< Previous | Contents | Next >

13.4.8.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 1, Ylöjärvi


Kuvataiteen arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaa- mista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet op-

piaineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtainen/arvosa- nan kuusi osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1

Oppilas havainnoi eri aistein itseään, ympäristöään, tai- detta ja lastenkulttuurin ku- vamaailmoja. Oppilas hyö- dyntää ajankohtaista tai pai-

kallista kulttuuritarjontaa.

S1, S2,S3

Taiteen, ym- päristön ja muun visu- aalisen kult- tuurin ha- vainnoimi-

nen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan monipuoli- sesti.

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan yhdellä tiedon tuottamisen tavalla.

T2

Oppilas keskustelee havain-

noistaan ja harjoittelee mie- lipiteidensä perustelemista

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten sanallistami-

nen

Oppilas osaa kuvailla havaintojaan ja sanallis- taa niitä.

Oppilas osaa kuvailla havaintojaan ja sa- nallistaa niitä yksi-

puolisesti.

T3

Oppilas ilmaisee havainto- jaan ja ajatteluaan kuvalli- sesti ja muita tiedon tuotta-

misen tapoja käyttäen.

S1, S2, S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen il- maiseminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksi- aan kuvallisesti moni- puolisesti.

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja aja- tuksiaan kuvallisesti yksipuolisesti.

Kuvallinen tuottaminen

T4

Oppilas tutustuu ja harjoitte- lee monipuolisesti erilaisia kuvan tekemisen keinoja käyttäen työtapoina esimer- kiksi piirtämistä, maalaa-

mista, kolmiulotteista ilmai- sua ja erilaisia

S1, S2, S3

Kuvallisten il- maisukeino- jen käyttämi- nen

Oppilas osaa käyttää ku- vallisen tuottamisen materiaaleja ja teknii- koita.

Oppilas osaa käyttää yksipuolisella tavalla kuvallisen tuottami- sen materiaaleja ja tekniikoita.


mediavälineitä. Oppilas tu- tustuu erilaisten työtapojen kautta kuvan tekemisen ma-

teriaaleihin.

T5

Oppilas harjoittelee työsken- telemään yksin ja yhdessä ta- voitteellisesti ja pitkäjäntei- sesti sekä kokee iloa ja on-

nistumista omasta työstään.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun taitojen ke- hittäminen

Oppilas osaa työsken- nellä yksin ja yhdessä.

Oppilas osaa työs- kennellä yksin.

T6

Oppilas tarkastelee kuvalli- sen vaikuttamisen keinoja, esimerkiksi muodon, koon, sommittelun ja värin ilmene- mistä, omissa ja muiden ku- vissa.

S1, S2, S3

Kuvien avulla vaikuttami- nen ja osal- listuminen

Oppilas osaa tarkastella kuvallisen vaikuttamisen keinoja.

Oppilas osaa tarkas- tella yksipuolisesti jo- takin kuvallisen vai- kuttamisen keinoa.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7

Oppilas tarkastelee ja kes- kustelee erilaisista kuvatyy- peistä esimerkiksi mainosku- vista, valokuvista ja taideku- vista. Oppilas tarkastelee ku- van vaikuttamisen keinoja sekä kuvien todenmukai-

suutta.

S1, S2, S3

Kuvien tar- kastelu

Oppilas osaa sanallistaa omia ja toisten tekemiä kuvia ja osaa tarkastella kuvan vaikuttamisen keinoja ja todenmukai- suutta.

Oppilas osaa sanallis- taa omia tekemiään kuvia.

T8

Oppilas kiinnostuu ja arvos- taa omaa ja muiden kulttuu- ria, työskentelyä sekä kuvalli- sia tuotoksia. Oppilas tarkas- telee ja kuvaa omasta elinympäristöstään tuttuja

(vaatetus, lelut, arkipäivän

S1, S2, S3

Kuvatulkin- nan menetel- mien käyttä- minen

Oppilas osaa tarkastella ja kuvata omasta elinympäristöstään tut- tuja visuaalisia tuotteita ja kuvia.

Oppilas osaa kuvata omasta elinympäris- töstään tuttuja visu- aalisia tuotteita ja ku- via.


tuotteet) visuaalisia tuotteita

ja kuvia.

T9

Oppilas tarkastelee elinym- päristönsä visuaalisia tuot- teita ja kuvia sekä ilmaisee monipuolisilla kuvallisilla kei- noilla vuoden kiertoon liitty- viä juhlakulttuureja.

Oppilas havainnoi ympäris- tön visuaalista ilmettä eri vuodenaikoina, esimerkiksi

luonnon eri värisävyjä.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun tapojen käyt- täminen

Oppilas osaa tarkastella elinympäristönsä visu- aalisia tuotteita ja kuvia ja ilmaista itseään kuval- lisin keinoin. Oppilas te- kee havaintoja ympäris- töstään eri vuoden- aikoina.

Oppilas osaa tarkas- tella elinympäris- tönsä visuaalisia tuotteita ja kuvia.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10

Oppilas havainnoi elinympä- ristöään eri näkökulmista, esimerkiksi käytännöllisestä, esteettisestä ja ekologisesta

näkökulmasta.

S1, S2, S3

Arvojen tar- kastelemi- nen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan elinympä- ristöstään eri näkökul- mista.

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan elinym- päristöstään.

T11

Oppilas huolehtii yhteisestä työtilasta, omista ja yhtei- sistä välineistä, sekä käyttää välineitä ja materiaaleja tar- koituksenmukaisesti. Oppilas kiinnostuu käyttämään luon- non- ja kierrätysmateriaa-

leja.

S1, S2, S3

Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintata- pojen valinta

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristös- tään ja

välineistään tarkoituk- senmukaisesti ja käyttää luonnon- ja kierrätys- materiaaleja.

Oppilas huolehtii vaihtelevasti työs- kentely-ympäristös- tään ja välineistä.