< Previous | Contents | Next >

13.4.7.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 1, Ylöjärvi


Musiikin arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten.


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin

kohteet oppi- aineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Osallisuus

T1

Oppilas harjoittelee toi- mimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuk- sia.

S1-S4

Edistyminen musiikillisissa yhteistyötai- doissa, erityi- sesti toimimi- nen musiikilli- sen ryhmän jä-

senenä

Oppilas on harjoitellut toimimaan ja musiikilli- sen ryhmän jäsenenä sekä osallistunut musi- sointiin musiikillisen ryhmän jäsenenä.

Oppilaan on haastavaa har- joitella musiikillisen ryhmän jäsenenä toimimista eikä hän pääsääntöisesti ole osallistunut musisointiin.

Musisointi ja luova tuottaminen

T2

S1-S4

Edistyminen

musiikin

Oppilas on harjoitellut

keho- ja rytmisoittimien

Keho- ja rytmisoittimien

soittaminen ja


Oppilas tutustuu luon- nolliseen äänenkäyt- töön laulaen ja puhuen. Oppilas harjoittelee keho- ja rytmisoittimien perussoittotekniikoita yhteismusisoinnissa.


peruskäsittei- den hahmotta- misessa musii- killisen toimin- nan kautta

perussoittotekniikoita ja edistynyt musiikkikä- sitteiden hahmottami- sessa soittamisen yh- teydessä. Oppilas on tehnyt perussykettä vahvistavia rytmiharjoi-

tuksia.

musiikkikäsitteiden hah- mottaminen soittamisen yhteydessä on oppilaalle haastavaa. Oppilaan on vai- keaa osallistua perussy- kettä vahvistaviin rytmihar- joituksiin.

T3

Oppilas käyttää leikkiä ja liikettä eläytyessään musiikin kuunteluun sekä tutustuessaan mu- siikkikäsitteisiin.

S1-S4

Musiikkilii- kunta ja musii- kin kuuntelu

Oppilas on osallistunut musiikin kuunteluun lei- kin ja liikkeen avulla ja edistynyt musiikkikäsit- teiden hahmottami- sessa kuuntelun yhtey- dessä. Oppilas on tutus-

tunut soittimien ääniin.

Oppilas on osallistunut har- voin musiikin kuunteluun leikin ja liikkeen avulla ja edistynyt vähäisesti musiik- kikäsitteiden hahmottami- sessa kuuntelun yhtey- dessä.

T4

Oppilas harjoittelee ryt- mistä keksintää ja im- provisointia ryhmän jä- senenä liikkuen, soit-

taen ja laulaen.

S1-S4

Luovan musii- killisen ajatte- lun ilmaisemi- nen eri keinoin

Oppilas on osallistunut rytmisen keksinnän ja improvisoinnin harjoit- teluun ryhmän jäse- nenä.

Oppilas on harvoin osallis- tunut

rytmisen keksinnän ja im- provisoinnin harjoitteluun ryhmän jäsenenä.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T5

Oppilas kuuntelee eläy- tyen monenlaista ikä- kauteen sopivaa musiik- kia eri aikakausilta ja musiikin eri lajeista (eri- tyisesti lastenmusii-

kista).

S1-S4

Musiikin mer- kitysten ha- vainnointi

Oppilas on kuunnellut monenlaista ikäkauteen sopivaa musiikkia eri ai- kakausilta ja musiikin eri lajeista.

Oppilas on harvoin osallis- tunut ikäkauteen sopivan musiikin kuunteluun.

T6

Oppilas tutustuu musii-

kin käsitteisiin ja niihin liittyviin

S1-S4

Musiikin mer- kintätapojen ymmärtämi-

nen

Oppilas hahmottaa useimmat seuraavista musiikin peruskäsit-

teistä musisoinnin

Oppilas hahmottaa vain joi- takin seuraavista musiikin peruskäsitteistä musisoin-

nin yhteydessä: melodian


merkintätapoihin musi- soinnin yhteydessä.yhteydessä: melodian kaari, piano-forte, duuri-molli, tasajakoi- nen-kolmijakoinen, ker- tosäkeen käsite, soolo-

tutti.

kaari, piano-forte, duuri- molli, tasajakoinen-kolmija- koinen, kertosäkeen käsite, soolo-tutti

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T7

Oppilas harjoittelee soi- tinten asianmukaista käyttöä ja ohjeiden kuuntelua.

S1-S4

Välineiden ja laitteiden tur- vallinen käyttö

Oppilas on osallistunut soittimien asiamukaisen käsittelyn harjoitteluun ja on pääsääntöisesti osannut toimia ohjei-

den mukaan.

Oppilaalle on haastavaa osallistua soittimien asian- mukaisen käsittelyn harjoit- teluun. Oppilaalle on haas- tavaa toimia ohjeiden mu-

kaan.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T8

Oppilas harjoittelee yh- teisen tavoitteen asetta- mista sekä esityksen val- mistamista ryhmänä.

S1-S4

Oppimaan op- piminen ja työskentelytai- dot

Oppilas on osallistunut yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamisen harjoitteluun sekä osal- listunut esityksen val- mistamiseen yhdessä

muiden kanssa.

Oppilaalle on haastavaa yh- teisen musiikillisen tavoit- teen asettamisen harjoit- telu eikä hän pääsääntöi- sesti ole osallistunut esityk- sen valmistamiseen yh-

dessä muiden kanssa.