< Previous | Contents | Next >

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2


Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.


S1 Kasvu ja kehitys: Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle muodostuu ymmärrys ihmisen kehon osista ja elintoiminnoista sekä elämänkulusta ja oman ikä- kauden kasvusta ja kehityksestä pääpiirteissään. Harjoitellaan tunnetaitoja ja mielen hyvinvoinnin edistämistä kuten itsensä ja muiden arvostamista ikäkauden mukaisesti.


S2 Kotona ja koulussa toimiminen: Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät kotona ja koulussa toimimiseen. Havainnoidaan oppimisympä- ristöjä turvallisuuden kannalta. Harjoitellaan turvallista toimimista lähiympäristössä ja liikenteessä. Perehdytään turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja niiden perusteluihin. Käytetään ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteitä kuvaamaan ilmiöitä ja teknologiaa sekä arjen tilanteita ja toimintaa kuten säänmu- kaista pukeutumista. Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja erilaisissa ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa, fyysi- sen koskemattomuuden kunnioittamista, kiusaamisen ehkäisyä, arjen pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista.


S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi: Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa luon- nonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Tunnistetaan maastossa yleisimpiä eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön kohteita. Havainnoidaan luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Ympäristöä ja sen ilmiöitä kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. Harjoitellaan pihakartan laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea.


S4 Tutkiminen ja kokeileminen: Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan sekä ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään yh- dessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Havainnoidaan liikettä ja pohditaan syitä liikkeen muutoksiin. Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään myös lähiym- päristössä sekä kasveja kasvattamalla.


S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen: Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, lämmön ja huolenpidon osalta. Tutustutaan ravin- nontuotantoon ja juomaveden alkuperään. Perehdytään arjen terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin liittyviä taitoja. Pohditaan, mitkä asiat tuottavat ihmiselle hyvää mieltä ja iloa. Koulupäivän toimintatapoja kehitetään yhdessä terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta.


S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen: Sisältöjä valitaan monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-alueilta. Omista ja yhteisistä tavaroista huolehti- mista harjoitellaan. Omalla toiminnalla vähennetään syntyvää jätettä sekä opitaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä. Tutustutaan omaan koti- seutuun ja sen merkitykseen. Osallistutaan oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle.


13.4.4.2 Ympäristöopin vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi


Ympäristöoppi: sisällöt luokilla 1–2

1.lk

2.lk

S1 Kasvu ja kehitys

S1 Kasvu ja kehitys

Ensimmäisellä luokalla painottuvat ikäkauden mukainen tun- netaitojen harjoittelu, kuten tunteiden tunnistamisen ja ni- meämisen harjoittelu sekä mielen hyvinvoinnin edistäminen ikäkauden mukaisesti, kuten itsensä ja muiden arvostami- nen.

Ei seudullista lisättävää.

S2 Kotona ja koulussa toimiminen

S2 Kotona ja koulussa toimiminen

Valitaan oppilaan arjessa näkyvä ilmiö (esim. veden olomuo- dot säiden ja lämpötilan vaihtuessa), jota voidaan kuvata ympäristötiedon käsitteillä.

Sisältö painottuu 1. luokalla.

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

Painotetaan havainnointia sekä luonnossa tutkimisen ja toi- mimisen taitojen harjoittelua koulun lähellä erilaisissa luon- nonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Havainnoi- daan luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina käyttäen eri aisteja ja vahvistaen op- pilaan luontosuhdetta.

Painotetaan lähiympäristön yleisimpien eliölajien ja niiden elinympäristöjen tunnistamista sekä rakenne- tun ympäristön kohteiden tunnistamista. Ympäristöä ja sen ilmiöitä, kuten säätä, kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. Harjoitellaan piha- kartan laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea.

S4 Tutkiminen ja kokeileminen

S4 Tutkiminen ja kokeileminen

Painotetaan pienimuotoisten kokeilujen ja tutkimusten teke- mistä lähiympäristössä sekä mm. kasvien kasvatuksen yhtey- dessä.

Painotetaan tutkimisen ja kokeilemisen harjoittelua valiten sisällöiksi luontoon, rakennettuun ympäris- töön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan sekä ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tut- kimustehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutki- muksen tekemisen eri vaiheita. Varsinaiset tutkimuk- sen aiheet voivat nousta lasten omasta arjesta ja hei- dän kysymyksistään. Arjen pulmiin kokeillaan jakeksitään yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Ihmisen toimintaan liittyvänä tutkimustehtävänä voidaan käyttää esimerkiksi luokan paperijätteen mittaa- mista, jätteen vähentämisen suunnitelmaa, toteu- tusta ja arviointia. Havainnoidaan liikettä ja pohdi- taan syitä liikkeen muutoksiin. Arjen teknologiaa voi- daan tutkia tarkastelemalla lapsen arjessa käytettäviä esineitä, kuten saksia, keinulautaa, kottikärryjä tai jo- tain muuta lasten elinympäristöstä löytyvää teknolo- gista keksintöä.

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

Sisältö painottuu 2. luokalla.

Arjen terveystottumuksia voidaan harjoitella esimer- kiksi lautasmallin avulla.

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

Painotetaan kestävän elämäntavan harjoittelua ja valitaan monipuolisesti sisältöjä kestävän kehityksen eri osa-alueilta. Sosiaalista kestävää kehitystä tuetaan harjoittelemalla it- sestä huolehtimista sekä yhteistyötaitojen vahvistamista.

Kulttuurista kestävää kehitystä voidaan tukea huomioimalla juhlapyhiä ja niihin liittyviä perinteitä. Ekologista kestävää kehitystä harjoitellaan huolehtimalla omista ja yhteisistä ta- varoista. Omalla toiminnalla vähennetään syntyvää jätettä sekä opetellaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jät- teitä.

Harjoitellaan edelleen kestävän kehityksen käytän- teitä ja pidetään niitä yllä. Lisäksi painotetaan seuraa- via sisältöjä: Tutustutaan omaan kotiseutuun ja sen merkitykseen. Osallistutaan oman lähiympäristön ti- lan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.

Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ih- misille sekä omalle lähiympäristölle. Erilaiset oppilas- raadit ja toimikunnat sopivat tukemaan kouluyhtei- sön hyvinvoinnin edistämistä ja lasten osallisuutta.