< Previous | Contents | Next >

13.4.5.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi


Evankelisluterilaisen uskonnon arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältöalu- eet

Arvioinnin koh- teet

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas tutustuu häntä ym- päröivään uskonnolliseen maailmaan.

S1, S2, S3

Uskontoa ja kult- tuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa häntä ympäröivää uskonnol- lista maailmaa: raken- nuksia, esineistöä ja symboleja. Oppilas

Oppilas tunnistaa alusta- vasti häntä ympäröivää us- konnollista maailmaa, ra- kennuksia, esineistöä ja symboleja. Oppilas tunnis- taa Raamatun.

tietää, mikä on Raamattu ja tunnistaa sen raken- teen.


T2

Oppilas tutustuu luterilai- seen kirkkoon ja seurakun- nan toimintaan.

S1

Uskontoa koske- van tiedon hallit- seminen, uskon- non moniluku- taito

Oppilas tietää ja tunnis- taa kirkollisia toimituksia (kaste, konfirmaatio, eh- toollinen, vihkiminen ja hautaan siunaaminen). Oppilas tuntee diakonia- työ-käsitteen.

Oppilas tietää, että kir- kossa on erilaisia kirkollisia toimituksia (kaste, konfir- maatio, ehtoollinen, vihki- minen ja hautaan siunaa- minen).

T3

Oppilas ymmärtää kirkko- vuoden ja Jeesuksen elämän- kaaren välisen yhteyden.

S1

Uskontoa koske- van tiedon hallit- seminen, uskon- toa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas ymmärtää alus- tavasti kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden.

Oppilas ymmärtää, että Jeesuksen elämällä on yh- teys kirkkovuoden juhliin.

T4

Oppilas tutustuu luterilaisen kirkon lisäksi myös muihin kristillisiin kirkkoihin ja ym- päröiviin uskonnollisiin ja ei- uskonnollisiin katsomuksiin.

S2

Uskontoa ja kult- tuuria koskeva tieto

Oppilas tietää, että maa- ilmassa on monenlaisia uskontoja, joista kristin- usko on yksi. Oppilas tunnistaa kohtaamiaan uskontoja.

Oppilaalla on alustava kä- sitys siitä, että maailmassa on monenlaisia uskontoja, joista kristinusko on yksi.

T5

Oppilas oppii luottamaan it- seensä ja elämäänsä sekä kohtaamaan rohkeasti tule- vaisuuden. Oppilas harjoitte- lee ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

S1, S3

Ajattelun ja vuo- rovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee ajatuksi- aan ja tunteitaan ym- märrettävästi. Oppilas osallistuu keskusteluun.

Oppilas ilmaisee ajatuksi- aan ja tunteitaan epävar- masti. Oppilas pyrkii osal- listumaan vuorovaikutusti- lanteisiin.

T6

Oppilas oppii kristillisen etii- kan soveltamista.

S1, S2, S3

Eettinen poh- dinta

Oppilas on harjoitellut kristillisen etiikan sovel- tamista seuraaviin

Oppilas tarvitsee vielä tu- kea kristillisen etiikan so- veltamissa seuraaviin

teemoihin: ilo, kiitos, omatunto.

teemoihin: ilo, kiitos, oma- tunto.

T7

Oppilas harjoittelee yhdessä elämisen, toisen kunnioitta- misen sekä ympäristön kun- nioittamisen taitoja.

S3

Ajattelun ja vuo- rovaikutuksen taidot

Oppilas osaa yhdessä elämisen ja ympäristön kunnioittamisen taitoja.

Oppilas osaa ohjatusti yh- dessä elämisen ja ympäris- tön kunnioittamisen tai- toja.

T8

Oppilas oppii omien tuntei- den ja kokemusten jaka- mista.

Oppilas harjoittelee mielipi- teidensä perustelua sekä toisten mielipiteiden kuunte- lua.

S1, S3

Ajattelun ja vuo- rovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee omien tunteitaan ja kokemuksi- aan sekä kuuntelee muita. Oppilas peruste- lee omia mielipiteitään.

Oppilas tarvitsee tukea omien tunteiden ja koke- musten ilmaisussa sekä muiden kuuntelussa.