< Previous | Contents | Next >

ORTODOKSINEN USKONTO


13.4.5.5 Ortodoksisen uskonnon vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi


1.lk

2.lk

T1

Oppilaassa herää mielenkiinto ortodoksisen uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas tietää oman perheen uskonnol- lista ja katsomuksellista taustaa.

T1

Oppilaassa herää mielenkiinto ortodoksisen uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas tuntee oman perheen uskon- nollista ja katsomuksellista taustaa.

T2

Oppilas tutustuu Raamattuun ja keskeisiin ortodoksisiin kä- sitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin.

T2

Oppilasta tutustuu Raamatun kertomuksiin.

Oppilas tunnistaa ortodoksisen uskonnon keskeisiä käsit- teitä, kertomuksia ja symboleita.


T3

Oppilas tutustuu ortodoksisiin tapoihin ja kirkkovuoden kiertoon. Oppilas tutustuu juhlien sisältöön ja niiden erilai- siin viettotapoihin.

T3

Oppilas tietää, miksi keskeisiä ortodoksisia juhlapyhiä vie- tetään. Oppilas tutustuu ortodoksisiin perinteisiin ja tapoi- hin.

T4

Oppilas tietää, että on olemassa myös muita uskontoja kuin oma uskonto ja on olemassa myös muita katsomuksia.

T4

Oppilasta tutustuu alustavasti luokan, koulun ja lähiympä- ristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperintei- siin. Oppilas osaa nimetä joitakin yhtäläisyyksiä ja eroja

oman sekä toisen uskonnon tavoissa ja juhlaperinteissä.

T5

Oppilas rohkaistuu kertomaan arkisista kokemuksistaan. Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tunteitaan. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisia ja kunnioittamaan heidän ajatuksiaan.

T5

Oppilas rohkaistuu kertomaan arkisista kokemuksistaan. Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tunteitaan. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisia ja kunnioittamaan

heidän ajatuksiaan.

T6

Oppilas harjoittelee eläytymään toisen asemaan sekä pyrkii kunnioittamaan toisen ajatuksia. Oppilas harjoittelee tun- nistamaan oikean ja väärän.

T6

Oppilas harjoittelee ymmärtämään ja kunnioittamaan eri- laisia ajattelutapoja ja vakaumuksia. Oppilas tutustuu ih- misoikeuksiin.

T7

Oppilas osaa nimetä asioita, joista hän voi ottaa vastuuta omassa arjessaan. Oppilas pohtii kuinka hän voi omalta osaltaan vaikuttaa oman lähipiirin hyvinvointiin.

T7

Oppilas pohtii kuinka hän voi omalta osaltaan vaikuttaa oman lähipiirin hyvinvointiin. Oppilas osaa nimetä joitakin tapoja, joilla hän voi huolehtia ympäristöstä ja luonnosta.

T8

Oppilas rohkaistuu kertomaan omia mielipiteitään. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisen kertomaa ja esittämään kysymyksiä. Oppilas tietää, että ihmiset voivat olla monista

asioista eri mieltä.

T8

Oppilas rohkaistuu kertomaan ja perustelemaan omia mie- lipiteitään. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan toisen kerto- maa ja esittämään kysymyksiä. Oppilas harjoittelee ym-

märtämään myös eriäviä mielipiteitä.


 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-213.4.5.6 Ortodoksisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi13.4.5.8 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi