< Previous | Contents | Next >

Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2


Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisäl-

töalueet

Laaja-alainen osaaminen

Fyysinen toimintakykyT1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäi- sesti ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaise-

maan itseään liikunnan avulla

S1

L1, L3

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään

liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

S1

L1, L3, L4

T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja väli- neenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan

niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina

S1

L3

T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa ympäris-

töissä, erilaisilla välineillä ja telineillä

S1

L3

T5 tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito

S1

L3

T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatun- neilla

S1

L3, L6, L7


Sosiaalinen toimintakykyT7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan

vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa

S2

L2, L3, L6, L7

T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sään- töjen noudattamista, ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteis-

pelien ja -leikkien onnistumisesta

S2

L2, L6, L7

Psyykkinen toimintakykyT9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata

itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen.

S3

L1, L2, L3

T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja

rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja

S3

L1, L2


13.4.10.1 Liikunnan vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2, Ylöjärvi


Liikunta: tavoitteet luokilla 1-2

1.lk

2.lk

Fyysinen toimintakyky

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas kokeilee itsenäisesti ja yhdessä erilaisia lii- kuntatehtäviä sekä harjoittelee ilmaisemaan itse- ään liikunnan avulla.

T1

Oppilas kokeilee itsenäisesti ja yhdessä erilaisia lii- kuntatehtäviä sekä harjoittelee ilmaisemaan itseään liikunnan avulla.

T2

Oppilas harjoittelee havainnoimaan itseään ja ym- päristöään aistien avulla.

Oppilas harjoittelee tekemään eri liikuntatilantei- siin sopivia ratkaisuja.

T2

Oppilas harjoittelee havainnoimaan itseään ja ympä- ristöään aistien avulla.

Oppilas harjoittelee tekemään eri liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.

T3

Oppilas kokeilee tasapainotaitoja: staattinen ja dynaaminen tasapaino, pystyasennot, pää

T3

Oppilas kokeilee tasapainotaitoja: staattinen ja dy- naaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin -


alaspäin -asennot, pyöriminen, heiluminen, pysäh- tyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen ja kieriminen.

Oppilas harjoittelee liikkumistaitoja: käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liu- kuminen.

Oppilas harjoittelee välineenkäsittelytaitoja: vie- rittäminen, heittäminen, potkiminen, työntämi- nen, lyöminen, pomputtaminen ja kiinniottami- nen.

asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen ja kieriminen.

Oppilas harjoittelee liikkumistaitoja: käveleminen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyp- pääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liukuminen. Oppilas harjoittelee välineenkäsittelytaitoja: vierittä- minen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyö- minen, pomputtaminen ja kiinniottaminen.

T4

Oppilas kokeilee liikkumista turvallisesti erilaisilla liikuntavälineillä ja telineillä erilaisissa oppimisym- päristöissä.

T4

Oppilas harjoittelee liikkumista turvallisesti erilaisilla liikuntavälineillä ja telineillä erilaisissa oppimisympä- ristöissä.

T5

Oppilas tutustuu vesiliikuntaan ja harjoittelee al- keisuimataitoa.

T5

Oppilas tutustuu vesiliikuntaan ja harjoittelee al- keisuimataitoa.

T6

Oppilas opettelee toimimaan ja pukeutumaan lii- kuntatunneilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

T6

Oppilas opettelee toimimaan ja pukeutumaan liikun- tatunneilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalinen toimintakyky

T7

Oppilas opettelee kannustamaan muita sekä sie- tämään pettymyksiä ja iloitsemaan toisten onnis- tumisista.

T7

Oppilas opettelee kannustamaan muita sekä sietä- mään pettymyksiä ja iloitsemaan toisten onnistumi- sista.

T8

Oppilas opettelee noudattamaan liikuntapelien ja

-leikkien sääntöjä sekä toimimaan ryhmän jäse- nenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

T8

Oppilas opettelee noudattamaan liikuntapelien ja - leikkien sääntöjä sekä toimimaan ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.


Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky

T9

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan tunteitaan lii- kuntatunneilla esim. musiikkiliikunnassa.

Oppilas harjoittelee itsenäisen työskentelyn tai- toja.

T9

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan tunteitaan liikunta- tunneilla esim. musiikkiliikunnassa.

Oppilas harjoittelee itsenäisen työskentelyn taitoja.

T10

Oppilas opettelee tunnistamaan kehonsa erilaisia signaaleja, esim. sokkoleikeissä, rentoutumishar- joituksissa, kosketusleikeissä.

T10

Oppilas opettelee tunnistamaan kehonsa erilaisia sig- naaleja, esim. sokkoleikeissä, rentoutumisharjoituk- sissa, kosketusleikeissä.