< Previous | Contents | Next >

13.4.9.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi


Käsityön arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältöalu- eet

Arvioinnin kohteet oppi- aineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1

Oppilas kiinnostuu ja innos- tuu käsin tekemisestä ja hä- nessä herää uteliaisuus kek- sivään ja kokeilevaan käsi-

työhön.

S1-S4


Ei vaikuta arvion tai ar- vosanan muodostumi- seen. Oppilaita ohja- taan pohtimaan koke- muksiaan osana itsear-

viointia.

Ei vaikuta arvion tai arvo- sanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohti- maan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2

Oppilas harjoittelee ymmär- tämään kokonaisen käsityö- prosessin vaiheet. Oppilas harjoittelee kertomaan

S1, S2, S3

Oman työn suunnittelu, valmistus, ar- viointi

Oppilas osaa ohjautua kokonaiseen käsityö- prosessiin ja osaa esit- tää omia ideoitaan ku- vallisesti sekä osaa

Oppilas osaa ohjatusti ryh- tyä kokonaiseen käsityö- prosessiin ja osaa esittää omia ideoitaan kuvallisesti sekä osaa ohjatusti kertoa


suunnitelmastaan piirtä- mällä tai muotoilemalla ja kertomaan käsityön tekemi- sestä sekä valmiista tuot- teesta.kertoa käsityön teke- misestä ja valmiista tuotteesta.

käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta.

T3

Oppilas harjoittelee suun- nittelemaan ja valmista- maan käsityötuotteita.

S1-S5

Oman työn suunnittelu, valmistus

Oppilas osaa suunni- tella ja valmistaa käsi- työtuotteita.

Oppilas osaa ohjatusti suunnitella ja valmistaa käsityötuotteita.

T4

Oppilas harjoittelee työstä- mään erilaisia materiaaleja ohjeiden mukaan.

S2-S4

Käsityössä käytettävien materiaalien työstäminen

Oppilas osaa työstää erilaisia materiaaleja ohjeiden mukaan.

Oppilas osaa kannustet- tuna ja ohjatusti työstää erilaisia materiaaleja.

T5

Oppilas tunnistaa onnistu- misia. Oppilas tunnistaa oman suunnittelunsa, taito- jensa kehittymisen ja oman

kädenjälkensä valmistamas- saan tuotteessa.

S1-S6

Oppilaan ide- ointi ja itsear- viointi

Oppilas osaa tunnistaa onnistumisensa, oman suunnittelunsa, taito- jensa kehittymisen ja oman kädenjälkensä valmistamassaan tuot-

teessa.

Oppilas osaa ohjatusti ja kannustettuna tunnistaa onnistumisensa, oman suunnittelunsa, taitojensa kehittymisen ja oman kä- denjälkensä valmistamas-

saan tuotteessa.