< Previous | Contents | Next >

13.4.1.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi


Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppiai- neessa

Hyvä/arvosanan kahdek- san osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovai- kutustilanteisiin ryhmä- ja luokkati- lanteissa.

S1

Puhevies- tintätilan- teissa toi- miminen

Oppilas osallistuu ahke- rasti erilaisiin vuorovaiku- tustilanteisiin.

Oppilas osallistuu vaihte- levasti erilaisiin vuorovai- kutustilanteisiin.


T2

Oppilas rohkaistuu osallistumaan keskustelutilanteisiin ja esittämään kysymyksiä ja mielipiteitä. Oppilas kehittää aktiivisuuttaan ja mielikuvi- tustaan erilaisissa ryhmäviestintäti- lanteissa.

S1

Toiminta vuorovai- kutustilan- teissa

Oppilas osaa esittää kysy- myksiä ja mielipiteitä kes- kustelutilanteissa. Oppi- las osoittaa aktiivisuutta ja kykyä käyttää mieliku- vitusta ryhmäviestintäti- lanteissa.

Oppilas tarvitsee oh- jausta toimiessaan erilai- sissa keskustelutilan- teissa sekä tukea ryhmä- viestintätilanteisiin.

T3

Oppilas rohkaistuu osallistumaan erilaisiin leikkeihin ja ilmaisuharjoi- tuksiin. Oppilas rohkaistuu ottamaan erilaisia rooleja ja ilmaisemaan itse- ään draaman avulla.

S1

Ilmaisukei- nojen käyttö

Oppilas ilmaisee rohke- asti itseään.

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta itsensä ilmai- sussa.

T4

Oppilas havainnoi tunne- ja elevies- tintää ja keskustelee niiden herättä- mistä ajatuksista.

Oppilas osallistuu aktiivisesti luokan hyvän ilmapiirin rakentamiseen.

Oppilas käyttäytyy asiallisesti toisten tunteita huomioiden.

S1

Vuorovai- kutus-tai- tojen kehit- tyminen

Oppilas tekee havaintoja toisten tunteista ja eleistä ja huomioi aktiivi- sesti toisia.

Oppilaalla on vaikeuksia vuorovaikutuksessa tois- ten kanssa.

Tekstien tulkitseminen

T5

Oppilas omaksuu sujuvan mekaani- sen lukutaidon.

Oppilas pyrkii ymmärtämään luke- mansa, ikätasolleen suunnatun teks- tin sisällön.

Oppilas osallistuu pohtimaan tarinoi- den merkitystä ja sisältöä.

S2

Tekstinym- märtämi- sen perus- strategioi- den hal- linta

Oppilas osaa mekaani- sesti lukea sujuvasti. Op- pilas tarkkailee lukies- saan ymmärtämistään ja pyrkii laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan.

Oppilaan mekaaninen lu- kutaito on vielä epävar- maa. Pidempien tekstien ymmärtäminen tuottaa oppilaalle vaikeuksia. Op- pilas pyrkii jonkin verran laajentamaan sana- ja kä- sitevarantoaan.


Oppilas osaa tarkkailla ja arvioida omaa lukutaitoaan ja luetunymmär- tämistään.

Oppilas harjoittelee tekstinymmärtä- misen strategioita.

T6

Oppilas osaa tulkita ympäristönsä viestejä.

Oppilas osaa tulkita erilaisia kuvia ja käyttää kuvantulkinnassa tarvittavia keskeisiä käsitteitä.

Oppilas osaa havainnoida ja tulkita ikätasolleen suunnattuja monimuo- toisia tekstejä ja niiden merkityksiä sekä sanavalintoja.

Oppilas pyrkii laajentamaan käsite- varantoaan.

Oppilas harjaantuu taidoissaan il- maista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä.

S2

Tekstien erittely ja tulkinta

Oppilas osaa tulkita ym- päristön viestejä ja sa- noittaa niitä. Oppilas tul- kitsee kuvia, tekstejä ja tunneviestintää sekä pyr- kii käyttämään niiden tul- kintaan tarvittavia käsit- teitä.

Oppilaan sanavarasto ke- hittyy hitaasti. Oppilas tarvitsee tukea kuva-, teksti- ja tunneviestien tulkinnassa sekä niiden tulkintaan tarvittavien käsitteiden käyttämi- sessä.

T7

Oppilas tekee havaintoja ympäris- töstä eri aistien avulla ja sanoittaa havaintojaan.

Oppilas osaa käyttää kuvia ja teks- tejä tiedonhankinnassa.

Oppilas tutustuu sähköiseen tiedon- hakuun.

Oppilas harjoittelee aakkosjärjestyk- sen käyttämistä tiedonhankinnan yhteydessä.

S2

Tiedonhan- kintataidot ja lähde- kriittisyys

Oppilas tekee havaintoja ympäristöstään ja sanoit- taa havaintojaan. Oppilas osaa käyttää kuvia ja tekstejä tiedonhankin- nassa. Oppilas tuntee aakkoset ja löytää tietoa aakkosjärjestyksen avulla.

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta tehdäkseen ha- vaintoja ympäristöstään ja sanoittaakseen niitä. Oppilas osaa jonkin ver- ran käyttää kuvia ja teks- tejä tiedonhankinnassa.


T8

Oppilas lukee lukutaidolleen ja ikä- tasolleen sopivia fakta- ja fiktioteks- tejä sekä yksin että ryhmässä.

Oppilas jakaa lukukokemuksiaan muiden kanssa.

Oppilas pyrkii käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja -juoni.

S2

Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuu- den ja tekstien tuntemus ja lukuko- kemusten jakaminen

Oppilas lukee lukutaito- aan vastaavaa kirjalli- suutta ja on lukenut aina- kin muutaman lastenkir- jan. Oppilas osaa kertoa lukemastaan pienessä ryhmässä. Oppilas pyrkii käyttämään joitakin ker- ronnan peruskäsitteitä.

Oppilas lukee lukutaito- aan vastaavia tekstejä ohjatusti ja on lukenut ai- nakin yhden lukutaitoaan vastaavan lastenkirjan.

Oppilas harjoittelee ker- tomaan lukemastaan ryh- mässä.

Tekstien tuottaminen

T9

Oppilas tuottaa omiin arkikokemuk- siin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvia tuotok- sia.

S3

Kokemus- ten ja aja- tusten il- maisemi- nen

Oppilas osaa kertoa ja ku- vailla tarinoita, mielipi- teitä ja kokemuksiaan suullisesti ja kirjallisesti.

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta kertoakseen ja kuvaillakseen kokemuksi- aan, mielipiteitään ja tari- noita suullisesti ja kirjalli- sesti.

T10

Oppilas harjoittelee tuottamaan pie- niä kertovia ja kuvaavia tekstejä myös monimediaisissa ympäris- töissä.

S3

Oman ajat- telun kie- lentäminen ja eri teks- tilajien käyttö

Oppilas kirjoittaa sanoja ja lyhyitä virkkeitä jo lä- hes virheettömästi. Oppi- las kirjoittaa lyhyitä ker- tovia ja fiktiivisiä tari- noita.

Oppilas osaa kirjoittaa sa- noja ja lyhyitä virkkeitä, mutta äännekestoissa ja taivutusmuodoissa sekä virkkeen tunnusmer- keissä voi vielä esiintyä virheitä.

T11

Oppilas osaa erotella sanojen tavu- ja äännerakenteita ja joitakin kirjoi- tettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virk- keen alussa ja tutuissa erisnimissä.

S3

Kirjoitus- taito ja kir- joitetun kielen hal- linta

Oppilas osaa tavuttaa, merkitä sanavälit ja isot alkukirjaimet erisnimissä. Oppilas osaa käyttää virk- keissä isoa alkukirjainta ja lopetusmerkkiä. Oppilas suunnittelee tekstejään ohjatusti. Oppilas osaa

Oppilas osaa pääosin ta- vuttaa sanoja, merkitä sa- navälit ja käyttää pääosin erisnimissä isoa alkukir- jainta.

Virkkeen kirjoittaminen on vielä epävarmaa. Op- pilas tarvitsee paljon


Oppilas harjoittelee tekstin suunnit- telua ja ajatuskartan laatimista.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja ja osaa kirjoittaa pieniä tarinoita tie- tokoneella.kirjoittaa pieniä tarinoita tietokoneella.

tukea kirjoitelmien suun- nittelemiseen ja kirjoitta- miseen.

Oppilaan kirjoittaminen tietokoneella on hyvin hi- dasta.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T12

Oppilas tekee havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä ja tutustuu kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien.

Oppilas tekee ikäkaudelleen ominai- sia havaintoja kielestä ja eri puheta- voista sekä kielenkäytön vaikutuk- sesta toisten käyttäytymiseen.

Oppilas keskustelee kielen muo- doista ja merkityksistä.

S4

Kielen tar- kastelun kehittymi- nen ja kieli- käsitteiden hallinta

Oppilas tekee havaintoja kielestä ja eri puheta- voista sekä kielenkäytön vaikutuksesta toisten käyttäytymiseen. Oppilas kielellistää aktiivisesti ympäröivää maailmaa.

Oppilas tekee satunnai- sesti havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kie- lenkäytön vaikutuksista. Oppilas tarvitsee tukea ympäristönsä kielellistä- miseen.

T13

Oppilas kuuntelee ja lukee lapsille suunnattua kirjallisuutta.

Oppilas valitsee itseään kiinnostavaa luettavaa.

Oppilas jakaa lukukokemuksiaan säännöllisesti muiden kanssa.

Oppilas tutustuu kirjastoon ja sen käyttöön.

S4

Kirjallisuu- den tunte- mus

Oppilas tuntee ikäkaudel- leen suunnattua lasten- kirjallisuutta ja lastenkir- jallisuuden hahmoja. Op- pilas osaa valita itseään kiinnostavaa luettavaa.

Oppilas tuntee hieman ikäkaudelleen suunnattua kirjallisuutta ja lastenkir- jallisuuden hahmoja. Op- pilas valitsee ohjatusti it- seään kiinnostavaa luet- tavaa.

T14

Oppilas tutustuu suomalaiseen las- tenkulttuuriin omassa lähiympäris- tössään.

S4

Kielitietoi- suuden ja kulttuurin

Oppilas osallistuu erilai- siin luovan ilmaisun har- joituksiin ja pieniin esi- tyksiin. Oppilas osoittaa kiinnostusta

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta osallistuessaan luovan ilmaisun harjoi- tuksiin. Oppilas osoittaa vähäistä kiinnostusta


Oppilas tutustuu tapakulttuuriin, juhlaperinteisiin ja joihinkin kansan- perinteen muotoihin lähiympäristös- sään.

Oppilas osallistuu yhteisten esitys- ten ja muiden kulttuurituotosten te- kemiseen.


tuntemuk- sen kehit- tyminen

tapakulttuuria, juhlape- rinteitä ja joitakin kan- sanperinteiden muotoja kohtaan lähiympäristös- sään.

tapakulttuuria, juhlape- rinteitä ja joitakin kan- sanperinteiden muotoja kohtaan lähiympäristös- sään.