< Previous | Contents | Next >

13.4.6.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi


Elämänkatsomustiedon arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohta- laista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisäl- töalu-

eet

Arvioinnin kohteet

Hyvä/arvosanan kahdek- san osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas oppii kuuntelu- ja keskustelutaitoja.

S1-S4

Vuorovaiku- tustaidot ja toiminta ryh- män jäse-

nenä

Oppilas osallistuu rohke- asti vuorovaikutustilantei- siin kuuntelemalla ja kes- kustelemalla.

Oppilas osallistuu vain vähän erilaisiin vuoro- vaikutustilanteisiin kuuntelemalla ja kes-

kustelemalla.

T2

Oppilas harjoittelee tunnista- maan erilaisia tunteita ja kä- sittelemään niitä. Oppilas oppii käsittelemään ristiriita-

tilanteita.

S2

Vuorovaiku- tustaidot ja toiminta ryh- män jäse- nenä

Oppilas osaa tunnistaa ja nimetä joitakin tunteita.

Oppilas tunnistaa vain muutamia tunteita.

T3

Oppilas harjoittelee eläyty- mään toisen asemaan ja osoittaa arvostavansa muiden ajattelua.

S1

Vastuullisen toiminnan tunteminen

Oppilas osoittaa kuunte- levansa muita.

Oppilas osoittaa vaihte- levasti kuuntelevansa muita.

T4

Oppilas harjoittelee vuoro- vaikutustaitoja kuuntele- malla toisia ja tekemällä ky- symyksiä.

S1-S4

Väitteiden ja perustelui- den tunnista- minen ja ar- viointi

Oppilas osaa esittää kysy- myksiä ja perusteltuja väitteitä.

Oppilas ei juurikaan osaa esittää perustel- tuja väitteitä.

T5

Oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurin juuria ja monimuotoisuutta.

S1-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa kertoa oman kulttuurin juurista.

Oppilas kertoo oman kulttuurin juurista hyvin vähän.


T6

Oppilas harjoittelee eettistä pohdintaa.

S1-S4

Etiikka

Oppilas osaa erotella oi- kean ja väärän toisistaan ja osaa kertoa niistä esi-

merkkejä.

Oppilas ei aina osaa ero- tella oikeaa ja väärää toisistaan eikä osaa ker-

toa niistä esimerkkejä.

T7

Oppilas tutustuu alustavasti lähiympäristönsä tapoihin.

S2

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä joitakin lähiympä- ristönsä katsomuksellisia

ilmiöitä.

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä jonkin lä- hiympäristönsä katso-

muksellisen ilmiön.

T8

Oppilas harjoittelee tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimer- kiksi näytelmien, roolileik- kien ja ryhmätöiden kautta.

S1-S4

Käsitteiden hallinta ja so- veltaminen

Oppilas osallistuu aktiivi- sesti tunne- ja vuorovai- kutustaitojen harjoitte- luun.

Oppilas osallistuu jonkin verran tunne- ja vuoro- vaikutustaitojen harjoit- teluun.

T9

Oppilas oppii kunnioitta- maan omaa ympäristöä ja luontoa.

S4

Vastuullisen toiminnan tunteminen

Oppilas osaa nimetä ja se- littää joitakin omaa ym- päristöä ja luontoa suoje- levia asioita. Oppilas tun- nistaa ja osaa nimetä jon- kun lähiympäristönsä kat-

somuksellisen ilmiön.

Oppilas osaa nimetä ja selittää jonkin omaa ympäristöä ja luontoa suojelevan asian.