< Previous | Contents | Next >

13.4.1.8 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kah- deksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö-

alueet

Arvioinnin koh-

teet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kah-

deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan

kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas osallistuu erilai- siin vuorovaikutustilan- teisiin ryhmä- ja luokka- tilanteissa. Oppilas vah- vistaa kuuntelun ja kuul- lun ymmärtämisen tai- tojaan. Oppilas tunnis- taa eroja kohteliaan ja epäkohteliaan kielen-

käytön välillä.

S1

Vuorovaikutus- taidot ja ilmai- suvaranto

Oppilas osallistuu aktii- visesti vuorovaikutusti- lanteisiin ja ymmärtää pääosin opetuspuhetta ja luokan vuorovaiku- tustilanteita sekä osaa jonkin verran tulkita pu- heen kohteliaisuutta.

Oppilas pyrkii osallistu- maan luokan vuorovai- kutustilanteisiin, mutta kuullun ymmärtämisen puutteet haittaavat vuo- rovaikutusta.

Hän ei juurikaan tun- nista kohteliaan ja epä- kohteliaan kielenkäytön eroja.

T2

Oppilas osallistuu kes- kustelutilanteisiin ja op- pii esittämään kysymyk- siä ja mielipiteitä sekä kertomaan tunteistaan.

S1

Vuorovaikutuk- sessa toimiminen

Oppilas osaa toimia tar- koituksenmukaisesti koulun ja arjen vuoro- vaikutustilanteissa. Hän seuraa opettajan ja mui- den oppilaiden kerron- taa ja keskustelua. Oppi-

las reagoi kuulemaansa

Oppilas pyrkii osallistu- maan vuorovaikutusti- lanteisiin sekä kerto- maan kokemuksistaan ja kysymään, mutta ym- märtämisen ongelmat haittaavat vielä viestin-

tää.

esittämällä kysymyksiä

ja omia ajatuksiaan.


T3

Oppilas rohkaistuu osal- listumaan erilaisiin leik- keihin ja ilmaisuharjoi- tuksiin. Oppilas rohkais- tuu ottamaan erilaisia rooleja ja ilmaisemaan

itseään draaman avulla.

S1

Ilmaisu vuorovai- kutustilanteissa

Oppilas osallistuu aktii- visesti ja keskittyen il- maisuharjoituksiin.

Oppilas osallistuu ilmai- suharjoituksiin epävar- masti.

Tekstien tulkitseminen

T4

Oppilas kartuttaa sana- ja käsitevarantoaan.

Oppilas omaksuu suju- van mekaanisen lukutai- don. Oppilas kehittää luetunymmärtämisen taitojaan.

S2

Lukutaito ja sana- ja käsitevarannon laajentaminen

Oppilas osaa mekaani- sesti lukea sujuvasti. Hän tarkkailee lukies- saan ymmärtämistä ja pyrkii oppimaan teks- teissä esiintyviä outoja sanoja.

Oppilaan mekaaninen lukeminen voi vielä olla hidasta ja epävarmaa. Pidempien tekstien ym- märtäminen ei onnistu. Hän kiinnittää lukies- saan jonkin verran huo- miota uusiin sanoihin ja yrittää oppia uusia sa-

noja.

T5

Oppilas tarkastelee ym- päristönsä tekstejä.

Oppilas lukee kielitaidol- leen sopivaa lastenkir- jallisuutta.

Oppilas osaa kertoa lu- kemastaan ja kuulemas- taan.

Oppilas tunnistaa ker- ronnan peruskäsitteitä.

S2

Tekstien tulkinta

Oppilas osaa etsiä itsel- leen sopivaa luettavaa ja lukee lastenkirjalli- suutta ja osaa kertoa lu- kemastaan ja kuulemas- taan. Oppilas lukee myös löytääkseen tie- toa. Hän osaa tavuttaa sanoja sekä tarkastella jonkin verran sanojen merkityksiä ja muotoja.

Oppilas yrittää lukea las- tenkirjallisuutta. Tiedon etsiminen tekstistä on vaikeaa. Oppilas osaa ohjatusti tarkastella sa- nojen tavu- ja äännera- kennetta, sanojen mer- kityksiä ja muotoja.

Tekstien tuottaminen


T6

Oppilaan taito vastata kysymyksiin, kertoa ja kuvailla suullisesti kehit- tyy.

Oppilas ottaa käyttöön erilaisia viestintäkeinoja ja laajentaa sanavaras- toaan.

Oppilas kehittyy taidois- saan tuottaa suomen kielen rakenteita.

S3

Tekstilajitaidot tekstien tuottami- sessa

Oppilas osaa ikäkaudel- leen tyypillisellä tavalla kertoa ja kuvailla sekä vastata kysymyksiin.

Hän hallitsee suomen kielen sanastoa ja ra- kenteita niin hyvin, että pystyy tuottamaan ym- märrettävää suomea.

Oppilas osaa ohjatusti kertoa, kuvailla ja vas- tata kysymyksiin. Sana- varaston suppeus rajoit- taa tekstien tuotta- mista, ja suomen kielen rakenteissa on vielä pal- jon puutteita.

T7

Oppilas oppii kirjoitta- maan virkkeitä ja lyhyitä tarinoita ohjatusti.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

S3

Tekstien tuotta- minen

Oppilas osaa kirjoittaa helppoja, tuttuja sanoja jo lähes virheettömästi, mutta äännekestoissa ja taivutusmuodoissa voi vielä esiintyä virheitä.

Oppilas kirjoittaa virk- keitä ja ohjatusti myös lyhyitä tarinoita. Oppilas osaa tuottaa tekstiä

myös sähköisellä väli- neellä.

Oppilas osaa kirjoittaa sanoja ja lyhyitä virk- keitä, mutta virheitä tu- lee paljon. Oppilas osaa kirjoittaa sanoja myös sähköisellä välineellä.

T8

Oppilas tuntee joitakin kirjoitettua kieltä koske- via sopimuksia. Tuttuja ovat esim. sanaväli, ta- vutus, virke ja sen lope- tusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tu- tuissa erisnimissä.

Oppilas harjoittelee tekstin suunnittelua.

S3

Kirjoitetun kielen hallinta

Oppilas osaa tavuttaa, merkitä sanavälit ja ison alkukirjaimen tuttuihin erisnimiin. Hän on alka- nut käyttää virkkeissä isoa alkukirjainta ja lo- petusmerkkiä.

Oppilas osaa tavuttaa, merkitä sanavälit ja ison alkukirjaimen tuttuihin erisnimiin. Hän on alka- nut käyttää virkkeissä isoa alkukirjainta ja lo- petusmerkkiä.


Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T9

Oppilas tekee havain- toja puhutusta kielestä ja tutustuu kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lu- kien.

Oppilas tekee ikäkaudel- leen ominaisia havain- toja kielestä ja eri puhe- tavoista sekä kielenkäy- tön vaikutuksesta tois- ten käyttäytymiseen.

Oppilas kielellistää aktii- visesti ympäröivää maa-

ilmaa.

S4

Kielenkäytön ha- vainnointi

Oppilas osaa tehdä ha- vaintoja puhutusta kie- lestä ja kielenkäytön vaikutuksesta toisten käyttäytymiseen. Hän tutustuu kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lu- kien. Oppilas kielellistää aktiivisesti ympäröivää maailmaa.

Oppilas tekee jonkin verran havaintoja ympä- rillään puhutusta kie- lestä, mutta ei vielä osaa hyvin hahmottaa kielenkäytön vaikutusta toisten käyttäytymi- seen.

T10

Oppilas tutustuu suo- menkieliseen lastenkir- jallisuuteen, satuperin- teeseen muuhun kult- tuuritarjontaan ja saa osallisuuden kokemuk- sia.

S4

Kirjallisuuden ja kulttuurin tunte- mus

Oppilas tuntee suomen- kielistä satuperinnettä ja lastenkirjallisuutta.

Oppilaan medialuku- taito riittää omalle ikä- kaudelle suunnattujen ohjelmien seuraami- seen.

Oppilas tuntee hiukan suomalaista satuperin- nettä. Oppilas pystyy jonkin verran seuraa- maan omalle ikäkaudel- leen suunnattuja ohjel- mia, mutta hänen me- dialukutaitonsa on

heikko.

T11

Oppilas tunnistaa ympä- ristönsä kieliä ja kult- tuureita ja oppii arvos- tamaan niitä.

S4

Kielellisen moni- muotoisuuden havainnointi

Oppilas tunnistaa ympä- ristönsä kieliä ja tietää, että kulttuurit eroavat toisistaan.

Oppilas tunnistaa ympä- ristönsä kieliä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena


T12

Oppilas rakentaa myön- teistä käsitystä itsestään viestijänä, lukijana, teks- tien tuottajana sekä kie-

lenoppijana.

S5

Viestijäkuvan ke- hittyminen

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppi- laita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppi- laita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T13

Oppilaan kielitaito ja sa- navaranto eri oppiai- neissa kehittyy.

S5

Eri oppiaineiden kielen hallinta

Oppilaan sana- ja käsite- varanto riittää eri oppi- aineiden opetuksen seu- raamiseen ja oppikirjo- jen tekstien pääasioiden

ymmärtämiseen.

Oppilaan kielitaidon ja sanavaraston puutteet vaikeuttavat eri oppiai- neiden opetuksen seu- raamista ja tekstien lu-

kemista.

T14

Oppilas tekee huomioita itsestään kielenkäyttä- jänä ja arvioi omaa kie- lenoppimistaan.

S5

Oppijan itsearvi- ointitaidot

Oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan kielen- käyttäjänä ja osaa ni- metä myös jonkin kehit-

tämisen kohteen.

Oppilas osaa jonkin ver- ran tunnistaa omia vah- vuuksiaan kielenkäyttä- jänä.