< Previous | Contents | Next >

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 1-2


Oppimisen arvioinnilla tuetaan oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla eli sen tarkoituksena on tukea fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toiminta- kyvyn kehittymistä. Rakentava ja kannustava palaute tukee oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppi- laiden oppimisesta, työskentelystä ja edistymisestä.


Arvioinnissa pyritään tunnistamaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet sekä tukemaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaiden toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla sekä ohjaamalla oppilaita itsearviointiin.


Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita liikunnassa ovat

- edistyminen liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä

- edistyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoittelemisessa

- edistyminen sovittuihin tehtäviin liittyvässä turvallisessa toiminnassa

- edistyminen yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa.


 

13.4.10.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 1, Ylöjärvi13.4.10.4 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 2, Ylöjärvi