< Previous | Contents | Next >

13.4.4.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 1, Ylöjärvi


Ympäristöopin arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaa- mista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Hyvä/arvosanan kahdek- san osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitykset, arvot ja asenteet

T1

Oppilas toteuttaa luonnol- lista uteliaisuuttaan ja kokee ympäristöopin asiat merki-

tykselliseksi itselleen.

S1-S6


Ei vaikuta arvion tai arvosa- nan muodostumiseen. Op- pilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsear-

viointia.

Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan

osana itsearviointia

T2

Oppilas iloitsee ympäristö- opin oppimisesta, omasta osaamisestaan ja uusista haasteista sekä harjoittelee pitkäjänteistä työskentelyä.

S1-S6

Työskentely- taidot

Oppilas työskentelee ahke- rasti.

Oppilas osallistuu vaihte- levasti työskentelyyn.

T3

Oppilaan ympäristöherkkyys kehittyy ja oppilas opettelee toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyh- teisössä.

S1-S6

Ympäristö- herkkyyden kehittyminen ja kestävä toiminta lä- hiympäris- tössä sekä

koulussa

Oppilas on harjoitellut lä- hiympäristössä ja kouluyh- teisössä kestävällä tavalla toimimista.

Oppilas toimii lähiympä- ristössä ja kouluyhtei- sössä aikuisen tukemana.

Tutkimisen ja toimimisen taidot


T4

Oppilas harjoittelee tutki- mista, toimimista sekä ret- keilyä ja liikkumista lähiym- päristössä.

S2-S4, S6

Tutkiminen ja toimimi- nen lähiym- päristössä

Oppilas on liikkunut ja ret- keillyt omassa lähiympäris- tössään sekä harjoitellut sen tutkimista ja siellä toi- mimista.

Oppilas on retkeillyt ja liikkunut omassa lähiym- päristössään sekä harjoi- tellut sen tutkimista ja siellä toimimista aikuisen

tukemana.

T5

Oppilas ihmettelee, kyselee ja käyttää yhteisiä pohdin- toja pienten tutkimusten ja toimintojen lähtökohtana.

S1-S6

Pohdintojen käyttäminen tutkimusten ja toiminto- jen lähtökoh-

tana

Oppilas osaa ihmetellä ja kyseenalaistaa asioita sekä käyttää yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja toi- mintojen pohjana.

Oppilas osaa ihmetellä ja kysellä. Aikuisen tuke- mana oppilas käyttää pohdintojaan tutkimusten ja toimintojen pohjana.

T6

Oppilas harjoittelee eri ais- tien avulla havaintojen ja ko- keilujen tekemistä koulussa ja omassa lähiympäristössä. Oppilas käyttää yksinkertai- sia tutkimusvälineitä ja esit- telee tuloksia eri tavoin, esi- merkiksi sanallisesti tai piir- täen.

S1-S6

Havaintojen tekeminen, tutkimusväli- neiden käyttö ja tu- loksien esit- tely

Oppilas on harjoitellut ha- vaintojen ja kokeilujen te- kemistä koulussa ja omassa lähiympäristössään. Oppi- las osaa käyttää eri aisteja havaintojen tekemiseen.

Oppilas on käyttänyt yksin- kertaisia tutkimusvälineitä ja osaa esitellä tuloksia esi-

merkiksi sanallisesti tai piir- täen.

Oppilas on harjoitellut ai- kuisen tukemana eri ais- tien avulla havaintojen ja kokeilujen tekemistä kou- lussa ja omassa lähiympä- ristössään. Oppilas on tu- tustunut yksinkertaisten tutkimusvälineiden käyt- töön.

T7

Oppilas harjoittelee materi- aalien luokittelua kierrättä- misen yhteydessä.

S6

Materiaalien luokittelu ja kierrättämi-

nen

Oppilas on oppinut kierrät- tämistä ja materiaalien luo- kittelua.

Oppilas on harjoitellut ohjatusti kierrättämistä ja materiaalien luokittelua.

T8

Oppilas harjoittelee toimi- maan turvallisesti ja noudat- tamaan annettuja ohjeita sekä hahmottamaan niiden perusteluita.

S1-S6

Toimiminen turvallisesti

Oppilas on harjoitellut tur- vallisen toiminnan taitoja. Oppilas ymmärtää peruste- lut yhteisille toimintaoh- jeille ja pääsääntöisesti osaa toimia niiden mukaan.

Oppilas tarvitsee aikuisen tukea toimiakseen itsensä ja muiden kannalta tur- vallisesti. Oppilas tarvit- see tukea ohjeiden mu- kaan toimimisessa.


T9

Oppilas tutustuu arjen tek- nologiaan eli arkea helpotta- viin teknisiin ratkaisuihin.

S2, S4, S6

Arjen tekno- logiaan tu- tustuminen

Oppilas on tutustunut arjen teknologiaan.

Oppilas on tutustunut ar- jen teknologiaan aikuisen ohjaamana.

T10

Oppilas harjoittelee ryh- mässä toimimisen taitoja ja tunnetaitoja. Oppilas harjoit- telee oman itsensä ja mui-

den arvostamista.

S1-S6

Tunnetaidot ja ryhmässä toimimisen taidot

Oppilas osaa toimia ryh- mässä. Oppilas on harjoi- tellut tunteiden tunnista- mista ja toisten huomioon ottamista.

Oppilas tarvitsee paljon aikuisen tukea ryhmässä toimimisessa sekä toisten huomioon ottamisessa.

T11

Oppilas harjoittelee käyttä- mään tieto- ja viestintätek- nologiaa tiedon hankkimi- sessa.

S2, S4, S6

Tieto- ja vies- tintäteknolo- gian käyttö tiedon hank-

kimisessa

Oppilas on harjoitellut tie- don hankkimista tieto- ja viestintäteknologiaa hyö- dyntäen.

Oppilas on tutustunut ai- kuisen tukemana tieto- ja viestintäteknologiaan tie- don hankkimisen väli-

neenä.

Tiedot ja ymmärrys

T12

Oppilas harjoittelee jäsentä- mään ympäristöään, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä il- miöitä.

S1-S6

Ympäristön, ilmiöiden ja ihmisen toi- minnan jä- sentäminen

Oppilas ymmärtää oman ympäristönsä ja ihmisen toiminnan välisiä yhteyksiä ja on harjoitellut niihin liit- tyvien ilmiöiden jäsentä-

mistä.

Oppilas on tutustunut ih- misen toimintaan ja toi- minnan vaikutuksiin omassa lähiympäristös- sään.

T13

Oppilas harjoittelee ymmär- tämään yksinkertaisia kuvia ja malleja ympäristön kuvaa- jina.

S1-S4, S6

Kuvien ja mallien ym- märtäminen ympäristön kuvaajina

Oppilas on harjoitellut yk- sinkertaisten kuvien ja mal- lien käyttöä oman lähiym- päristönsä kuvaamisessa.

Oppilas on tutustunut ai- kuisen tukemana yksin- kertaisten kuvien ja mal- lien käyttöön oman lä-

hiympäristönsä kuvaami- sessa.

T14

Oppilas harjoittelee ilmaise- maan itseään ja perustele- maan näkemyksiään.

S1-S6

Itseilmaisu ja näkemysten perustelu

Oppilas rohkenee ilmaista itseään ja perustella omia näkemyksiään.

Oppilas on harjoitellut it- seilmaisua ja osaa il- maista aikuisen tukemana

omia näkemyksiään.

T15

Oppilas pohtii mielen hyvin- vointia tukevia tekijöitä.

S1

Mielen hy- vinvoinnin

pohdinta

Oppilas on oppinut huo- maamaan mielen

Oppilas ymmärtää, mitä tarkoitetaan mielen hy-

vinvoinnilla.

hyvinvointiin vaikuttavia ja

sitä tukevia tekijöitä.