< Previous | Contents | Next >

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2


Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä työskentelyssä. Sisällöt valitaan siten, että oppilaat tutustuvat musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia.


S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen yhteishengen luomiseen. Keskeisenä sisäl- tönä ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen, luontevan hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittaminen sekä käytössä olevien soittimien ja laitteiden tarkoituksenmukainen käsittely.


S2 Mistä musiikki muodostuu: Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri, harmonia ja muoto.


S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja ha- vaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä. Pohditaan myös musiikin merkitystä omissa yhteisöissä.


S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto: Musiikin opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja, liikuntaa, soitto- ja kuuntelutehtäviä sekä luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta ominaisuuksiltaan soveltuvat ikäkauteen ja koulun toimintakulttuuriin. Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti erilaista musiikkia mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset oppilaiden omat sävellykset ja musiikkikappaleet.


13.4.7.2 Musiikin vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1–2, Ylöjärvi


Musiikki: sisällöt luokilla 1–2


1.lk

2.lk

S1 Miten musiikissa toimitaan

S1 Miten musiikissa toimitaan

Työtavoissa korostuu leikinomaisuus. Pyritään laula- maan mahdollisimman paljon. Kiinnitetään huo- miota luonnolliseen äänenkäyttöön. Kiinnitetään huomioita siihen, että laulut ovat oppilaan äänen- korkeuteen sopivia. Tutustutaan keho- ja rytmisoitti- mien soittamiseen. Oppilasta osallistetaan kuunte- lussa mm. liikkeellä ja kehorytmeillä. Hyödynnetään keho- ja rytmisoittimia musiikillisessa keksinnässä, kuten äänimaisemien tekemisessä.

Työtavoissa korostuu leikinomaisuus. Pyritään laula- maan mahdollisimman paljon. Kiinnitetään huomiota luonnolliseen äänenkäyttöön. Kiinnitetään huomioita siihen, että laulut ovat oppilaan äänenkorkeuteen so- pivia. Tutustutaan keho- ja rytmisoittimien soittami- seen. Oppilasta osallistetaan kuuntelussa mm. liik- keellä ja kehorytmeillä. Hyödynnetään keho- ja rytmi- soittimia musiikillisessa keksinnässä, kuten äänimai- semien tekemisessä.

S2 Mistä musiikki muodostuu

S2 Mistä musiikki muodostuu

Tutustutaan seuraaviin musiikin peruskäsitteisiin: melodian kaari, piano-forte, duuri-molli, tasajakoi- nen-kolmijakoinen, kertosäkeen käsite, soolo-tutti. Tutustutaan soittimien ääniin. Tehdään perussykettä vahvistavia rytmiharjoituksia.

Tutustutaan seuraaviin musiikin peruskäsitteisiin: melodian kaari, piano-forte, duuri-molli, tasajakoi- nen-kolmijakoinen, kertosäkeen käsite, soolo-tutti. Tutustutaan soittimien ääniin. Tehdään perussykettä vahvistavia rytmiharjoituksia.


S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteis- kunnassa

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteis- kunnassa

Oppilasta ohjataan kiinnittämään huomioita laulu- asentoon istuessa ja seistessä. Havainnoidaan arjen ääniympäristöjä. Käytetään mahdollisuuksien mu- kaan teknologisia sovelluksia. Keskustellaan kuunnel- lusta musiikista.

Oppilasta ohjataan kiinnittämään huomioita laulu- asentoon istuessa ja seistessä. Havainnoidaan arjen ääniympäristöjä. Käytetään mahdollisuuksien mu- kaan teknologisia sovelluksia. Keskustellaan kuunnel- lusta musiikista.

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto

Lauluohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota ikäkauteen, paikallisuuteen ja vuodenkiertoon sekä huomioidaan ajankohtaiset tapahtumat, kuten esim. merkkivuodet. Lauluston ja kuunteluohjelmiston va- linnassa otetaan huomioon myös eheyttäminen mui- hin oppiaineisiin. Paikallisesti voidaan määritellä kulttuuriset taustat sekä kulttuuriperinnön huomioi- vat yksittäiset laulut, kuten Maamme tai Suvivirsi, osaksi opetussuunnitelmaa. Oppilaita osallistetaan ohjelmiston suunnittelussa.

Lauluohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota ikäkauteen, paikallisuuteen ja vuodenkiertoon sekä huomioidaan ajankohtaiset tapahtumat, kuten esim. merkkivuodet. Lauluston ja kuunteluohjelmiston va- linnassa otetaan huomioon myös eheyttäminen mui- hin oppiaineisiin. Paikallisesti voidaan määritellä kult- tuuriset taustat sekä kulttuuriperinnön huomioivat yksittäiset laulut, kuten Maamme tai Suvivirsi, osaksi opetussuunnitelmaa. Oppilaita osallistetaan ohjel- miston suunnittelussa.