< Previous | Contents | Next >

KATOLINEN USKONTO


13.4.5.9 Katolisen uskonnon vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi


1.lk

2.lk

T1

Oppilaassa herää mielenkiinto katolisen uskonnon opiske- lua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskon- nollista ja katsomuksellista taustaa.

T1

Oppilaassa herää mielenkiinto katolisen uskonnon opiske- lua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnol- lista ja katsomuksellista taustaa.

T2

Oppilas tutustuu katolisen uskonnon keskeisiin käsittei- siin, kertomuksiin ja symboleihin.

T2

Oppilas tutustuu katoliseen kirkkoon, seurakunnan toimin- taan ja joihinkin kirkossa oleviin esineisiin.

T3

Oppilas tutustuu katoliseen kirkkovuoteen, juhliin ja ta- poihin.

T3

Oppilas tutustuu katoliseen kirkkovuoteen Jeesuksen elä- män tapahtumien kautta sekä kirkon juhliin ja katolisiin ta- poihin.

T4

Oppilasta tutustuu luokan, koulun ja lähiympäristön us- kontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin.

T4

Oppilas tutustuu luomakuntaan Jumalan lahjana ihmisille. Kannustetaan oppilasta tutustumaan muihin kristillisiin kirk- koihin ja uskontoihin.


T5

Oppilasta rohkaistaan tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan.

T5

Oppilas tunnistaa ja ilmaisee omia ajatuksiaan ja tunteitaan sekä luottamaan itseensä.

T6

Oppilasta toimii oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia.

T6

Oppilasta ohjataan toimimaan oikeudenmukaisesti, eläyty- mään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia.

T7

Oppilasta ohjataan eettiseen pohdintaan katolisen kirkon opin pohjalta sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta.

T7

Oppilasta ohjataan katoliseen eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta.

T8

Oppilaalle luodaan tilaisuuksia harjoitella omien mielipi- teiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mieli- piteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä.

T8

Oppilaalle luodaan tilaisuuksia harjoitella omien mielipitei- den esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipitei- den kuuntelemista ja ymmärtämistä


 

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-213.4.5.10 Katolisen uskonnon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi13.4.5.12 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi