< Previous | Contents | Next >

13.4.5.12 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi


Katolisen uskonnon arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Si- sältö- alueet

Arvioinnin koh- teet oppiai- neessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosa- nan kuusi osaaminen

T1 Oppilaassa herää mielenkiinto katolisen uskonnon opiskelua kohtaan ja oppii tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.

S1, S2, S3

Uskontoa ja kult- tuuria koskeva tieto

Oppilas tietää kuuluvansa maa- ilmanlaajuiseen katoliseen kirk- koon ja omaan paikallisseura- kuntaan.

Oppilas tunnistaa kuu- luvansa katoliseen kirk- koon ja omaan paikal- lisseurakuntaan.

T2 Oppilas tutustuu katoliseen kirkkoon, seurakunnan toimin- taan ja joihinkin kirkossa oleviin esineisiin.

S1

Uskontoa koske- van tiedon hallit- seminen, uskonnon mo- nilukutaito

Oppilas tietää tärkeimmät kir- kolliset esineet ja messun osat. Tietää myös että seurakunnassa on myös lasten toimintaa.

Oppilas tunnistaa joita- kin kirkollisia esineitä ja tietää oman seurakun- tansa lapsitoiminnasta.

T3 Oppilas tutustuu katoliseen kirkkovuoteen Jeesuksen elämän tapahtumien kautta sekä kirkon juhliin ja katolisiin tapoihin.

S1

Uskontoa koske- van tiedon hallit- seminen, uskon- toa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää neljä tärkeintä kirkkovuoden juhlaa Jeesuksen elämään liittyen sekä myös ad- ventti- ja paastoajat. Hän tietää myös erilaisia kirkollisia toimi- tuksia.

Oppilas tunnistaa aina- kin kaksi tärkeintä kir- kollista juhlaa. Hän tun- nistaa joitain kirkollisia toimituksia.

T4 Oppilas tutustuu luomakun- taan Jumalan lahjana ihmisille. Kannustetaan oppilasta

S2

Uskontoa ja kult- tuuria koskeva tieto

Oppilas ymmärtää yhteisen vas- tuun luomakunnasta. Oppilas tietää muitakin kristillisiä

Oppilaalla on alustava käsitys vastuusta luo- makunnasta. Hän


tutustumaan muihin kristillisiin kirkkoihin ja uskontoihin.kirkkokuntia sekä maailman muita uskontoja.

tunnistaa joitain muita- kin kristillisiä kirkko- kuntia.

T5 Oppilas tunnistaa ja ilmaisee omia ajatuksiaan ja tunteitaan sekä oppii luottamaan itseensä.

S1, S3

Ajattelun ja vuo- rovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan ymmärrettävästi.

Oppilas ilmaisee aja- tuksiaan ja tunteitaan epävarmasti.

T6 Oppilasta ohjataan toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioitta- maan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia.

S1, S2, S3

Eettinen poh- dinta

Oppilas osaa yhdessä toimimi- sen ja elämisen taitoja.

Oppilas osaa yhdessä toimimisen ja elämisen taitoja ohjatusti.

T7 Oppilasta ohjataan katoliseen eettiseen pohdintaan sekä hah- mottamaan, mitä tarkoittaa vas- tuu itsestä, yhteisöstä, ympäris- töstä ja luonnosta.

S3

Ajattelun ja vuo- rovaikutuksen taidot

Oppilas osaa tunnistaa itsekkyy- den ja toisten hyvän etsimisen eroa. Ymmärtää anteeksipyytä- misen ja –antamisen arvon ih- misten välisissä suhteissa.

Oppilas tarvitsee vielä tukea ymmärtääkseen epäitsekkyyden arvon.

T8 Oppilaalle luodaan tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä.

S1, S3

Ajattelun ja vuo- rovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee omia mielipi- teitään ja osaa perustella niitä. Osaa myös kuunnella toisia.

Oppilas tarvitsee vielä tukea omien mielipitei- den ilmaisemisessa sekä toisten kuuntele- misessa.