< Previous | Contents | Next >

Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liit-

tyvät sisältöalu- eet

Laaja-alainen osaa- minen

T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin te-

kemisestä sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön

S1-S4

L1, L2


T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemi-

sestä ja valmiista tuotteesta

S1, S2, S3

L1, L4, L5

T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityö-

tuotteita tai teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin rat- kaisuihinsa

S1 S5

L1, L7

T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaa- leihin ja niiden työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuun-

tuntoisesti ja turvallisesti

S2-S4

L4, L6

T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistu-

misen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta

S1-S6

L1, L3


13.4.9.1 Käsityön vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2. Ylöjärvi


Käsityö: tavoitteet luokilla 1-2

1.lk

2.lk

T1

Oppilas kiinnostuu käsin tekemisestä sekä kek- sivästä ja kokeilevasta käsityöstä.

T2

Oppilas harjoittelee hahmottamaan käsityö- prosessin kokonaisuutta.

Oppilas harjoittelee kertomaan omista ideois- taan ja käsityön tekemisestään sekä esittele- mään valmistamaansa tuotetta.

T3

Oppilas harjoittelee suunnittelemaan ja val- mistamaan käsityötuotteita.

T4

Oppilas harjoittelee työstämään erilaisia ma- teriaaleja ohjeiden mukaan.

T5

T1

Oppilas kiinnostuu ja innostuu käsin tekemisestä ja hä- nessä herää uteliaisuus keksivään ja kokeilevaan käsityö- hön.

T2

Oppilas harjoittelee ymmärtämään kokonaisen käsityö- prosessin vaiheet.

Oppilas harjoittelee kertomaan suunnitelmastaan piirtä- mällä tai muotoilemalla ja kertomaan käsityön tekemi- sestä sekä valmiista tuotteesta.

T3

Oppilas harjoittelee suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita.

T4

Oppilas harjoittelee työstämään erilaisia materiaaleja ohjeiden mukaan.


Oppilas tunnistaa onnistumisia ja omien ide- oidensa vaikutuksia.

T5

Oppilas tunnistaa onnistumisia.

Oppilas tunnistaa oman suunnittelunsa, taitojensa kehit- tymisen ja oman kädenjälkensä valmistamassaan tuot- teessa.