< Previous | Contents | Next >

13.4.3.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi


Matematiikan arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaa- vaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1

Oppilas vahvistaa itsetun- temustaan ja harjoittelee kehittymässä olevia taito- jaan.

Oppilas oppii huomaa- maan oman oppimisensa etenemisen.

S1-S4


Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohja- taan pohtimaan koke- muksiaan osana itsear- viointia.

Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Työskentelyn taidot

T2

Oppilas harjoittelee mate- matiikkaa oppimisympäris- tössä, jossa opiskellaan toi- minnallisesti ja välineiden avulla. Oppilas käyttää vaihtelevia työtapoja.

S1-S4

Toiminnalliset ja vaihtelevat työtavat

Oppilas on harjoitellut matematiikkaa toimin- nallisesti ja erilaisia oppimisvälineitä käyt- täen. Oppilas osaa käyttää työskennelles- sään vaihtelevia työta-

poja.

Oppilas on tutustunut ai- kuisen tukemana vaihtele- viin ja toiminnallisiin työ- tapoihin. Oppilas on har- joitellut oppimisvälinei- den käyttöä aikuisen tuke- mana.


T3

Oppilas rohkaistuu esittä- mään ratkaisujaan ja pää- telmiään konkreettisin väli- nein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyö- dyntäen. Oppilas kielentää havaintojaan ensin omin sanoin ja oppii vähitellen käyttämään matemaattisia ilmauksia.

S1-S4

Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen, matemaatti- sen kielen käyttö

Oppilas osaa esittää omia ratkaisujaan ja päätelmiään hyödyn- täen konkreettisia väli- neitä sekä piirtämällä, suullisesti kertomalla ja kirjallisesti esittä- mällä. Oppilas on käyt- tänyt tieto- ja viestin- täteknologiaa. Oppilas on harjoitellut mate- maattisen kielen käyt- töä ja oppinut käyttä- mään matemaattisia ilmauksia omien ha- vaintojensa esittämi-

sessä.

Oppilas on harjoitellut omien ratkaisujensa ja päätelmiensä esittämistä joillain tavoin. Oppilas on tutustunut tieto- ja vies- tintäteknologian käyttöön matematiikassa. Oppilas on kielentänyt matemaat- tisia havaintojaan omin sanoin ja oppinut käyttä- mään jo joitain mate- maattisia käsitteitä.

T4

Oppilas harjaantuu työs- kentelemään sekä itsenäi- sesti että yhdessä toisten kanssa. Oppilas oppii peda- gogisesti ohjattujen leik- kien ja pelien kautta.

Oppilas kehittää päättely- ja ongelmanratkaisutaito-

jaan.

S1-S4

Työskentely- taidot, yhteis- työtaidot, on- gelmanratkai- sutaidot

Oppilas osaa työsken- nellä sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa. Oppilas on osallistunut yhteisiin leikkeihin ja peleihin. Oppilas osaa käyttää päättely- ja ongelman- ratkaisutaitojaan tar-

koituksenmukaisesti.

Oppilas tarvitsee apua it- senäisessä työskentelyssä ja/tai yhteistoiminnalli- sissa harjoituksissa. Osal- listuminen yhteisiin leik- keihin ja peleihin on ollut vaihtelevaa. Oppilas on edistynyt päättely- ja on- gelmanratkaisutaidois-

saan.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T5

Oppilas oppii käyttämään lukuja tarkoituksenmukai- sella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemi- sessa sekä

S1-S4

Lukujen tarkoi- tuksenmukai- nen käyttö, matemaattiset käsitteet

Oppilas osaa käyttää lukuja tarkoituksen- mukaisella tavalla eri tilanteissa lukumää- rän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmai-

semisessa sekä

Oppilas osaa käyttää lu- kuja tarkoituksenmukai- selle tavalla joissain tilan- teissa lukumäärän, järjes- tyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä erilai-

sissa laskutoimituksissa.


laskutoimituksissa. Oppilas ymmärtää matemaattisia käsitteitä.erilaisissa laskutoimi- tuksissa. Oppilas ym- märtää matemaattisia

käsitteitä.

Oppilas tuntee joitain ma- temaattisia käsitteitä ja ymmärtää niiden merki-

tyksen.

T6

Oppilas oppii ymmärtä- mään kymmenjärjestelmän periaatteen konkreettisten

mallien avulla.

S2

Kymmenjärjes- telmän peri- aate

Oppilas ymmärtää kymmenjärjestelmän periaatteen.

Oppilas ymmärtää kym- menjärjestelmän periaat- teen osittain.

T7

Oppilas ymmärtää kerto- laskun käsitteen ja saa pohjan ymmärtää jako- lasku sekä kerto- ja jakolas- kun yhteys. Oppilas tutus- tuu murtolukuun käsit- teenä.

S2

Kertolaskun käsite, kerto- ja jakolaskun yhteys, murto- luvun tunnis- taminen

Oppilas ymmärtää ker- tolaskun käsitteen.

Oppilas on tutustunut jakolaskuun sekä kerto- ja jakolaskun yhteyteen. Oppilas tunnistaa murtoluvun.

Oppilas on harjoitellut kertolaskua ja ymmärtää sen käsitteen osittain. Op- pilas on tutustunut jako- laskuun, kerto- ja jakolas- kun yhteyteen ja murtolu- kuun.

T8

Oppilas kehittää sujuvaa laskutaitoaan laskettaessa luonnollisilla luvuilla luku- alueella 0–100. Oppilas harjoittelee käyttämään päässälaskustrategioita.

S2

Laskutaidon sujuvoitumi- nen lukualu- eella 0–100, päässälas- kustrategiat

Oppilaan laskutaito on kehittynyt ja sujuvoi- tunut laskettaessa luonnollisilla luvuilla lukualueella 0–100.

Oppilas osaa käyttää erilaisia päässälas-

kustrategioita.

Oppilaan laskutaito ei ole vielä sujuvaa laskettaessa luonnollisilla luvuilla luku- alueella 0–100. Oppilas on harjoitellut erilaisten päässälaskustrategioiden käyttöä ja hallitsee niistä

joitain.

T9

Tunnistamisen lisäksi oppi- las oppii rakentamaan ja piirtämään geometrisiä muotoja. Oppilas harjoitte- lee kappaleiden ja tasoku- vioiden luokittelua.

S3

Geometristen muotojen tun- nistaminen, rakentaminen ja piirtäminen, kappaleiden ja tasokuvioiden

luokittelu

Oppilas tunnistaa eri- laisia geometrisiä muotoja ja osaa raken- taa ja piirtää niitä. Op- pilas on harjoitellut kappaleiden ja tasoku- vioiden luokittelua.

Oppilas tunnistaa joitain geometrisia muotoja ja on harjoitellut niiden raken- tamista ja piirtämistä. Op- pilas on tutustunut kappa- leisiin ja tasokuvioihin.

T10

S3

Mittaaminen

ja mittayksiköt

Oppilas on oppinut pi-

tuuden, massan,

Oppilas on harjoitellut pi-

tuuden, massan,


Oppilas harjoittelee pituu- den, massan, tilavuuden ja ajan mittaamista sekä nii- hin liittyvien mittayksiköi-

den käyttöä.tilavuuden ja ajan mit- taamista sekä niihin liittyvien mittayksiköi- den käyttöä.

tilavuuden ja ajan mittaa- mista sekä niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä ohjatusti.

T11

Oppilas tutustuu taulukoi- hin ja diagrammeihin. Op- pilas harjoittelee tietojen keräämistä ja tallentamista häntä kiinnostavista aihe- piireistä.

S4

Tietojen ke- rääminen ja tallentaminen

Oppilas tunnistaa eri- laisia taulukoita ja dia- grammeja. Oppilas on harjoitellut tietojen keräämistä ja tallenta- mista häntä itseään kiinnostavista aihepii-

reistä.

Oppilas on tutustunut eri- laisiin taulukoihin ja dia- grammeihin ja tunnistaa niistä joitain.

T12

Oppilas harjoittelee laati- maan vaiheittaisia toimin- taohjeita ja toimimaan nii-

den mukaan.

S1

Vaiheittaisien toimintaohjei- den laadinta ja niiden mukaan

toiminta

Oppilas on laatinut vaiheittaisia toiminta- ohjeita ja oppinut nii- den mukaan toimi-

mista.

Oppilas on harjoitellut vai- heittaisten toimintaohjei- den laadintaa ja niiden mukaan toimimista aikui-

sen tukemana.