< Previous | Contents | Next >

Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2


Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma, ideat ja ajatukset huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.


S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla selkeää itseilmaisua. Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista sekä ihmisen hyvyyttä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elä- mässä.


S2 Erilaisia elämäntapoja: Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella. Tutkitaan erilaisia elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.


S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi säännön, luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden mer- kityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa yhteisöissä.


S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla elämän rajallisuutta. Perehdytään kertomuksiin maailman synnystä. Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä kokemuksia.


13.4.6.2 Elämänkatsomustiedon vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi


Elämänkatsomustieto: sisällöt luokilla 1–2

1.lk

2.lk

S1 Kasvaminen hyvään elämään

S1 Kasvaminen hyvään elämään

Harjoitellaan keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Pohdi- taan, millaista on toisia kunnioittava käyttäytyminen. Pohditaan ystävyyttä ja mitä ystävyys oppilaalle mer- kitsee. Pääpaino on selkeässä itseilmaisussa.

Harjoitellaan keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Mietitään, millaista on hyvä ystävyys ja miten saadaan ystävyys jatkumaan. Opetuksessa otetaan huomioon ja pohdi- taan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä sekä niiden erottamista toisistaan. Pohditaan, mitä tarkoit- taa ihmisen hyvyys.

S2 Erilaisia elämäntapoja

S2 Erilaisia elämäntapoja

Tutustutaan erilaisiin elämäntapoihin. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma perhe sekä sen tavat elää ja ajatella. Pohditaan ympäröivään kulttuuria esim. tarkastelemalla eri kulttuurien pukeutumistyy- lejä. Opitaan kuuntelemaan toisia ja annetaan tilaa oppilaan omalle pohdinnalle. Harjoitellaan tunnista- maan tunteita ja rohkaistaan oppilasta puhumaan niistä.

Tutustutaan laajemmin lähiympäristön erilaisiin kult- tuureihin. Opitaan huomaamaan ja hyväksymään eri- laisia elämäntapoja. Opetuksessa voidaan huomioida lähemmin esim. säästävä-kuluttava elämäntapa. Opi- taan ymmärtämään perheiden erilaisuuden syitä. Tun- nistetaan omia tunteita ja rohkaistaan oppilasta puhu- maan niistä.

S3 Yhteiselämän perusteita

S3 Yhteiselämän perusteita

Tutustutaan erilaisiin lähiympäristön sääntöihin ja pohditaan niiden merkityksiä. Pohdinnoissa otetaan

Pohditaan luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä koulussa ja ystävyyssuhteissa. Tutustutaan


huomioon erilaisissa arkipäivän tilanteissa syntyvät ristiriitatilanteet.

alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilai- sissa yhteisöissä.

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

Tutustutaan erilaisiin elämänmuotoihin maapallolla ja elämän rajallisuuteen. Tutustutaan maailmansyn- tytarinoihin. Tutustutaan lähiympäristöön ja pohdi- taan sen merkitystä oppilaan elämässä.

Tutkitaan ja pohditaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta lähiympäristöön. Annetaan oppilaalle mah- dollisuuksia pohtia valintojen ja toiminnan vaikutusta.