< Previous | Contents | Next >

13.4.7.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi


Musiikin arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa

Hyvä/arvosanan kahdek- san osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Osallisuus

T1

Oppilas harjoittelee toi- mimaan musiikillisen

S1-S4

Edistyminen musiikillisissa

Oppilas on harjoitellut toi-

mimaan ja musiikillisen ryhmän jäsenenä sekä

Oppilaan on haastavaa

harjoitella musiikillisen ryhmän jäsenenä


ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuk- sia.


yhteistyötai- doissa, erityi- sesti toimimi- nen musiikilli- sen ryhmän jä-

senenä

osallistunut musisointiin musiikillisen ryhmän jäse- nenä.

toimimista eikä hän pääsääntöisesti ole osal- listunut musisointiin.

Musisointi ja luova tuottaminen

T2

Oppilas tutustuu luon- nolliseen äänenkäyt- töön laulaen ja puhuen. Oppilas harjoittelee keho- ja rytmisoittimien perussoittotekniikoita yhteismusisoinnissa.

S1-S4

Edistyminen musiikin perus- käsitteiden hahmottami- sessa musiikilli- sen toiminnan kautta

Oppilas on harjoitellut keho- ja rytmisoittimien perussoittotekniikoita ja edistynyt musiikkikäsittei- den hahmottamisessa soit- tamisen yhteydessä. Oppi- las on tehnyt perussykettä vahvistavia rytmiharjoituk-

sia.

Keho- ja rytmisoittimien soittaminen ja musiikki- käsitteiden hahmotta- minen soittamisen yh- teydessä on oppilaalle haastavaa. Oppilaan on vaikeaa osallistua perus- sykettä vahvistaviin ryt-

miharjoituksiin.

T3

Oppilas käyttää leikkiä ja liikettä eläytyessään musiikin kuunteluun sekä tutustuessaan mu- siikkikäsitteisiin.

S1-S4

Musiikkilii- kunta ja musii- kin kuuntelu

Oppilas on osallistunut musiikin kuunteluun leikin ja liikkeen avulla ja edisty- nyt musiikkikäsitteiden hahmottamisessa kuunte- lun yhteydessä. Oppilas on tutustunut soittimien ää-

niin.

Oppilas on osallistunut harvoin musiikin kuun- teluun leikin ja liikkeen avulla ja edistynyt vä- häisesti musiikkikäsittei- den hahmottamisessa kuuntelun yhteydessä.

T4

Oppilas harjoittelee ryt- mistä keksintää ja im- provisointia ryhmän jä- senenä liikkuen, soit-

taen ja laulaen.

S1-S4

Luovan musii- killisen ajatte- lun ilmaisemi- nen eri keinoin

Oppilas on osallistunut ryt- misen keksinnän ja impro- visoinnin harjoitteluun ryh- män jäsenenä.

Oppilas on harvoin osal- listunut

rytmisen keksinnän ja improvisoinnin harjoit- teluun ryhmän jäse-

nenä.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T5

Oppilas kuuntelee eläy- tyen monenlaista ikä-

kauteen sopivaa

S1-S4

Musiikin mer- kitysten ha- vainnointi

Oppilas on kuunnellut mo- nenlaista ikäkauteen sopi- vaa musiikkia eri aikakau-

silta ja musiikin eri lajeista.

Oppilas on harvoin osal- listunut ikäkauteen so- pivan musiikin kuunte-

luun.


musiikkia eri aikakau- silta ja musiikin eri la- jeista (erityisesti lasten-

musiikista).

T6

Oppilas tutustuu musii- kin käsitteisiin ja niihin liittyviin merkintätapoi- hin musisoinnin yhtey- dessä.

S1-S4

Musiikin mer- kintätapojen ymmärtämi- nen

Oppilas hahmottaa useim- mat seuraavista musiikin peruskäsitteistä musisoin- nin yhteydessä: melodian kaari, piano-forte, duuri- molli, tasajakoinen-kolmi- jakoinen, kertosäkeen kä- site, soolo-tutti.

Oppilas hahmottaa vain joitakin seuraavista mu- siikin peruskäsitteistä musisoinnin yhteydessä: melodian kaari, piano- forte, duuri-molli, tasa- jakoinen-kolmijakoinen, kertosäkeen käsite,

soolo-tutti

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T7

Oppilas harjoittelee soi- tinten asianmukaista käyttöä ja ohjeiden kuuntelua.

S1-S4

Välineiden ja laitteiden tur- vallinen käyttö

Oppilas on osallistunut soittimien asiamukaisen käsittelyn harjoitteluun ja on pääsääntöisesti osan- nut toimia ohjeiden mu-

kaan.

Oppilaalle on haastavaa osallistua soittimien asi- anmukaisen käsittelyn harjoitteluun. Oppilaalle on haastavaa toimia oh-

jeiden mukaan.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T8

Oppilas harjoittelee yh- teisen tavoitteen asetta- mista sekä esityksen val- mistamista ryhmänä.

S1-S4

Oppimaan op- piminen ja työskentelytai- dot

Oppilas on osallistunut yh- teisen musiikillisen tavoit- teen asettamisen harjoitte- luun sekä osallistunut esi- tyksen valmistamiseen yh- dessä muiden kanssa.

Oppilaalle on haastavaa yhteisen musiikillisen tavoitteen asettamisen harjoittelu eikä hän pää- sääntöisesti ole osallis- tunut esityksen valmis- tamiseen yhdessä mui-

den kanssa.