< Previous | Contents | Next >

13.4.5.8 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi


Ortodoksisen uskonnon arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohta- laista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö-

alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai-

neessa

Hyvä (8) osaaminen

Kohtalainen (6)

2.lk

T1Oppilaassa herää mielenkiinto or- todoksisen uskonnon opiskelua koh- taan. Oppilas tuntee oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista

taustaa.

S1, S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria kos- keva tieto

Oppilas tunnistaa oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.

Oppilas tunnistaa jonkin verran oman perheen us- konnollista ja katsomuksel- lista taustaa.

T2 Oppilasta tutustuu Raamatun ker- tomuksiin. Oppilas tunnistaa oman uskonnon keskeisiä ortodoksisia kä- sitteitä, kertomuksia ja symboleita.

S1

Uskontoa kos- kevan tiedon hallitseminen,

uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas tunnistaa Raama- tun ja sen kertomuksia, keskeisiä ortodoksisia kä- sitteitä ja symboleja.

Oppilas on tutustunut Raa- mattuun ja sen kertomuk- siin, keskeisiin ortodoksi-

siin käsitteisiin ja symbo- leihin.

T3 Oppilas tietää, miksi keskeisiä or- todoksisia juhlapyhiä vietetään.

S1

Uskontoa kos- kevan tiedon

hallitseminen,

Oppilas ymmärtää alusta- vasti ortodoksisen kirkko-

vuoden ja Jeesuksen

Oppilas ymmärtää, että Jeesuksen elämällä on yh-

teys ortodoksisen


Oppilas tutustuu ortodoksisiin perin- teisiin ja tapoihin.


uskontoa ja kulttuuria kos- keva tieto

elämänkaaren välisen yh- teyden.

Oppilas tietää juhlien viettämiseen liittyviin ta-

poihin.

kirkkovuoden juhliin. Oppi- las on tutustunut juhlien viettämiseen liittyviin ta- poihin.

T4 Oppilasta tutustuu alustavasti luo- kan, koulun ja lähiympäristön uskon- tojen ja katsomusten tapoihin ja juh- laperinteisiin. Oppilas osaa nimetä joitakin yhtäläisyyksiä ja eroja oman sekä toisen uskonnon tavoissa ja juh-

laperinteissä.

S2

Uskontoa ja kulttuuria kos- keva tieto

Oppilas tietää, että maa- ilmassa on monenlaisia uskontoja, joista kristin- usko on yksi. Oppilas tun- nistaa kohtaamiaan us- kontoja.

Oppilaalla on alustava kä- sitys siitä, että maailmassa on monenlaisia uskontoja, joista kristinusko on yksi.

T5 Oppilas rohkaistuu kertomaan ar- kisista kokemuksistaan. Oppilas har- joittelee tunnistamaan ja ilmaise- maan omia tunteitaan. Oppilas har- joittelee kuuntelemaan toisia ja kun- nioittamaan

heidän ajatuksiaan.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuk- sen taidot

Oppilas ilmaisee ajatuksi- aan ja tunteitaan ymmär- rettävästi. Oppilas osallis- tuu keskusteluun.

Oppilas ilmaisee ajatuksi- aan ja tunteitaan epävar- masti. Oppilas pyrkii osal- listumaan vuorovaikutusti- lanteisiin.

T6 Oppilas harjoittelee ymmärtä- mään ja kunnioittamaan erilaisia ajattelutapoja ja vakaumuksia. Oppi- las tutustuu ihmisoikeuksiin.

S1, S2, S3

Eettinen poh- dinta

Oppilas ymmärtää, että on olemassa erilaisia ajattelutapoja ja va- kaumuksia. Oppilas osaa kunnioittaa erilaisia ajat- telutapoja ja vakaumuk-

sia.

Oppilas tarvitsee vielä tu- kea ymmärtääkseen, että on erilaisia ajattelutapoja ja vakaumuksia.

T7 Oppilas pohtii kuinka hän voi omalta osaltaan vaikuttaa oman lähi- piirin hyvinvointiin. Oppilas osaa ni- metä joitakin tapoja, joilla hän voi

huolehtia ympäristöstä ja luonnosta.

S3

Ajattelun ja vuorovaikutuk- sen taidot

Oppilas osaa yhdessä elä- misen ja ympäristön kun- nioittamisen taitoja.

Oppilas osaa ohjatusti yh- dessä elämisen ja ympäris- tön kunnioittamisen tai- toja.

T8 Oppilas rohkaistuu kertomaan ja perustelemaan omia mielipiteitään. Oppilas harjoittelee kuuntelemaan

toisen kertomaa ja esittämään

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuk- sen taidot

Oppilas ilmaisee omien tunteitaan ja kokemuksi- aan sekä kuuntelee

Oppilas tarvitsee tukea omien tunteiden ja koke- musten ilmaisussa sekä

muiden kuuntelussa.


kysymyksiä. Oppilas harjoittelee ym-

märtämään myös eriäviä mielipiteitä.muita. Oppilas perustelee

omia mielipiteitään.