< Previous | Contents | Next >

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2


S1 Ajattelun taidot: Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestyk- seen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita. Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.


S2 Luvut ja laskutoimitukset: Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat lukumäärän, lukusanan ja numeromer- kinnän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuutta, monikertoja ja puolittamista. Perehdytään lukujen 1–10 hajotel- miin.


Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoi- mituksissa.


Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.


Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja ensin lukualueella 0–20 ja sitten lukualueella 0–100. Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita las- kutaidon sujuvoittamiseksi. Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa. Opitaan hyödyntämään vaihdannaisuutta ja liitännäi- syyttä yhteenlaskussa.


Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut 1–5 ja 10. Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan kertolaskun liitännäisyyteen.


Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin.


S3 Geometria ja mittaaminen: Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.


Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja tasokuviota myös luokitellaan.


Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate. Käsitellään suureita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä. Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja senttimetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja desilitra. Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä.


S4 Tietojenkäsittely ja tilastot: Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä. Laaditaan ja tulkitaan yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja.


13.4.3.2 Matematiikan vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi


Matematiikka: sisällöt luokilla 1–2

1.lk

2.lk

S1 Ajattelun taidot

S1 Ajattelun taidot

Ei seudullista lisättävää.

Ei seudullista lisättävää.

S2 Luvut ja laskutoimitukset

S2 Luvut ja laskutoimitukset

Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja lukualueella 0–20. Varmistetaan, että oppilaat hal- litsevat lukumäärän, lukusanan ja numeromerkin- nän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laa- jennetaan laskemalla, hahmottamalla ja arvioi- malla lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa lukuja järjestyk- seen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksista parilli- suutta ja monikertoja. Perehdytään lukujen 1–10 hajotelmiin.


Harjoitellaan käyttämään lukuja tarkoituksenmu- kaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjes- tyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä las- kutoimituksissa. Käytetään toiminnallisia sekä op- pilaiden omaa kokemusmaailmaa lähellä olevia työskentelytapoja.


Kymmenjärjestelmän käyttöä konkretisoidaan esi- merkiksi käyttämällä kymmenjärjestelmävälineitä ja numerokortteja.


Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslasku- taitoja lukualueella 0–20. Laskutaidon sujuvoitu- mista ja automatisoitumista kehitetään harjoitte- lemalla erilaisten päässälaskustrategioiden

Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja lukualu- eella 0–100. Vahvistetaan lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan luku- jen ominaisuuksista monikertoja ja puolittamista.


Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmu- kaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituk- sissa.


Kymmenjärjestelmän käyttöä konkretisoidaan esimer- kiksi käyttämällä kymmenjärjestelmävälineitä, numero- kortteja ja satatauluja.


Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 0–100. Laskutaidon sujuvoitumista ja auto- matisoitumista tuetaan harjoittelemalla erilaisten pääs- sälaskustrategioiden käyttöä, kuten kymppiparit, naapu- riluvut ja osittelu. Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoi- daan erilaisissa sovellustilanteissa.


Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut

1–5 ja 10. Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään


käyttöä, kuten kymppiparit, naapuriluvut ja osit- telu. Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa. Opitaan hyödyntä- mään vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteen- laskussa.

vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan kertolas- kun liitännäisyyteen.


Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonai- nen yhtä suuriin osiin.

S3 Geometria ja mittaaminen

S3 Geometria ja mittaaminen

Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmi- ulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason geo- metriaa. Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.


Tutkitaan yhdessä oppilaiden toimintaympäris- töstä löytyviä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnista- misen lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja tasokuviota voidaan luokitella.


Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oi- valtamaan mittaamisen periaate. Käsitellään suu- reita pituus ja aika. Kellonajoista harjoitellaan puolen ja tasatunnin ilmaisemista ja esittämistä.

Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason geometriaa.


Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnista- misen lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan oppi- laita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja tasokuviota myös luokitellaan.


Käsitellään suureita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä. Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri, senttimetri, kilo- gramma, gramma, litra ja desilitra. Kellonajoista harjoi- tellaan vaille ja yliaikojen ilmaisemista ja esittämistä.

S4 Tietojenkäsittely ja tilastot

S4 Tietojenkäsittely ja tilastot

Ei seudullista lisättävää.

Ei seudullista lisättävää.