< Previous | Contents | Next >

13.4.4.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi


Ympäristöopin arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaa- mista kuvaavaa sanallista arviota arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitykset, arvot ja asenteet

T1

Oppilas toteuttaa luonnol- lista uteliaisuuttaan ja ko- kee ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen.Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohjataan

pohtimaan kokemuksi- aan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosa- nan muodostumiseen. Op- pilaita ohjataan pohtimaan

kokemuksiaan osana itsear- viointia.

T2

Oppilas iloitsee ympäristö- opin oppimisesta, omasta osaamisestaan ja uusista haasteista sekä harjoitte- lee pitkäjänteistä työsken-

telyä.Oppilas työskentelee ahkerasti.

Oppilas osallistuu vaihtele- vasti työskentelyyn.

T3

Oppilaan ympäristöherk- kyys kehittyy ja oppilas opettelee toimimaan kes- tävällä tavalla lähiympäris- tössä ja kouluyhteisössä.

S1-S6

Ympäristö- herkkyyden kehittyminen, lähiympäris- tössä ja koulu- yhteisössä toi- miminen

Oppilas on harjoitellut

lähiympäristössä ja kou- luyhteisössä kestävällä tavalla toimimista.

Oppilas toimii lähiympäris- tössä ja kouluyhteisössä ai- kuisen tukemana.


Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4

Oppilas harjoittelee tutki- mista, toimimista sekä ret- keilyä ja liikkumista lähiym- päristössä.

S3, S4, S6

Lähiympäris- tön tutkiminen

Oppilas on retkeillyt ja liikkunut omassa lä- hiympäristössään sekä harjoitellut sen tutki- mista ja siellä toimi- mista. Oppilas osoittaa pystyvänsä myös itse-

näiseen toimintaan.

Oppilas on retkeillyt ja liik- kunut omassa lähiympäris- tössään sekä harjoitellut sen tutkimista ja siellä toi- mimista aikuisen tuke- mana.

T5

Oppilas ihmettelee, kyse- lee ja käyttää yhteisiä poh- dintoja pienten tutkimus- ten ja toimintojen lähtö- kohtana.

S1, S3- S6

Ihmettely ja kyseenalaista- minen tutki- musten lähtö- kohtana

Oppilas osaa ihmetellä ja kyseenalaistaa asioita ja käyttää yhteisiä poh- dintoja pienten tutki- musten ja toimintojen

lähtökohtana.

Oppilas osaa ihmetellä ja

kysellä. Aikuisen tukemana oppilas käyttää pohdinto- jaan tutkimusten ja toimin- tojen lähtökohtana.

T6

Oppilas harjoittelee eri ais- tien avulla havaintojen ja kokeilujen tekemistä kou- lussa ja omassa lähiympä- ristössä. Oppilas käyttää yksinkertaisia tutkimusväli- neitä ja esittelee tuloksia eri tavoin, esimerkiksi sa-

nallisesti tai piirtäen.

S1, S3- S6

Havainnointi, kokeilut ja tut- kimusvälinei- den käyttö, tu- loksien esittely

Oppilas osaa käyttää eri aisteja havaintojen te- kemiseen koulussa ja omassa lähiympäris- tössä. Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä ja osaa esitellä tuloksia eri tavoin.

Oppilas on harjoitellut eri aistien avulla havaintojen ja kokeilujen tekemistä koulussa ja omassa lähiym- päristössään. Oppilas on tutustunut yksinkertaisten tutkimusvälineiden käyt- töön.

T7

Oppilas harjoittelee kuvai- lemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuoli- sesti eliöitä sekä elinympä- ristöjä ja ilmiöitä. Oppilas harjoittelee kuvailemaan, luokittelemaan sekä vertai- lemaan myös materiaaleja

S1, S3- S6

Eliöiden, elinympäristö- jen ja ilmiöi- den vertailu, kuvailu ja luo- kittelu

Oppilas on harjoitellut eliöiden (kasvit, sienet, nisäkkäät, linnut sekä muut selkärankaiset ja selkärangattomat) sekä

elinympäristöjen ja ilmi- öiden kuvailua, vertailua ja luokittelua. Oppilas

on perehtynyt erilaisten materiaalien ja

Oppilas on tutustunut eliöi- hin (kasvit, sienet, nisäk- käät, linnut sekä selkäran- kaiset ja selkärangattomat) sekä elinympäristöihin ja il- miöihin. Oppilas on tutus- tunut erilaisiin materiaalei- hin ja tilanteisiin.


ja tilanteita sekä nimeä- mään niitä.tilanteiden kuvailuun, luokitteluun ja vertai-

luun.


T8

Oppilas harjoittelee toimi- maan turvallisesti, noudat- tamaan annettuja ohjeita ja hahmottamaan niiden

perusteluita.

S1, S3- S6

Toiminen tur- vallisesti

Oppilas osaa toimia tur- vallisesti ja noudattaa annettuja ohjeita sekä ymmärtää yhteisten sääntöjen ja ohjeiden

perustelut.

Oppilas tarvitsee aikuisen tukea toimiakseen itsensä

ja muiden kannalta turvalli- sesti. Oppilas tarvitsee tu- kea ohjeiden mukaan toi-

mimisessa.

T9

Oppilas tutustuu monipuo- lisesti arjen teknologiaan sekä innostuu kokeile- maan, keksimään, rakenta- maan ja luomaan uutta yh- dessä toimien.

S4, S6

Arjen teknolo- giaan tutustu- minen

Oppilas on perehtynyt arjen teknologiaan: op- pilas on innokkaasti osallistunut kokeile- maan, keksimään ja ra- kentelemaan yhdessä

toisten kanssa.

Oppilas on tutustunut arjen teknologiaan.

T10

Oppilas harjoittelee ryh- mässä toimimisen taitoja ja tunnetaitoja.

Oppilas harjoittelee oman itsensä ja muiden arvosta-

mista.

S1, S3- S6

Tunnetaidot ja ryhmässä toi- mimisen tai- dot

Oppilas osaa toimia ryh- mässä. Oppilas on har- joitellut tunteiden tun- nistamista ja toisten huomioon ottamista.

Oppilas tarvitsee aikuisen tukea ryhmässä toimimi- sessa sekä toisten huomi- oon ottamisessa.

T11

Oppilas harjoittelee käyttä- mään tieto- ja viestintätek- nologiaa tiedon hankkimi- sessa sekä havaintojen tal- tioimisessa ja esittämi- sessä.

S1, S3- S6

Tieto- ja vies- tintäteknolo- gian käyttö tie- donhankkimi- sessa, havain- tojen taltioimi- sessa ja esittä-

misessä

Oppilas osaa käyttää oh- jatusti tieto- ja viestintä- teknologiaa tiedon

hankkimisessa sekä on harjoitellut havaintojen tallentamista ja esittä- mistä.

Oppilas on harjoitellut oh- jatusti tieto- ja viestintätek- nologian käyttöä.

Tiedot ja ymmärrys

T12

Oppilas harjoittelee jäsen-

tämään ympäristöään,

S1, S3- S6

Ympäristön, il- miöiden ja ih-

misen

Oppilas ymmärtää oman ympäristönsä ja

ihmisen toiminnan

Oppilas on tutustunut ihmi- sen toimintaan ja


ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä.


toiminnan jä- sentäminen

välisiä yhteyksiä ja on harjoitellut niihin liitty- vien ilmiöiden jäsentä-

mistä.

toiminnan vaikutuksiin omassa lähiympäristös- sään.

T13

Oppilas harjoittelee ym- märtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja

ympäristön kuvaajina.

S1, S3- S6

Kuvien ja mal- lien ymmärtä- minen ympä- ristön kuvaa-

jina

Oppilas on harjoitellut yksinkertaisten kuvien, mallien ja karttojen käyttöä kuvatessaan

omaa lähiympäristöään.

Oppilas on tutustunut yk- sinkertaisten kuvien, mal- lien ja karttojen käyttöön

oman lähiympäristönsä ku-

vaamisessa.

T14

Oppilas harjoittelee ilmai- semaan itseään ja peruste- lemaan näkemyksiään.

S1, S3- S6

Itseilmaisu ja näkemysten perustelu

Oppilas osaa ilmaista it- seään ja perustella omia mielipiteitään ja näke-

myksiään.

Oppilas on harjoitellut it- seilmaisua ja osaa ilmaista aikuisen tukemana omia

näkemyksiään.

T15

Oppilas pohtii kasvua ja ke- hitystä, terveyttä ja hyvin- vointia tukevia tekijöitä sekä elämän perusedelly- tyksiä.

S1, S5

Mielen hyvin- voinnin poh- dinta

Oppilaalle on muodos-

tunut näkemys terveyttä ja hyvinvointia tukevista tekijöistä. Oppilas tun- nistaa kasvuun ja kehi-

tykseen vaikuttavia asi-

oita.

Oppilas on tutustunut kas- vuun ja kehitykseen sekä

terveyttä ja hyvinvointia tu- keviin tekijöihin.