< Previous | Contents | Next >

Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisäl-

töalueet

Laaja-alainen osaa- minen

OsallisuusT1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppi-

laan myönteistä minäkuvaa rakentaen

S1-S4

L2, L7

Musisointi ja luova tuottaminenT2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja

soittamaan ryhmän jäsenenä

S1-S4

L1, L2, L4

T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäris-

töä, ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen

S1-S4

L1, L4

T4 antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoin- nille sekä ohjaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuo- toisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, lii-

kunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja

S1-S4

L5, L6

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaitoT5 innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperin- töönsä leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin es-

teettisestä, kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta

S1-S4

L2, L4

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen pe- rusperiaatteita musisoinnin yhteydessä

S1-S4

L4


Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissaT7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa

S1-S4

L7

Oppimaan oppiminen musiikissaT8 tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhtei-

sen harjoittelun merkityksestä musiikin oppimisessa

S1-S4

L1


13.4.7.1 Musiikin vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi


Musiikki: tavoitteet luokilla 1–2


1.lk

2.lk

Osallisuus

Osallisuus

T1

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jä- senenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

T1

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jä- senenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

Musisointi ja luova tuottaminen

Musisointi ja luova tuottaminen

T2

Oppilas tutustuu luonnolliseen äänenkäyttöön laulaen ja puhuen.

Oppilas harjoittelee keho- ja rytmisoittimien perussoit- totekniikoita yhteismusisoinnissa.

T3

Oppilas käyttää leikkiä ja liikettä eläytyessään musiikin kuunteluun sekä tutustuessaan musiikkikäsitteisiin.

T4

Oppilas harjoittelee rytmistä keksintää ja improvisointia ryhmän jäsenenä liikkuen, soittaen ja laulaen.

T2

Oppilas tutustuu luonnolliseen äänenkäyttöön laulaen ja puhuen.

Oppilas harjoittelee keho- ja rytmisoittimien perussoit- totekniikoita yhteismusisoinnissa.

T3

Oppilas käyttää leikkiä ja liikettä eläytyessään musiikin kuunteluun sekä tutustuessaan musiikkikäsitteisiin.

T4

Oppilas harjoittelee rytmistä keksintää ja improvisoin- tia ryhmän jäsenenä liikkuen, soittaen ja laulaen.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito


T5

Oppilas kuuntelee eläytyen monenlaista ikäkauteen so- pivaa musiikkia eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista (erityisesti lastenmusiikista).

T6

Oppilas tutustuu musiikin käsitteisiin ja niihin liittyviin merkintätapoihin musisoinnin yhteydessä.

T5

Oppilas kuuntelee eläytyen monenlaista ikäkauteen so- pivaa musiikkia eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista (erityisesti lastenmusiikista).

T6

Oppilas tutustuu musiikin käsitteisiin ja niihin liittyviin merkintätapoihin musisoinnin yhteydessä.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T7

Oppilas harjoittelee soitinten asianmukaista käyttöä ja ohjeiden kuuntelua.

T7

Oppilas harjoittelee soitinten asianmukaista käyttöä ja ohjeiden kuuntelua.

Oppimaan oppiminen musiikissa

Oppimaan oppiminen musiikissa

T8

Oppilas harjoittelee yhteisen tavoitteen asettamista sekä esityksen valmistamista ryhmänä.

T8

Oppilas harjoittelee yhteisen tavoitteen asettamista sekä esityksen valmistamista ryhmänä.