< Previous | Contents | Next >

13.4.10.3 Osaamisen arviointi vuosiluokalla 1, Ylöjärvi


Liikunnan arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten


Tavoitteet

Sisältö- alueet

Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa

Hyvä/arvosanan kah- deksan osaaminen

Kohtalainen/arvosa- nan kuusi osaaminen

Fyysinen toimintakyky

T1

Oppilas kokeilee itsenäisesti ja yhdessä erilaisia liikuntatehtä- viä sekä harjoittelee ilmaise- maan itseään liikunnan avulla.

S1

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas kokeilee yleensä itsenäisesti ja yhdessä erilaisia lii- kuntatehtäviä sekä harjoittelee ilmaise- maan itseään liikun-

nan avulla.

Oppilas kokeilee jos- kus itsenäisesti ja yh- dessä erilaisia liikunta- tehtäviä sekä harjoit- telee ilmaisemaan it- seään liikunnan avulla.

T2

Oppilas harjoittelee havainnoi- maan itseään ja ympäristöään aistien avulla. Oppilas harjoit-

telee tekemään eri liikuntati- lanteisiin sopivia ratkaisuja.

S1

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilan- teissa

Oppilas harjoittelee yleensä tekemään eri liikuntatilanteisiin so- pivia ratkaisuja.

Oppilas harjoittelee joskus tekemään eri liikuntatilanteisiin so- pivia ratkaisuja.

T3 Oppilas kokeilee tasapaino-

S1

Motoristen

Oppilas kokeilee tasa-

Oppilas kokeilee tasa-

taitoja: staattinen ja dynaami-


perustaitojen

paino-, liikkumis- ja vä-

paino-, liikkumis- ja vä-

nen tasapaino, pystyasennot,


(tasapaino- ja

lineenkäsittelytaitoja

lineenkäsittelytaitoja

pää alaspäin asennot, pyörimi-


liikkumistai-

yleensä ohjeen mu-

joskus ohjeen mukaan.

nen, heiluminen, pysähtymi-


dot) käyttämi-

kaan.


nen ja alastulo, väistäminen,


nen eri liikun-koukistaminen, ojentaminen


tamuodoissaja kieriminen. Oppilas harjoit-

telee liikkumistaitoja: kävele-

minen, juokseminen, loikkimi-

nen, rytmissä hyppiminen,

hyppääminen, kiipeäminen,


laukkaaminen ja liukuminen. Oppilas harjoittelee välineen- käsittelytaitoja: vierittäminen, heittäminen, potkiminen, työntäminen, lyöminen, pom- puttaminen ja kiinniottami-

nen.

T4

Oppilas kokeilee liikkumista turvallisesti erilaisilla liikunta- välineillä ja telineillä erilaisissa oppimisympäristöissä.

S1

Motoristen perustaitojen (välineenkäsit- telytaidot) käyttäminen eri liikunta-

muodoissa

Oppilas harjoittelee yleensä liikkumista turvallisesti erilaisilla liikuntavälineillä ja te- lineillä erilaissa oppi- misympäristöissä.

Oppilas harjoittelee joskus liikkumista tur- vallisesti erilaisilla lii- kuntavälineillä ja teli- neillä erilaissa oppi- misympäristöissä.

T5

Oppilas tutustuu vesiliikun- taan ja harjoittelee al-

keisuimataitoa.

S1

Uima- ja pelas- tautumistaidot

Oppilas osallistuu yleensä uimaopetuk- seen.

Oppilas osallistuu jos- kus uimaopetukseen.

T6

Oppilas opettelee toimimaan ja pukeutumaan liikuntatun- neilla annettujen ohjeiden

mukaisesti.

S1

Toiminta lii- kuntatunneilla

Oppilas toimii ja pu- keutuu yleensä annet- tujen ohjeiden mukai- sesti.

Oppilas toimii ja pu- keutuu joskus annet- tujen ohjeiden mukai- sesti.

Sosiaalinen toimintakyky

T7

Oppilas opettelee kannusta- maan muita sekä sietämään pettymyksiä ja iloitsemaan

toisten onnistumisista.

S2

Vuorovaiku- tus- ja työs- kentelytaidot

Oppilas kannustaa muita ja sietää yleensä pettymyksiä ja iloitsee toisten onnistumisista.

Oppilas kannustaa muita ja sietää joskus pettymyksiä ja iloitsee toisten onnistumisista.

T8

Oppilas opettelee noudatta- maan liikuntapelien ja -leik- kien sääntöjä sekä toimimaan ryhmän jäsenenä yhteiseen ta-

voitteen saavuttamiseksi.

S2

Toiminta yh- teisissä oppi- mistilanteissa

Oppilas noudattaa yleensä liikuntapelien ja -leikkien sääntöjä sekä toimii ryhmän jä- senenä yhteisen

Kohtalainen osaami- nen: Oppilas noudat- taa yleensä liikuntape- lien ja -leikkien sään- töjä sekä toimii ryh-

män jäsenenä

tavoitteen saavutta-

miseksi.

yhteisen tavoitteen

saavuttamiseksi.

Psyykkinen toimintakyky

T9

Oppilas harjoittelee ilmaise- maan tunteitaan liikuntatun- neilla esim. musiikkiliikun- nassa. Oppilas harjoittelee it-

senäisen työskentelyn taitoja.

S3

Työskentely- taidot

Oppilas harjoittelee yleensä itsenäisen työskentelyn taitoja sekä tunteiden ilmai- semista liikuntatun-

neilla.

Oppilas harjoittelee joskus itsenäisen työs- kentelyn taitoja sekä tunteiden ilmaisemista liikuntatunneilla.

T10

Oppilas opettelee tunnista- maan kehonsa erilaisia signaa- leja, esim. sokkoleikeissä, ren- toutumisharjoituksissa, koske- tusleikeissä.

S3


Oppilas tunnistaa yleensä kehonsa erilai- sia signaaleja eri lii- kuntatilanteissa.

Oppilas tunnistaa jos- kus kehonsa erilaisia signaaleja eri liikunta- tilanteissa.