< Previous | Contents | Next >

Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2


S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan leikkejä ja tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä, juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä) erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten salissa, luonnossa, lumella ja jäällä). Kehonhallintaa edistetään käyttämällä tehtäviä (kuten voimistelu- ja musiikkileik- kejä), joissa harjaannutetaan kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikkumista.


Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri oppimisympäristöissä. Vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikun- nan opetukseen.


S2 Sosiaalinen toimintakyky: Opetus sisältää yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja saavat kokemuksia muiden auttamisesta.


S3 Psyykkinen toimintakyky: Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä tuottavia leikkejä ja tehtäviä, joissa koetaan onnistumisia sekä kohdataan tuetusti emo- tionaalisesti vaihtelevia tilanteita kuten leikeissä, kisailuissa tai peleissä koetut tilanteet.


13.4.10.2 Liikunnan vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1-2, Ylöjärvi


Liikunta: sisällöt luokilla 1-2

1.lk

2.lk

S1 Fyysinen toimintakyky

S1 Fyysinen toimintakyky

Harjoitellaan ryhmässä toimimista ja toisten huo- mioon ottamista: pelit ja leikit, musiikkiliikunta, tanssi, toimintaradat sekä leikinomaiset tehtävät ja harjoitteet, esim. eläinliikkumiset, kottikärrykä- vely jne. Kannustetaan oppilaita arkiliikuntaan esim. liikuntaläksyjen avulla. (T1)


Harjoitellaan silmä-käsi-koordinaation kehittä- mistä ja kehitellään oppilaiden omia pelejä ja leik- kejä. (T2)


Harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistapoja sekä sovelletaan ja yhdistetään niitä peleissä ja liikun- taleikeissä.


Harjoitellaan tasapainotaitoja (staattinen ja dy- naaminen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin - asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojenta- minen ja kieriminen), liikkumistaitoja (kävelemi- nen, juokseminen, loikkiminen, rytmissä hyppimi- nen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liukuminen) ja välineenkäsittelytaitoja (vierittämi- nen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyö- minen, pomputtaminen ja kiinniottaminen). (T3)

Harjoitellaan ryhmässä toimimista ja toisten huomioon ottamista: pelit ja leikit, musiikkiliikunta, tanssi, toimin- taradat sekä leikinomaiset tehtävät ja harjoitteet, esim. eläinliikkumiset, kottikärrykävely jne. Kannuste- taan oppilaita arkiliikuntaan esim. liikuntaläksyjen avulla. (T1)


Harjoitellaan silmä-käsi-koordinaation kehittämistä ja kehitellään oppilaiden omia pelejä ja leikkejä. (T2)


Harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistapoja sekä sovelle- taan ja yhdistetään niitä peleissä ja liikuntaleikeissä.


Harjoitellaan tasapainotaitoja (staattinen ja dynaami- nen tasapaino, pystyasennot, pää alaspäin

-asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen ja alastulo, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen ja kieriminen), liikkumistaitoja (käveleminen, juoksemi- nen, loikkiminen, rytmissä hyppiminen, hyppääminen, kiipeäminen, laukkaaminen ja liukuminen) ja välineen- käsittelytaitoja (vierittäminen, heittäminen, potkimi- nen, työntäminen, lyöminen, pomputtaminen ja kiin- niottaminen). (T3)


Toteutetaan toimintaratoja ja välineleikkejä monipuoli- sesti eri ympäristöissä sisällä ja ulkona (T4)


Toteutetaan toimintaratoja ja välineleikkejä mo- nipuolisesti eri ympäristöissä sisällä ja ulkona. (T4)


Pohditaan liikuntaan liittyvien sääntöjä ja ohjeita sekä liikuntaan sopivaa pukeutumista ja hygie- niaa. (T6)

Pohditaan liikuntaan liittyvien sääntöjä ja ohjeita sekä liikuntaan sopivaa pukeutumista ja hygieniaa. (T6)

S2 Sosiaalinen toimintakyky

S2 Sosiaalinen toimintakyky

Harjoitellaan häviämisen sietämistä, yhteisestä ja toisen onnistumisesta iloitsemista sekä kannusta- mista. (T7)


Oppilasryhmille voidaan nimetä jokin taito/vä- line, jonka pohjalta ryhmä suunnittelee leikin, harjoitteen tai radan. (T8)

Harjoitellaan häviämisen sietämistä, yhteisestä ja toi- sen onnistumisesta iloitsemista sekä kannustamista. (T7)


Oppilasryhmille voidaan nimetä jokin taito/väline, jonka pohjalta ryhmä suunnittelee leikin, harjoitteen tai radan. (T8)

S3 Psyykkinen toimintakyky

S3 Psyykkinen toimintakyky

Toteutetaan tunteita ilmaisevaa liikkumista esim. musiikin mukaan. (T9)


Opettaja voi sisällyttää liikuntatunneille myös rentoutusharjoituksia ja musiikin mukaan liikku- mista. (T10)

Toteutetaan tunteita ilmaisevaa liikkumista esim. mu- siikin mukaan. (T9)


Opettaja voi sisällyttää liikuntatunneille myös rentou- tusharjoituksia ja musiikin mukaan liikkumista. (T10)