleja. Tehdään päätelmiä roolihahmon tunteista ja reaktioista. Havainnoi- daan erilaisia viestintätapoja. Harjoitellaan anta- maan ja vastaanottamaan rakentavaa ja kannusta- vaa palautetta.

Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, kes- kustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, sa- tuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.


Harjoitellaan monipuolisesti kuuntelemisen taitoja. Tarjotaan usein tilanteita, joissa oppilas tulee kuul- luksi (esim. pari-, pienryhmä- ja luokkakeskustelut). Rohkaistaan oppilasta kysymään, kertomaan mielipi- teitään ja vaihtamaan roolia tarpeen mukaan ryhmä- tilanteissa.


Tehdään erilaisia äänenkäyttö- ja draamaharjoituksia. Kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen. Oppilasta ohjataan eläytyvään ilmaisuun ja rohkaistaan otta- maan erilaisia rooleja. Tehdään päätelmiä roolihah- mon tunteista ja reaktioista. Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja.


Tunneviestintään perehdytään keskustelemalla tun- teista ja harjoittelemalla tunneilmaisua leikkien ja draaman avulla. Harjoitellaan empatia- ja tunnetai- toja. Havainnoidaan ja harjoitellaan tunne- ja elevies- tintää mm kuvien ja draaman avulla sekä keskustel- len niiden herättämistä ajatuksista. Harjoitellaan ka- verinlukutaitoa keskustellen tunteista ja eleistä. Har- joitellaan antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa ja kannustavaa palautetta.

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

Lukutaitoa harjoitellaan päivittäin yksin ja yhdessä. Kirjain-äänne-vastaavuutta harjoitellaan runsaasti. Käytetään lukemisen ja kirjoittamisen keskeisiä kä- sitteitä niin, että oppilas omaksuu ne omaan

Lukutaitoa harjoitellaan päivittäin yksin ja yhdessä. Tehdään rytmin ja äänien erotteluleikkejä ja

-harjoituksia sekä äänteiden kestoihin liittyviä kuun- telutehtäviä. Opetellaan käyttämään lukemisessa


sanavarastoonsa (äänne, kirjain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva). Harjoitel- laan sana- ja virketason tekstien lukemista ja ym- märtämistä. Vähitellen siirrytään ääneen lukemi- sesta myös äänettömään lukemiseen. Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja mm. avaamalla teks- tejä ja keskustelemalla niiden pohjalta. Tekstin ym- märtämistä parantavia strategioita harjoitellaan yhdessä. Kannustetaan lukuharrastuksen pariin.

Tarjotaan paljon mahdollisuuksia tutustua lasten- kirjallisuuteen kuuntelemalla satuja ja tarinoita.


Oppilaille tarjotaan monipuolista luettavaa ja heitä ohjataan löytämään ikätasolleen sopivia kirjoja.

Oppilaille järjestetään erilaisia mahdollisuuksia ja- kaa lukukokemuksiaan: esim. lukupiirit, kirjavink- kaukset, (lempi)kirjaesittelyt, lukupuu. Tutustutaan kerronnan peruskäsitteisiin kuten päähenkilö, ta- pahtumapaikka ja -aika, juoni.


Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympä- ristön tekstejä, niiden merkityksiä ja rakenteita. Työskennellään kuvien, lastenkirjallisuuden, yksin- kertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä sanavalintoja. Laajennetaan oppilaiden käsiteva- rantoa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista ai- kaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, ku- vaavissa ja ohjaavissa teksteissä.


Oppilasta ohjataan tiedon etsintään tekemällä ha- vaintoja ympäristöstä eri aistien avulla ja kuvaile- maan havaintojaan. Harjoitellaan erilaisten kuvien lukemista ja keskustellaan kuvien kautta

tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva. Tuetaan teks- tinymmärtämisen taitoja mm. avaamalla tekstejä ja keskustelemalla niiden pohjalta sekä luomalla yksin ja yhdessä erilaisia teksteihin pohjautuvia tuotoksia.

Tekstin ymmärtämistä tukevia strategioita harjoitel- laan säännöllisesti. Harjoitellaan yhä enemmän myös äänetöntä lukemista.


Luokassa harrastetaan säännöllisesti lukemista. Oppi- laille tarjotaan runsaasti mahdollisuuksia tutustua lastenkirjallisuuteen. Luetaan lukutaidolle ja ikä- tasolle sopivia fakta- ja fiktiotekstejä sekä yksin että ryhmässä. Oppilaille järjestetään erilaisia mahdolli- suuksia jakaa lukukokemuksiaan: esim. lukupiirit, kir- javinkkaukset, (lempi)kirjaesittelyt, lukupuu.


Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäris- tön tekstejä, niiden merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjalli- suuden, yksinkertaisten tietotekstien ja mediateks- tien parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen merki- tyksiä sekä sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin il- maista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kerto- vissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten pää- henkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja juoni.


Oppilasta ohjataan tiedon etsintään tekemällä ha- vaintoja ympäristöstä eri aistien avulla ja sanoitta- maan havaintojaan. Harjoitellaan erilaisten kuvien lu- kemista. Keskustellaan ympäristöstä, kuvien ja teks- tien kautta löydettävästä tiedosta sekä niihin


löydettävästä tiedosta sekä niihin liittyvistä tun- teista. Harjoitellaan kuvanlukutaidossa tarvittavia käsitteitä. Harjoitellaan myös tiedonhankintaa ku- vien ja tekstien avulla tulkitsemalla kuvia ja kirjoi- tettuja tekstejä sekä tiedon kertomista toisille.

Tutustutaan myös sähköiseen tiedonhakuun.

liittyvistä tunteista. Harjoitellaan kuvanlukutaidossa tarvittavia käsitteitä. Harjoitellaan sähköistä tiedon- hakua. Opetellaan aakkoset ja harjoitellaan tiedon- hankintaa aakkosjärjestyksen avulla.

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

Tarkastellaan puhutun kielen muuttamista kirjoite- tuksi kieleksi. Tuotetaan omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen pe- rustuvia tuotoksia niin, että päähuomio on sisäl- lössä ja luomisen ilossa. Tuotetaan erilaisia tekstejä puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja yhdessä.


Opetellaan toimiva kynäote, tarkoituksenmukainen kirjoitusasento sekä harjoitellaan silmän ja käden koordinaatiota. Opetellaan isojen ja pienten teks- tauskirjainten piirtämistä. Puretaan puhetta sa- noiksi, tavuiksi ja äänteiksi. Tehdään rytmin ja ää- nien erotteluleikkejä ja -harjoituksia sekä ääntei- den kestoihin liittyviä kuuntelutehtäviä. Harjoitel- laan tavujen ja sanojen kirjoittamista.


Oppilasta ohjataan näppäintaitojen harjoitteluun (mm. isot ja pienet kirjaimet, sanavälit, rivinvaihto, päättömerkit) pienten kirjoitustehtävien ja oppi- mispelien avulla.

Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään mieli- kuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä ku- vaamaan omia kokemuksia, havaintoja, tietoa ja aja- tuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja yhdessä niin, että päähuomio on sisällössä ja luo- misen ilossa. Tarkastellaan puhutun kielen muunta- mista kirjoitetuksi kieleksi ja harjoitellaan tekstin suunnittelua. Tutustutaan kertomiselle ja kuvaami- selle tyypillisiin tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kerto- muksen perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden käyttämistä omissa teksteissä.


Varmistetaan ja huolletaan isojen ja pienten teks- tauskirjainten piirtämistä ja niillä kirjoittamista sekä näppäintaitoja. Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehitty- mistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja luke- misen avulla. Harjoitellaan käyttämään omissa teks- teissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoi- tettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, ta- vutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virk- keen alussa ja tutuissa erisnimissä. Oikeinkirjoituk- sessa tuetaan fonologisen tietoisuuden laajentamista erityisesti suomen kielen ja alueen murteen haasta- viin kohtiin. (äng-äänne, e>ä, d>r, vierasperäiset kir- jaimet).


S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämi- nen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämi- nen

Tehdään havaintoja puhutusta kielestä ja tutustu- taan kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien.

Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäy- tön vaikutuksesta muihin. Liitetään luettua omaan elämään, aiemmin luettuun, kuultuun ja nähtyyn.


Keskustellaan teksteistä ja painotetaan elämykselli- syyttä. Kuunnellaan ja luetaan lapsille suunnattuja monimuotoisia tekstejä, kuten kirjallisuutta ja eri- laisia mediatekstejä. Oppilasta kannustetaan ja oh- jataan etsimään itseä kiinnostavaa luettavaa ja he- rätetään kiinnostusta lukuharrastukseen. Käyte- tään kirjallisuutta luovassa toiminnassa ilmaisun vi- rikkeenä ja keskustellaan sen merkityksestä omassa arjessa. Jaetaan lukukokemuksia. Tutustu- taan kirjastoon ja sen käyttöön.


Tutustutaan suomalaiseen lastenkulttuuriin, tapa- kulttuuriin ja juhlaperinteisiin sekä joihinkin kan- sanperinteen muotoihin lähiympäristössään. Oppi- laalle tarjotaan runsaasti mahdollisuuksia tehdä pieniä esityksiä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen.

Tarjotaan kokemuksia myös muista kielistä ja kult- tuureista.

Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havain- toja puhutusta kielestä ja tutustumalla kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien. Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Poh- ditaan yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, lei- kitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja heräte- tään kiinnostusta lukuharrastukseen. Tutustutaan kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, ku- ten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja mediateks- teihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja kes- kustellaan niiden merkityksestä omassa arjessa. Tu- tustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön. Tutus- tutaan lastenkulttuuriin ja tapakulttuuriin omassa lä- hiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joihinkin kan- sanperinteen muotoihin ja osallistutaan yhdessä esi- tysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen. (Perusteiden S4)


Tarjotaan kokemuksia myös muista kielistä ja kulttuu- reista.


13.4.1.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 1, Ylöjärvi


Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai- neessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosa- nan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas rohkaistuu osallistu- maan erilaisiin vuorovaikutusti- lanteisiin ryhmä- ja luokkatilan- teissa.

S1

Puheviestintäti- lanteissa toimi- minen

Oppilas osallistuu ahke- rasti erilaisiin vuorovai- kutustilanteisiin

Oppilas osallistuu vaihtelevasti erilaisiin vuorovaikutustilantei- siin.

T2

Oppilas rohkaistuu osallistu- maan keskustelutilanteisiin ja esittämään kysymyksiä ja mieli- piteitä. Oppilas kehittää aktiivi- suuttaan ja mielikuvitustaan erilaisissa ryhmäviestintätilan- teissa.

S1

Toiminta vuoro- vaikutustilan- teissa

Oppilas osaa esittää ky- symyksiä ja mielipiteitä keskustelutilanteissa. Oppilas osoittaa aktiivi- suutta ja kykyä käyttää mielikuvitusta ryhmä- viestintätilanteissa.

Oppilas tarvitsee pal- jon ohjausta toimies- saan erilaisissa kes- kustelutilanteissa sekä tukea ryhmäviestintä- tilanteisiin.

T3

Oppilas rohkaistuu osallistu- maan erilaisiin leikkeihin ja il- maisuharjoituksiin. Oppilas roh- kaistuu ottamaan erilaisia roo- leja ja ilmaisemaan itseään draaman avulla.

S1

Ilmaisukeinojen käyttö

Oppilas ilmaisee rohke- asti itseään.

Oppilas tarvitsee pal- jon ohjausta itsensä il- maisussa.


T4

Oppilas harjoittelee havainnoi- maan tunne- ja eleviestintää ja keskustelemaan niiden herättä- mistä ajatuksista.

Oppilas pyrkii huomioimaan toi- sia ja käyttäytyy muita kohtaan kunnioittavasti.

Oppilas harjoittelee tietoisesti hyviä käytöstapoja.

S1

Vuorovaikutus- taitojen kehitty- minen

Oppilas kehittyy tunne- ja eleviestintätaidoissa: tekee havaintoja ja huo- mioi aktiivisesti toisia.

Oppilaalla on vaikeuk- sia vuorovaikutuk- sessa toisten kanssa.

Tekstien tulkitseminen

T5

Oppilas opettelee ahkerasti lu- kemaan.

Oppilas lukee sanatasolla suju- vasti.

Oppilas harjoittelee äänetöntä lukemista.

Oppilas harjoittelee arvioimaan omaa lukutaitoaan.

Oppilas harjoittelee tekstinym- märtämisen strategioita.

S2

Tekstinymmär- tämisen perus- strategioiden hallinta

Oppilas lukee sanata- solla melko sujuvasti. Oppilas on alkanut lu- kiessaan tarkkailla ym- märtämistään ja pyrkii laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan.

Oppilas lukee tavuja ja lyhyitä, tuttuja sanoja sujuvasti, mutta lau- seiden lukeminen on vielä hidasta ja epä- varmaa. Oppilas kiin- nittää lukiessaan jon- kin verran huomiota sanojen ymmärtämi- seen.

T6

Oppilas tarkastelee ympäris- tönsä viestejä.

Oppilas tutkii erilaisia kuvia ja tekee niistä tulkintoja.

Oppilas harjoittelee käyttämään kuvan-, tekstin- ja tunteidenlu- kutaidossa tarvittavia käsitteitä.

S2

Tekstien erittely ja tulkinta

Oppilaan sana- ja käsi- tevaranto on laajentu- nut.

Oppilas osaa tulkita ku- via, tekstejä ja tunne- viestintää sekä pyrkii käyttämään niiden tul- kintaan tarvittavia käsit- teitä.

Oppilaan sana- ja käsi- tevaranto on suppea. Oppilas tarvitsee tu- kea kuva-, teksti- ja tunneviestien tulkin- nassa sekä niiden tul- kintaan tarvittavien käsitteiden käyttämi- sessä.


Oppilas osallistuu pohtimaan sanojen ja tekstien sisältöä, merkitystä ja rakenteita.

Oppilas pyrkii laajentamaan kä- sitevarantoaan.

T7

Oppilas harjoittelee tiedonhan- kintaa tekemällä havaintoja ym- päristöstä sekä tulkitsemalla ku- via ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas tutustuu sähköiseen tiedonhakuun.

S2

Tiedonhankin- tataidot ja läh- dekriittisyys

Oppilas osaa tehdä ha- vaintoja ympäristöstään ja tulkita tekstejä.

Oppilas tarvitsee oh- jausta tehdäkseen ha- vaintoja ympäristös- tään sekä erilaisista teksteistä.

T8

Oppilas lukee lukutaidolleen ja ikätasolleen sopivia fakta- ja fik- tiotekstejä sekä yksin että ryh- mässä.

Oppilas jakaa lukukokemuksi- aan muiden kanssa.

Oppilas tutustuu kerronnan pe- ruskäsitteisiin, kuten päähen- kilö, tapahtumapaikka, -aika ja - juoni.

S2

Lapsille ja nuo- rille tarkoitetun kirjallisuuden ja tekstien tunte- mus ja lukuko- kemusten jaka- minen

Oppilas lukee lukutaito- aan vastaavaa tekstejä ja osaa kertoa lukemas- taan pienessä ryh- mässä.

Oppilas pyrkii käyttä- mään joitakin kerron- nan peruskäsitteitä.

Oppilas lukee lukutai- toaan vastaavia teks- tejä ohjatusti. Oppilas pystyy jonkin verran tekemään huomioita lukemansa tekstin juo- nesta, henkilöistä, ta- pahtumapaikasta ja - ajasta.

Tekstien tuottaminen

T9

Oppilas rohkenee kertoa tari- noita ja mielipiteitään. Oppilas harjoittelee kuvaamaan koke- muksiaan puhumalla, kirjoitta- malla ja kuvien avulla.

S3

Kokemusten ja ajatusten ilmai- seminen

Oppilas osaa ikäkaudel- leen tyypillisellä tavalla kertoa ja kuvailla tari- noita, mielipiteitä ja ko- kemuksiaan suullisesti ja kirjallisesti.

Oppilas tarvitsee pal- jon ohjausta kertoak- seen ja kuvaillakseen kokemuksiaan, mieli- piteitään ja tarinoita suullisesti ja kirjalli- sesti.


T10

Oppilas harjoittelee tuottamaan pieniä kertovia ja kuvaavia teks- tejä.

S3

Oman ajattelun kielentäminen ja eri tekstila- jien käyttö

Oppilas kirjoittaa tut- tuja sanoja lähes vir- heettömästi ja harjoit- telee lyhyiden virkkei- den kirjoittamista.

Oppilas osaa kirjoittaa tavuja ja lyhyitä sa- noja, mutta virheitä vielä esiintyy.

T11

Oppilas käyttää tarkoituksen- mukaista kynäotetta, kirjoitus- asentoa sekä harjaantuu silmän ja käden koordinaatiossa.

Oppilas osaa piirtää pienet ja isot tekstauskirjaimet sekä ta- vuttaa sanoja kirjoittaessaan. Oppilas harjoittelee näppäintai- toja.

S3

Kirjoitustaito ja kirjoitetun kie- len hallinta

Oppilas osaa piirtää pie- net ja isot tekstauskir- jaimet ja kirjoittaa mo- torisesti melko suju- vasti.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

Oppilas osaa tekstaus- kirjainten muodot ja osaa erottaa pienet ja isot tekstauskirjaimet, mutta kirjoittaminen on vielä epävarmaa. Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T12

Oppilas tekee havaintoja puhu- tusta ja kirjoitetusta kielestä.

S4

Kielen tarkaste- lun kehittymi- nen ja kielikäsit- teiden hallinta

Oppilas tekee havain- toja kielestä ja eri puhe- tavoista sekä kielenkäy- tön vaikutuksesta tois- ten käyttäytymiseen.

Oppilas tekee satun- naisesti havaintoja kielestä, eri puheta- voista ja kielenkäytön vaikutuksista.

T13

Oppilas kuuntelee ja lukee ikä- tasolleen suunnattua kirjalli- suutta.

Oppilas etsii itseään kiinnosta- vaa luettavaa.

Oppilas jakaa lukukokemuksi- aan säännöllisesti muiden kanssa.

S4

Kirjallisuuden tuntemus

Oppilas tuntee ikä- kaudelleen suunnattua lastenkirjallisuutta ja lastenkirjallisuuden hahmoja.

Oppilas osaa etsiä itse- ään kiinnostavaa kirjalli- suutta.

Oppilas tuntee hie- man ikäkaudelleen suunnattua kirjalli- suutta ja lastenkirjalli- suuden hahmoja. Op- pilas osaa ohjatusti et- siä itseään kiinnosta- vaa kirjallisuutta.


Oppilas tutustuu kirjastoon ja sen käyttöön.

T14

Oppilas tutustuu suomalaiseen lastenkulttuuriin omassa lä- hiympäristössään.

Oppilas tutustuu tapakulttuu- riin, juhlaperinteisiin ja joihinkin kansanperinteen muotoihin lä- hiympäristössään.

Oppilas osallistuu erilaisiin luo- van ilmaisun harjoituksiin ja pieniin esityksiin.

S4

Kielitietoisuu- den ja kulttuu- rin tuntemuk- sen kehittymi- nen

Oppilas osallistuu erilai- siin luovan ilmaisun harjoituksiin ja pieniin esityksiin.

Oppilas osoittaa kiin- nostusta tapakulttuuria, juhlaperinteitä ja joita- kin kansanperinteiden muotoja kohtaan lä- hiympäristössään.

Oppilas tarvitsee pal- jon ohjausta osallistu- essaan luovan ilmai- sun harjoituksiin. Op- pilas osoittaa vähäistä kiinnostusta tapakult- tuuria, juhlaperinteitä ja joitakin kansanpe- rinteiden muotoja kohtaan lähiympäris- tössään.