< Previous | Contents | Next >

13.4.9.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 1, Ylöjärvi


Käsityön arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi- aineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas kiinnostuu käsin teke- misestä sekä keksivästä ja ko- keilevasta käsityöstä.

S1-S4


Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodos- tumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosa- nan muodostumiseen. Op- pilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsear- viointia.

T2

Oppilas harjoittelee hahmotta- maan käsityöprosessin koko- naisuutta.

Oppilas harjoittelee kertomaan omista ideoistaan ja käsityön tekemisestään sekä esittele- mään valmistamaansa tuo-

tetta.

S1, S2, S3

Oman työn suunnittelu, valmistus, arvi- ointi

Oppilas osaa ohjau- tua kokonaiseen käsi- työprosessiin ja osaa esittää omia ideoi- taan kuvallisesti sekä osaa kertoa käsityön tekemisestä ja val- miista tuotteesta.

Oppilas osaa ohjatusti ryh- tyä kokonaiseen käsityöpro- sessiin ja osaa esittää omia ideoitaan kuvallisesti sekä osaa ohjatusti kertoa käsi- työn tekemisestä ja val- miista tuotteesta.


T3

Oppilas harjoittelee suunnitte- lemaan ja valmistamaan käsi- työtuotteita.

S1-S5

Oman työn suunnittelu, valmistus

Oppilas osaa suunni- tella ja valmistaa kä- sityötuotteita.

Oppilas osaa ohjatusti ja kannustetusti suunnitella ja valmistaa käsityötuotteita.

T4

Oppilas harjoittelee työstä- mään erilaisia materiaaleja oh- jeiden mukaan.

S2-S4

Käsityössä käy- tettävien ma- teriaalien työs- täminen

Oppilas osaa työstää erilaisia materiaaleja ohjeiden mukaan.

Oppilas osaa kannustettuna ja ohjatusti työstää erilaisia materiaaleja.

T5

Oppilas tunnistaa onnistumisia ja omien ideoidensa vaikutuk- sia.

S1-S6

Oppilaan ide- ointi ja itsearvi- ointi

Oppilas osaa tunnis- taa onnistumisia ja

ideoidensa vaikutuk- sia.

Oppilas osaa ohjatusti ja kannustettuna tunnistaa

onnistumisia ja ideoidensa vaikutuksia.